Kontaktuppgifter

Läroämnet teoretisk filosofi tillhör institutionen för filosofi, historia, kultur- och
konstforskning
.

PB 24
(Unionsgatan 40 A, 6. vån.)
00014 Helsingfors universitet

Välkommen!

Teoretisk filosofi hör till Institutionen för forskning i filosofi, historia, kultur och konst. Läroämnets personal arbetar till största delen i Skogshuset, som finns på adressen Unionsgatan 40 A, sjätte våningen. 

Filosofi är vetenskapernas moder, och de flesta av specialvetenskaperna har tidigare hört till dess domän. Numera är filosofi ett självständigt vetenskapsområde, som å ena sidan forskar i verklighetens yttersta natur samt befogenheterna och gränserna för den kunskap som gäller denna och å andra sidan i de problem som anknyter till moraliskt god, korrekt handling och samhällsfilosofi.

Förbindelserna till de övriga vetenskaperna har dock bevarats: till filosofins uppgifter hör att granska det vetenskapliga tänkandets allmänna egenskaper och kritiskt utvärdera specialvetenskapernas grunder och metoder. Studier i filosofi kan därför på ett fruktbart sätt kombineras med studier i andra läroämnen.

Till den teoretiska filosofins område hör logik, kunskapslära, metafysik och ontologi, språkfilosofi och medvetandefilosofi, vetenskapsfilosofi samt filosofins historia. Logik undersöker reglerna för en formellt giltig slutledning, formelspråk samt de filosofiska tillämpningarna av begreppsanalys. Kunskapslära undersöker kunskapens möjligheter och gränser, grunder och tillförlitlighet. Ontologi och metafysik granskar verklighetens grundläggande natur. Språkfilosofi undersöker i synnerhet relationen mellan språk och verklighet samt den språkliga betydelsens och språkanvändningens karaktär, medan medvetandefilosofi undersöker tänkandets och de andra kognitiva funktionernas natur samt deras relation till hjärnan och verkligheten. Vetenskapsfilosofi delas in i allmän vetenskapsfilosofi, som granskar vetenskapens mål och metoder samt den vetenskapliga forskningens natur, och specialvetenskapernas filosofi, som behandlar specialvetenskapernas begrepps- och teoribildning. Filosofins historia undersöker hur filosofins huvudområden har utvecklats från antiken till modern tid.

Studierna i teoretisk filosofi ger förtrogenhet med mänskligt tänkande och den kunskap som gäller detta. De olika delområdena av ämnet stödjer varandra. Studierna ger systematiska kunskaper om filosofi som vetenskapsområde och övning i filosofisk analys och argumentation. Den studerande får även lära sig de grundläggande begreppen inom systematisk filosofi och de viktigaste föreställningarna och tankeriktningarna inom filosofins delområden samt deras historia. Studierna ger färdigheter för uppgifter där man behöver förmåga att gestalta vidsträckta helheter, lyfta fram alternativa tänke- och handlingssätt samt lösa problem. Filosofiskt tänkande kan tillämpas inom många områden av mänsklig kultur och verksamhet, exempelvis som lärare och forskare samt i olika expertuppgifter.

Till de övriga filosofiska ämnena vid Helsingfors universitet hör filosofi med undervisning på svenska samt praktisk filosofi vid statsvetenskapliga fakulteten.