Tutkimusta

Tutkimusetiikka

Korkeat eettiset periaatteet ovat välttämätön edellytys tutkimuksen tulevaisuudelle sekä tieteen sisäiselle kehitykselle ja asemalle yhteiskunnassa. Piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja tutkimusvilppi aiheuttavat vakavia seurauksia tieteelle.

Tiedeyhteisön tulee omalla toiminnallaan vahvistaa hyvän tieteellisen käytännön noudattamista. Ensisijainen vastuu oman työnsä eettisyydestä on tutkijalla itsellään. Tutkimusetiikan piiriin kuuluu myös tutkimuskohteen oikeus yksilönsuojaan sekä kohteen suojelu muulta haitalta. Tutkimustulosten hyödyntämiseen liittyy eettisiä kysymyksiä tutkijan, tiedeyhteisön ja yhteiskunnan kannalta.

Yliopisto edistää tieteen etiikkaa koskevaa tutkimusta, koulutusta ja tiedotusta. Yliopisto on sitoutunut noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita sekä hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä että eettisen ennakkoarvioinnin periaatteita ihmistieteissä.

Helsingin yliopistossa toimivia tutkimuseettisiä toimikuntia ja tutkimusetiikkaan liittyviä verkkosivuja

Tutkimuseettinen ohjeistus

Kansalliset eettiset asiantuntijaelimet

Tieteellisen tutkimuksen eettinen hyväksyttävyys, luotettavuus ja tulosten uskottavuus edellyttävät, että tutkimus tehdään noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkimusetiikkaa käsittelevät asiantuntijaelimet jakaantuvat pääosin opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonaloille.