Teologinen tiedekunta

Valinta maisteriopintoihin

k

Teologian maisterin tutkinnon suoritusoikeutta teologiseen tiedekuntaan A-koulutusohjelmaan (Kirkkojen ja yhteiskunnan teologisten tehtävien koulutusohjelma) voivat hakea ne soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, joiden tutkinto tai muut opinnot tarjoavat riittävät valmiudet ja tiedot teologian maisterin opintoja varten. Hyväksytyille hakijoille voidaan määrätä täydentäviä opintoja enintään 60 op: täydentävien opintojen ei tarvitse olla suoritettuna hakuvaiheessa.

Teologiseen tiedekuntaan voidaan ottaa 1.8.2014 alkaviin opintoihin enintään 25 uutta opiskelijaa tässä hakijaryhmässä.

Tässä kiintiössä hakijan on mahdollista hakea A1-linjalle (jossa on mahdollista suorittaa evankelis-luterilaisen kirkon papin/lehtorin virkaan edellyttämät opinnot):

1) Hakijalla on ylempi korkeakoulututkinto
Tutkinnonsuoritusoikeus voidaan myöntää, mikäli aiempaan korkeakoulututkintoon tai sitä täydentäviin, enintään 60 opintopisteen laajuisiin opintoihin, sisältyvät vähintään seuraavia teologisia opintoja vastaavat suoritukset: yleisen teologian perus- ja aineopinnot lukuun ottamatta opiskelijan tulevaa pääainetta sekä yleisen teologian seminaaria (yh-teensä 40 op), tulevan pääaineen perus- tai aineopintoja (10 op) sekä yksi teologian kandidaatin tutkintoon vaadittava klassinen kieli (10 op), 

tai

2) hakijalla on alempi tutkinto , joka sisältää riittävän määrän teologisia ja klassisten kielten opintoja. Aiempaan tutkintoon ja tutkinnon suoritusoikeutta myönnettäessä määrättäviin täydentäviin enintään 60 opintopis-teen laajuisiin opintoihin tulee sisältyä vastaava määrä teologisia ja klassisten kielten opintoja kuin Helsingin yliopiston teologisen tiede-kunnan A1-linjan mukaisessa teologian kandidaatin tutkinnossa,

tai

A2-linjalle soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon perusteella

3)Mikäli aiempaan korkeakoulututkintoon tai sitä täydentäviin, enintään 60 opintopisteen laajuisiin opintoihin sisältyvät seuraavia teologisia opintoja vastaavat suoritukset: yleisen teologian perus- ja aineopinnot lukuun ottamatta opiskelijan tulevaa pääainetta sekä yleisen teologian seminaaria (yhteensä 40 op), tulevan pääaineen perus- tai aineopintoja (10 op) sekä yksi teologian kandidaatin tutkintoon vaadittava klassinen kieli (10 op).

Täydentäviä opintoja ei sisällytetä teologian maisterin tutkintoon.

Suoritusoikeutta haettaessa on esitettävä, missä pääaineessa tutkinto suoritettaisiin. Valintatoimikunta tekee päätöksen valinnasta hakukelpoisuuden, pääaineen professorin lausunnon ja osaston ensisijaisuusjärjestyksen perusteella. Tutkinnonsuoritusoikeuksia myönnetään opetusresurssien sallimissa rajoissa. Hyväksytyille hakijoille voidaan määrätä täydentäviä opintoja enintään 60 op.

Lisätietoa hakuooppaasta (pdf) tai opintoasiainsuunnittelijalta p. 02941 22533.

Hakuaika päättyy 28.2.2014 klo 15:45. Kaikki hakijat saavat tiedon valinnasta kirjeitse huhtikuun aikana.