Opiskelijaksi

Kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelma

Ohjeita opiskeluun Pro gradu -tutkielmat Työelämä ja alumnitoiminta Yhteystiedot

Venäjän kääntäminen kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Opiskelu > Sijoittuminen työelämään

Venäjän kääntämisen opinnot antavat valmiudet työskennellä erilaisissa liike- ja kulttuurielämän sekä jul­kishallinnon tehtävissä esimerkiksi kään­täjänä, tulkkina tai muuna kansainvälisen viestin­nän asiantuntijana.

  • Opinnoistasi riippuen voit työllistyä yritys­ten lisäksi muun muassa ministeri­öihin, media-alalle, kulttuu­rilaitoksiin, erilaisiin järjestöihin ja kansainvälisiin organisaatioihin tai matkailualalle.
  • Voit myös jatkaa maisteriopintojen jäl­keen yliopis­tossa jatko-opiskelijana ja luoda myöhemmin uran yliopistossa tutkijana ja opettajana.

Oman paikan löytämistä työelämässä helpottaa se, että Hel­singin yliopistossa on tarjolla erittäin laaja oppiainevali­koima ja voit sivuainevalinnoil­lasi vaikuttaa siihen, mille alalle sijoitut valmistut­tuasi. Kätevintä on valita sivuai­neeksi jokin huma­nistisen tiedekunnan aineista, esimerkiksi toinen kieli tiedekunnan kieliaineiden laajasta valikoi­masta, mutta voit liittää opintoihin myös muiden tiedekuntien ai­neita.

Venäjän kääntämisen pääaineesta valmistuneet maisterit sijoittuvat pääasiassa yksityissektorille kulttuurien välisen viestinnän asiantuntijatehtä­viin, esimerkiksi kääntäjiksi, tul­keiksi, lokalisoijiksi, tiedottajiksi, teknisiksi kirjoittajiksi tai itsenäisiksi yrittäjiksi. Moni venäjän kääntäjäksi valmistunut työllistää itsensä tulkkina. Työtä voi löytyä myös kielipohjais­ten tieto- ja viestintäteknisten sovel­lusten parista.

Sinulla on mahdollisuus työskennellä erilaisilla työskentelytavoilla: käännöstoimis­toissa työtä tehdään tiimeissä, alihankkijana teet työtä ko­tona omassa rauhassa.

Lisätietoa sijoittumisesta työelämään nykykielten laitoksen verkkosivulla.