Meaning, Language and Changing Cultures
Multidisciplinary postgraduate studies network in the Humanities

Merkitys, kieli ja kulttuurien muutos
Monitieteinen humanistisen alan tutkijankoulutusverkosto

Yleiskuvaus
Tutkijaopiskelijat ja väitöskirja-aiheet
Verkostosta väitelleet tutkijat
Toimintasuunnitelma
Johtoryhmä
Ohjaajapooli
Yhteystiedot


Tutkijankoulutuspaikat 2009 (pdf)


Yleiskuvaus

Merkitys, kieli ja kulttuurien muutos on kuuden Helsingin yliopistossa toimivan humanistisen alan yksikön ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusyksikön muodostama monitieteinen tutkijankoulutusverkosto. Verkosto perustettiin v. 2002. Sen jäsenistä kolme on Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimuksen huippuyksikköä: Antiikin Kreikan kirjoitetut lähteet, Englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen tutkimusyksikkö ja Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan tutkimuksen yksikkö. Lisäksi verkostoon kuuluvat Helsingin yliopiston eksegetiikan laitos, jossa toimi Suomen Akatemian huippuyksikkö vv. 2000-2005, arabian kielen ja islamin tutkimuksen oppiaine, Renvall-instituutin aate- ja käsitehistorian tutkimus sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusyksikkö, joka on yksi pohjoismaisen keskiajantutkimuksen huippuyksikköverkoston (NCMS) keskuksista. Verkoston monitieteinen ohjaajapooli koostuu edellä mainittujen yksiköiden varttuneemmista tutkijoista; toiminnan piirissä on yli 30 tutkijaa.

Verkoston toimintaa ohjaa johtoryhmä, jossa ovat edustettuina verkoston kaikki yksiköt. Johtoryhmä päättää koulutusverkoston toiminnan periaatteista, valitsee tutkijaopiskelijat sekä tekee verkoston käytännön toimintaa koskevat päätökset. Verkoston hallinnointi tapahtuu Englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen tutkimusyksikön kautta, joten hallinnollisesti verkosto on osa englannin kielen laitosta ja humanistista tiedekuntaa.

Monitieteisen tutkijankoulutusverkoston toimintaidea rakentuu jäsenyksiköiden tutkimuksen metodisten ja sisällöllisten yhtymäkohtien varaan. Yleisellä tasolla verkoston tutkimukset ovat eurooppalaista kulttuuria ja sen juuria koskevaa perustutkimusta. Suunnitteluvaiheessa tutkimuksen kohteeksi määrittyi erityisesti kielellisen merkityksen muutos (1) filosofian historiassa ja eurooppalaisessa aate- ja oppihistoriassa, (2) varhaisissa kieliyhteisöissä, kulttuurisissa traditioissa, käännöksissä ja tulkintaperinteissä, (3) näitä koskevat metodiset kysymykset sekä (4) näihin liittyvien uusien aineistojen tuominen tutkimuksen piiriin.

Tutkijakoulutettavien näkökulmasta hankkeella on erityistä painoarvoa sen monitieteisyyden ja jäsenyksiköiden korkean kansainvälisen tason vuoksi. Verkoston tarjoama koulutus suosii tohtoriprofiilia, jossa osallistuminen monitieteiseen yhteistyötoimintaan lisää pätevyyttä omalla erikoisalalla ja kehittää yhteistyökykyä yli tieteidenvälisten rajojen. Verkostolla on laajat kansalliset ja kansainväliset yhteydet, joiden kautta se pystyy tarjoamaan tutkijaopiskelijoille mahdollisuuden saada monelta tieteenalalta ohjausta myös yksiköissä vierailevilta asiantuntijoilta.

Verkostolla on kolme Helsingin yliopiston rahoittamaa nelivuotista tutkijaopiskelijan paikkaa. Avoimen haun perusteella verkoston koulutuspaikoille on valittu seuraavat jatko-opiskelijat: FM Marke Ahonen (1.7.2004-30.6.2007), FM Mikko Tolonen (1.8.2003-31.7.2004), FM Anni Sairio (1.9.2003-31.8.2007) ja TM Olli Iso-Herttua (1.8.2005-31.7.2009). Lisäksi hakemuksensa jättäneistä on valittu toiminnan piiriin kahdeksan muuta jatko-opiskelijaa, joten verkoston toiminnassa on mukana kaikkiaan kaksitoista tutkijaopiskelijaa.

sivun alkuun


Tutkijaopiskelijat ja väitöskirja-aiheet

FM Marke Ahonen, Antiikin filosofien käsitykset mielen sairauksista
(Klassillisen filologian laitos)

FM Matias Buchholz, Römisches Recht und griechische Sprache: Sprachkontakt und Kulturaustausch zwischen klassischer Antike und byzantinischem Mittelalter
(Klassillisen filologian laitos)

FM Sini Kangas, Deus le volt: The image of religious violence in early crusade movement
(Historian laitos)

FM Marianna Hintikka, The history of evil: Cognitive categories and prototypes
(Englannin kielen laitos)

TM Olli Iso-Herttua, Apostolisen dekreetin tulkinta ja noudattaminen varhaiskristillisyydessä
(Eksegetiikan laitos)

FM, TM Timo Nisula, The ambivalence of concupiscence in the anthropology of Augustine
(Systemaattisen teologian laitos)

TM Mika Pajunen, Collections of Apocryphal Psalms from Qumran
(Eksegetiikan laitos)

TM Ritva Palmén, Rikhard Pyhäviktorilaisen (k. 1173) käsitys imaginaatiosta
(Systemaattisen teologian laitos)

FM Maura Ratia, Tobacco controversy in the Early Modern period: Personal pronouns and affect in argumentation
(Englannin kielen laitos)

FM Anni Sairio, 1700-luvun Englannin naisverkostot, kielellä vaikuttaminen ja vaikutus kieleen
(Englannin kielen laitos)

FM, MA Carla Suhr, A diachronic study of English witchcraft pamphlets, 1566-1700
(Englannin kielen laitos)

FM Mikko Tolonen, Kohteliaisuus, yhteiskunta ja politiikka Britanniassa vuosina 1720-1776
(Historian laitos)

sivun alkuun

Verkostosta väitelleet tutkijat

FT Marke Ahonen (13.6.2008)

FT Sini Kangas (20.4.2007, omarahoitteinen)

FT Anni Sairio (27.3.2009)

sivun alkuun


Toimintasuunnitelma

Verkosto toimii kahdella tasolla:

(1) Koulutettaville räätälöitävä toiminta tapahtuu pääasiassa seminaarien muodossa ja keskittyy verkoston nimessä mainittuun aiheeseen. Verkosto kokoontuu seminaariin 2-4 kertaa lukukaudessa. Seminaareihin kutsutaan pääsääntöisesti myös verkoston monitieteisen ohjaajapoolin jäsenet.

Seminaarien pääasiallinen funktio on antaa koulutettaville tilaisuus esitellä tutkimuksensa etenemistä ja saada palautetta usean tieteenalan edustajilta. Lisäksi järjestämme seminaareja, joissa verkoston ohjaajat tai kutsutut puhujat pitävät esitelmiä.

(2) Opiskelijoille suositellaan seminaarien lisäksi oheistoimintaa. Opiskelijoille tiedotetaan sellaisesta verkoston yksiköiden toiminnasta, joka on heille avoinna (esim. yksiköiden seminaarit, erilaiset konferenssit, kurssit tai vierailuluennot). Osallistuminen näille on suositeltavaa, mutta ei pakollista; kukin opiskelija voi poimia tilaisuuksia tarpeidensa ja ohjaajiensa suositusten mukaisesti.

Edellä kuvaillun toiminnan lisäksi verkosto luo edellytyksiä yksilöllisen ohjauksen saamiseen ohjaajapooliin kuuluvilta tutkijoilta sekä tutkijankoulutettavien omalle verkostoitumiselle.

sivun alkuun

Johtoryhmä

FT Minna Palander-Collin (puheenjohtaja)
prof. Jaakko Frösén
prof. Jaakko Hämeen-Anttila
akatemiaprof. Simo Knuuttila
dos. Tuomas M.S. Lehtonen
dos. Heikki Mikkeli
prof. Terttu Nevalainen
prof. Raija Sollamo

sivun alkuun

Ohjaajapooli

 • Antiikin Kreikan kirjoitetut lähteet
  dos. Antti Arjava (myöhäisantiikki, oikeusjärjestelmät, naisen asema)
  Ph.D. Zbigniew Fiema (Välimeren alueen arkeologia, Lähi-idän myöhäisantiikki)
  prof. Jaakko Frösén (kreikan kieli, papyrologia, hellenistinen maailma, myöhäisantiikki ja varhaisbysantti, kirjoitetun aineiston konservointi- ja säilytysmenetelmät)
  prof. emer. Maarit Kaimio (Kreikan kirjallisuus, papyrologia, kääntäminen)
 • Arabian kielen ja islamin tutkimuksen oppiaine
  prof. Jaakko Hämeen-Anttila (arabia, islamilainen kulttuuri)
  prof. Tapani Harviainen (seemiläiset kielet, judaistiikka)
  FT Hannu Juusola (seemiläiset kielet, judaistiikka)
  prof. Simo Parpola (assyriologia)
 • Englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen tutkimusyksikkö
  FT Leena Kahlas-Tarkka (keskiajan Englannin historialliset tekstit, merkityksen muutos)
  dos. Matti Kilpiö (keskiajan Englannin kulttuuri, merkityksen muutos)
  dos. Anneli Meurman-Solin (historiallinen dialektologia, genret, editointi, digitointi ja taggaus)
  prof. Terttu Nevalainen (historiallinen semantiikka, merkityksen muutos)
  dos. Päivi Pahta (varhaiset lääketieteelliset tekstit ja niiden kieli, käännöstrategiat, editointi)
  FT Minna Palander-Collin (historiallinen sosiolingvistiikka, korpustutkimus)
  prof. emer. Matti Rissanen (suullisen ja kirjallisen tradition yhtymäkohdat, merkityksen muutos)
 • Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan tutkimuksen yksikkö
  akatemiaprof. Simo Knuuttila (antiikki ja keskiaika)
  prof., dos. (HY) Taneli Kukkonen (antiikki ja keskiaika)
  dos. (HY) Virpi Mäkinen (keskiaika ja uusi aika)
  prof. Risto Saarinen (keskiaika ja uusi aika)
  prof. Juha Sihvola (antiikki)
  prof., dos. (HY) Mikko Yrjönsuuri (keskiaika, uusi aika)
 • Renvall-instituutin aate- ja käsitehistorian tutkimus
  dos. Anu Korhonen (uuden ajan historia, naishistoria)
  dos. Heikki Mikkeli (renessanssin ja uuden ajan tieteenhistoria)
  dos. Kari Saastamoinen (poliittisten aatteiden historia, 1600- ja 1700-luvun käsitehistoria)
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja The Nordic Centre for Medieval Studies –tutkimusyksikkö
  dos. Lauri Harvilahti (folkloristiikka, etninen identiteetti)
  prof. mvs. Tuomas Heikkilä (keskiaika, pyhimykset, stemmatologia)
  FT Irma-Riitta Järvinen (folkloristiikka)
  dos. Tuomas M. S. Lehtonen (keskiaika)
  FT Senni Timonen (kansanrunous)
 • Varhaisen juutalaisen ja kristillisen ideologian muotoutumisen tutkimusyksikkö
  prof. Anneli Aejmelaeus (Septuaginta-tutkimus)
  prof. Antti Marjanen (koptinkieliset tekstit; gnostilaisuus)
  dos. Matti Myllykoski (evankeliumit; juutalaiskristillisyys)
  prof. Martti Nissinen (assyrialaiset tekstit; Vanha testamentti)
  prof. Raija Sollamo (Septuaginta; Kuolleen meren tekstit)
  prof. Lauri Thurén (retorinen ja argumentaatioanalyysi)

sivun alkuun

Yhteystiedot

FT Minna Palander-Collin
Tutkijakollegium
PL 4 (Fabianinkatu 24)
00014 Helsingin yliopisto

minna.palander-collin@helsinki.fi

puh. 09 191 23421

sivun alkuun