Postgraduala studier Lärdomsprov

Rysk översättning tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Forskning och postgraduala studier

Aktuella fokusområden i forskningen i rysk översättning:

  • översättning och tolkning under krigstiden
  • automatisering av sampling av terminologiska data

Förutom doktorsavhandlingen ingår i doktorsexamen 60 studiepoäng fortsättningsstudier. Av dessa bör minst 50 studiepoäng hänföra sig till forskningskunskap och 10 studiepoäng till övriga arbetslivsfärdigheter.

Forskningskunskap (50 op)

Studierna i forskningskunskap skall slutföras före förhandsgranskningen av doktorsavhandlingen. Studierna genomförs enligt överenskommelse med handledaren..

  • Aktivt deltagande i forskarseminariet eller forskarseminarierna i språkvetenskap, det egna studieämnet eller i något närliggande ämne under minst tre terminer.
  • Kunskap om central vetenskaplig litteratur inom läro- och forskningsämnet.
  • Uppövande av presentation och värdering av forskningsresultat inom det egna området genom föredrag på vetenskapliga möten eller genom publicering av recensioner, rapporter eller artiklar.
  • Aktivt deltagande i vetenskapskretsen verksamhet, exempelvis genom deltagande i inhemska eller vetenskapliga konferenser och seminarier, genom medverkan i forskningsprojekt, genom produktion av läromedel eller genom att hålla kurser i anslutning till det egna specialområdet. 
  • Studier i vetenskapsteori. Innehållet överenskommes med handledaren för fortsättningsstudierna i samband med uppgörandet av en studieplan.
  • Övriga fortsättningsstudier, som stöder forskningsarbetet, t.ex. fortsättningsstudier i huvudämnet eller ämnes- eller fördjupade studier i något annat ämne.

Övriga arbetslivskunskaper (10 op)

Övriga studier som befrämjar kunskaper i anslutning till yrkeslivet bör slutföras före tryckningstillståndet till doktorsavhandlingen beviljas. Studierna skall befrämja möjligheterna att få arbete, och de kan t.ex. hänföra sig till vetenskapskommunikation, vetenskapsförvaltning, projektförvaltning, ledarkunskap, företagskunskap eller forskningens sociala sammanhang. Också biämnesstudier kan ingå i dem.