Forskning Postgraduala studier Lärdomsprov
Slavica Helsingiensia En välkänd publikationsserie som innehåller studier i slaviska språk och litteraturer.

 

Ryska språket och litteraturen tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Forskning och postgraduala studier

Forskningen i ämnet behandlar olika teman från språkhistoria och allmän språkteori till sociolingvistiska fenomen i modern ryska, analys av enskilda författares verk eller allmängiltiga frågor inom litteraturvetenskap och beskrivningar av hela epoker. Fokusområden inom språkforskning:

  • funktionell grammatik, som utgår från de betydelser som kan uttryckas genom språket
  • korpusbaserad forskning i formlära och syntax
  • komparativ forskning av finska och ryska, som utreder bl.a. ryska språkliga fenomen som är svåra för finskspråkiga talare
  • tvåspråkighet och särdrag för den ryska som talas i Finland
  • talat språk och samtalsanalys.

Det finns mycket digitalt korpusmaterial som kan användas av både forskare och avhandlingsskribenter, till exempel Rysslands nationalkorpus och Integrum-databasen samt bandupptagningar och videomaterial som insamlats under fältarbete. Nationalbibliotekets Slaviska bibliotek är en viktig samarbetspartner.

Fokusområden inom litteratur och kulturforskning:

  • rysk barnlitteratur
  • modern rysk litteratur
  • rysk litteratur- och kulturteori
  • Finland i den ryska litteraturen
  • rysk populärkultur
Du kan bekanta dig med vår forskning och expertis på webbplatsen Venäjää voi ymmärtää » (pä finska)