Tutkimus Jatkokoulutus Opinnäytteet
Slavica Helsingiensia Maineikas julkaisusarja, joka sisältää tutkimuksia slaavilaisista kielistä ja kirjallisuuksista.

 

Yhteystiedot

Venäjän kieli ja kirjallisuus kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Tutkimus ja jatkokoulutus

Venäjän kieleen ja kirjallisuuteen liittyvät tutki­musaiheet vaihtelevat kielihistoriasta ja yleisestä kieliteoriasta nykykie­len sosiologisiin ilmiöihin, yksittäisten kirjailijoiden teosten analyysistä kir­jallisuustieteen periaatteellisiin kysymyksiin ja kokonaisten aikakausien kuvauksiin. Kielentutki­muksessa painopistealoja ovat mm.

  • funktionaalinen kielioppi, jossa lähtökohtana ovat kielen avulla ilmaistavat merkitykset
  • muoto- ja lauseopin korpuspohjainen tutki­mus
  • suomen ja venäjän kielen vertaileva tutki­mus, jonka avulla voidaan selvittää mm. suomenkielisille oppijoille hankalia venäjän kielen ilmiöitä
  • kaksikielisyys ja Suomessa puhuttavan venä­jän erityispiir­teet
  • puhutun kielen ja keskustelun analyysi

Niin tutkimuksessa kuin opinnäytetöissäkin käyte­tään run­saasti digitaalisia aineistoja kuten Venä­jän kansalliskorpusta ja Integrum-tietokantaa sekä kenttätyön tuloksena synty­neitä äänitteitä ja videotallenteita. Kansalliskirjaston slaavi­lainen kirjasto on tärkeä yhteistyökumppanimme.

Kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksessa paino­pistealoina ovat

  • venäläinen lastenkirjallisuus
  • venäläinen nykykirjallisuus
  • venäläinen kirjallisuus- ja kulttuuriteoria
  • Suomi venäläisessä kirjallisuu­dessa
  • venäläinen populaarikulttuuri

Oppiaine tekee tiivistä yhteistyötä monien koti­maisten ja ulkomaisten tutkijayhteisöjen kanssa. Tämän ansioista opis­kelijoilla on mahdollisuus kuunnella vierailevien huipputut­kijoiden luentoja ja solmia kansainvälisiä yhteyksiä jo opis­keluaika­naan. Myös tunnettuja kirjailijoita ja artisteja näh­dään usein oppiaineen vieraina.

Tutustu tutkimukseemme ja erityisosaami­seemme Venäjää voi ymmärtää -sivustollа »