Kontaktuppgifter

Rysk översättning tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

 

Välkommen till Rysk översättnings webbsida!

Översättare från ryska är efterfrågade experter på arbetsmarknaden, och översättarutbildningen är därför ett populärt studieområde. Ämnets praktiska inriktning är en styrka, men allteftersom forskningen på området har utvecklats har också den teoretiska kunskapen ökat.

Översättarens yrkeskunskap omfattar ett behärskande av översättningskommunikation, kulturkunskaper, förmåga att använda elektroniska hjälpmedel, kunskap i språk- och översättningsteori samt kunskaper i åtminstone två språk.
Studier i Rysk översättning kräver tidigare kunskaper i ryska och finska. Inom studieämnet utvecklas också muntliga och skriftliga kunskaper i ryska och i viss mån även i finska. Dessutom bekantar man sig med professionell översättning och tolkning. Förutom med det allmänna språket bekantar man sig också med språkbruket inom specialområden som t.ex. teknik, handel, medicin eller juridik.

De studerande förbereds för arbetslivet genom att de bereds möjlighet till riktiga översättar- och tolkuppgifter.

Eftersom översättning och tolkning kräver kunskaper i två språk, är grundstudierna i finska (SSU100K) obligatoriska för dem som valt översättning som huvudämne. Oberoende av språk behöver översättaren också teoretiska kunskaper i översättning, tolkning och språk samt i översättningsteknologi. En nödvändig komponent i översättarutbildningen är därför grundstudierna i översättningsvetenskap (CKT100).