Rysk översättning tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Presentation

Eftersom undervisningen fokuserar på ryska när det gäller språkkunskaperna, krävs det att de studerande har goda kunskaper i finska. Grundstudierna innehåller dock även kurser som är avsedda för ryskspråkiga studerande.

Undervisningen är i första hand riktad till blivande översättare av sakprosa, men den ger även grundkunskaper för skönlitterära översättare. Den studerande lär sig att producera naturliga översättningar för ett visst syfte och en viss målgrupp – både från finska till ryska och från ryska till finska. Översättning är alltså en mångsidig problemlösningsprocess.

Tolkning är en viktig färdighet för en rysk översättare. Tolkning, i synnerhet förhandlingstolkning, lärs också ut under de olika skedena av studierna.

Kurserna i fackspråk är inspirerande och utvecklar arbetslivsfärdigheterna. Under kurserna bekantar de studerande sig med texter från olika specialområden, såsom exempelvis teknik, handel, medicin och juridik, samt översättning av dessa. Samtidigt blir de förtrogna med områdets begreppsapparat och terminologi.

Undervisningen i kultur är i vid bemärkelse integrerad i all undervisning, eftersom kunskap om kulturskillnaderna är en förutsättning för att lyckas med översättning och tolkning. Perspektivet är i hög grad kontrastivt: hurudana förhållandena är i Finland och hurudana de är i Ryssland.

Avhandlingsskedet utgör en intressant och inspirerande fas av studierna. De flesta avhandlingarna pro gradu behandlar antingen översättning, tolkning eller terminologi.