VIE-asiantuntijapäivät (1 op)

VIE-asiantuntijapäivät kehittävät maisterikoulun ja työelämän yhteistyötä. Asiantuntijapäiviä järjestetään lukuvuosittain 1-2 eri yliopistopaikkakunnilla. Päivät ovat kahden päivän mittaisia intensiivitapahtumia.

Asiantuntijapäiviä on lukuvuoden 2012-2013 aikana kahdet ja ne järjestetään kahdella eri paikkakunnalla. Ohjelmat ovat lähes identtiset, ja opiskelija voi valita itselleen sopivimman ajan ja paikan. Lisätietoa kurssien aikatauluista tulossa myöhemmin.

VIE-asiantuntijapäivien ajatuksena on tutustuminen valmistumisen jälkeiseen työelämään ja sen mahdollisuuksiin. Ohjelma vaihtelee vuosittain: rungon muodostavat yritys- ja organisaatiovierailut, alumnitapaamiset, HOPSin päivittäminen sekä Venäjää ja itäistä Keski-Eurooppaa koskevan tiedonhaun koulutus – unohtamatta tietenkään verkostoitumista ja yhdessäoloa.

Aika

Syksy 1.-2.11..2012 Turun yliopisto
Kevät 11.-12.4. 2013 Jyväskylän yliopisto

Syksyllä

Lisätietoa aikataulusta tulossa alkusyksystä 2012

Keväällä

Lisätietoa aikataulusta tulossa alkukeväästä 2013

Ilmoittautuminen

Syksyn päiville 1.10., kevään päiville 11.3. mennessä
vie-maisterikoulu at helsinki.fi

 

VIExpert tukee opiskelijoidensa työelämätaitojen kehittymistä. Lukuvuonna 2012-2013 Aleksanteri-instituutin opetusohjelmat tarjoavat kaksi työelämäkurssia, jotka myös VIExpert-opiskelijat voivat sisällyttää VIExpert:n vapaasti valittaviin opintoihin. HUOM! Työelämäkursseilla ei voi korvata VIE-asiantuntijapäiviä.

Itäisen Euroopan alueasiantuntijana työelämässä (HY-AI) 2–4 op

Aika

Tammi-maaliskuu 2013

Paikka

Helsingin yliopisto

Luennoitsija

Jouni Järvinen, vierailevia luennoitsijoita

Sisältö

Kurssi on suunnattu opiskelijoille, jotka haluavat erikoistua Venäjän ja itäisen Euroopan alueen asiantuntijoiksi. Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa kehittämään omaa alueasiantuntijuuttaan ja perehdyttää opiskelija Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntijan keskeiseen toimintakenttään ja erilaisiin työtehtäviin. Kurssi antaa uratavoitteisiin ja opintojen suunnitteluun liittyvää ohjausta ja neuvontaa, jossa huomioidaan alueasiantuntijuuteen liittyvät erityistarpeet sekä toisaalta monitieteisen alueosaamisen tarjoamat mahdollisuudet. Kurssi sisältää luentoja, keskustelutilaisuuksia, oppimistehtäviä ja vierailuja.

Suoritustapa

Läsnäolo tunneilla ja vierailuilla, kurssitehtävien hyväksytty suorittaminen ja aktiivinen osallistuminen keskusteluun (2 op). Kurssin voi suorittaa myös 3 opintopisteen laajuisena, jolloin opiskelija kirjoittaa valittavan teoksen pohjalta referaatin. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautuminen

Ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja

Jouni Järvinen, jouni.jarvinen(at)helsinki.fi

http://www.helsinki.fi/aleksanteri/opetus/ikebb/opetusohjelma.htmlVetoapua Venäjän ja itäisen Euroopan toimijoille (HY-TAMK) 5 op

Aika

Kevätlukukausi 2013. Ensimmäinen lähiopetuspäivä on 25.1. Tampereella, toinen lähiopetuspäivä on 15.3. Helsingissä ja lopputapaaminen on 26.4.

Paikka

Helsinki ja Tampere

Tavoitteet ja saavutettava osaaminen

Kurssin aikana opiskelija tutustuu johonkin itäisen Euroopan maahan markkina-alueena.  Opiskelija kykenee kurssin jälkeen suunnittelemaan vastaavan tutkimustehtävän sekä löytämään, analysoimaan ja arvioimaan kriittisesti erilaisia tutkimuksen tekemiseen  ja tutkimusraportin laatimiseen liittyviä tietolähteitä.

Kurssin päätyttyä opiskelija osaa tulkita ja vertailla kyseistä markkina-aluetta koskevaa tietoa ja soveltaa kyseistä maata koskevaa erityisosaamistaan käytännön liiketoimintatilanteissa.  Hän osaa kurssin lopussa arvioida oman alueasiantuntijuutensa kehittymistä.

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa projektin yhdessä tiimin kanssa.  Hän tunnistaa ja osaa soveltaa projektityöskentelyn vaiheita ja työtapoja vastaavissa toimintaympäristöissä.  Hän osaa laatia projektin onnistumista kuvaavat arviointiperusteet yhdessä toimeksiantajan  kanssa ja käyttää niitä projektin lopputuloksen arvioinnissa.

Opiskelija tunnistaa ryhmän kehityksen eri vaiheet ja osaa sopeuttaa toimintansa kulloisenkin vaiheen mukaisesti edistämään ryhmän toimintaa.  Hän osaa laatia ryhmän toiminnan onnistumista mittaavat arviointiperusteet yhdessä tiimin kanssa ja toimia vastuullisesti ryhmän jäsenenä.  Hän osaa arvioida laadittujen arviointiperusteiden perusteella avulla omaa ja ryhmänsä jäsenten toimintaa.

Sisältö

- kohdemaiden kulttuuri ja toimintaympäristö
- tutkimusprosessi
- yritysyhteistyö
- projektityöskentely
- monialainen ryhmätyö
- tiedonhaku ja tietolähteiden arviointi

Lisätietoja

Opintojakso tullaan toteuttamaan yhteistyönä Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK), Helsingin yliopiston Nykykielten laitoksen ja Aleksanteri-instituutin välillä.  Kummastakin korkeakoulusta kurssille otetaan max. 15 opiskelijaa.  Opiskelijat edustavat eri aloja.

Kurssi toteutetaan sulautettuna opetuksena: kasvokkain tapahtuvien tuntien ja verkko-opiskelun yhdistelmänä.  Kurssiin kuuluu lähiopetuspäiviä Tampereella, TAMK:ssa (Kuntokatu 3) sekä Helsingissä Helsingin yliopistossa. Tapaamisten välillä ryhmät tapaavat haluamallaan tavalla verkossa.

Verkkotyökaluina tullaan käyttämään TAMK:n Moodle-alustaa, blogia sekä Google.doc – kirjoitusalustaa. Opiskelijat toimivat sekaryhmissä, joissa on opiskelijoita molemmista korkeakouluista ja eri aloilta. Kurssi sisältyy opiskelijoiden tutkintoon kuuluviin opintoihin, mutta he saavat siitä erillisen todistuksen. Opintojakso suoritetaan yhteistyössä eri alojen yritysten kanssa. Tutkimuskohteet ja – ongelmat määräytyvät yhteistyössä yritysten kanssa.

Ilmoittautuminen

Ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja

Minna Oroza minna.oroza(at)helsinki.fi, Hanna Peltonen hanna.o.peltonen(at)helsinki.fi