Yhteystiedot

Teoreettinen filosofia kuuluu filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 A, 6. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Tervetuloa teoreettisen filosofian verkkosivulle! 

Filosofia on tieteiden äiti, jonka piiriin useimmat erityistieteet ovat aiemmin kuuluneet. Nykyisin filosofia on itsenäinen tieteenala, joka tutkii toisaalta todellisuuden perimmäistä luonnetta sekä sitä koskevan tiedon oikeutusta ja rajoja, toisaalta moraalisen hyvän, oikean toiminnan sekä yhteiskuntafilosofian ongelmia.

Yhteydet muihin tieteisiin ovat kuitenkin säilyneet: filosofian tehtäviin kuuluu tarkastella tieteellisen ajattelun yleisiä piirteitä sekä arvioida kriittisesti erityistieteiden perusteita ja metodeja. Näin ollen filosofian opiskelu voidaan liittää hedelmällisellä tavalla muiden oppiaineiden opintoihin.

Teoreettisen filosofian alaan kuuluvat logiikka, tieto-oppi, metafysiikka ja ontologia, kielifilosofia ja mielen filosofia, tieteenfilosofia, sekä filosofian historia. Logiikka tutkii muodollisesti pätevän päättelyn sääntöjä, formaalikieliä sekä loogisen käsiteanalyysin filosofisia sovelluksia. Tieto-oppi tutkii tiedon mahdollisuutta ja rajoja, perusteita ja varmuutta. Ontologia ja metafysiikka tarkastelevat olevaisen perimmäistä luonnetta. Kielifilosofia tutkii etenkin kielen ja todellisuuden välistä suhdetta sekä kielellisen merkityksen ja kielenkäytön luonnetta, ja mielen filosofia ajattelun ja muiden kognitiivisten toimintojen luonnetta sekä niiden suhdetta aivoihin ja todellisuuteen. Tieteenfilosofia jakautuu tieteen päämääriä ja menetelmää sekä tieteellisen tutkimuksen luonnetta tarkastelevaan yleiseen tieteenfilosofiaan sekä erityistieteiden käsitteen- ja teorianmuodostusta koskeviin erityistieteiden filosofioihin. Filosofian historia tutkii filosofian pääalojen kehitystä antiikista nykyaikaan.

Teoreettisen filosofian opinnot perehdyttävät inhimilliseen ajatteluun ja sitä koskevaan tietoon, ja sen eri osa-alueet tukevat toinen toisiaan. Opinnot antavat systemaattiset tiedot filosofiasta tieteenalana ja harjaannuttavat filosofiseen analyysiin ja argumentaatioon. Opiskelija perehtyy myös systemaattisen filosofian peruskäsitteisiin, ja filosofian osa-alueiden tärkeimpiin käsityksiin ja ajatussuuntiin sekä niiden historiaan. Opinnot antavat taitoja tehtäviin, joissa tarvitaan kykyä ajatella laajoja kokonaisuuksia, tuoda esiin vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintatapoja sekä ratkaista ongelmia. Filosofista ajattelua voidaan soveltaa monille inhimillisen kulttuurin ja toiminnan alueille esimerkiksi opettajana ja tutkijana sekä erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Muita filosofia-aineita Helsingin yliopistossa ovat filosofia, jossa opetus on ruotsiksi, sekä valtiotieteelliseen tiedekuntaan kuuluva käytännöllinen filosofia.