TEOLOGINEN TIEDEKUNTA

Jatkotutkinnot Yhteystiedot

Käyntiosoite: Vuorikatu 3:n ja
Fabianinkatu 24:n yhdistävän
sisäpihan kautta

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@helsinki.fi 

Teologian jatko-opiskelijat tohtoriohjelmissa

Jokaisen jatko-opiskelijan on kuuluttava johonkin tohtoriohjelmaan. Teologisen tiedekunnan jatko-opiskelijoiden on mahdollista kuulua johonkin seuraavista tohtoriohjelmista:

- Teologian tohtoriohjelma (teol.tdk koordinoi)

- Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma (hum.tdk koordinoi)

- Sukupuoli, kulttuuri ja yhteiskunta -tohtoriohjelma (hum. tdk koordinoi)

- Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma (käytt.tdk koordinoi)

- Kulttuurinen ja sosiaalinen monimuotoisuus ja ryhmien väliset suhteet -alaohjelma (kuuluu valt.tdk:n koordinoimaan Sosiaalitieteiden tohtoriohjelmaan, ensisijaisesti uskontotieteen jatko-opiskelijoille)

Kaikki nämä tohtoriohjelmat ovat osa Humanistis-yhteiskuntatieteellistä tutkijakoulua.

Hakiessaan jatko-opiskelijaksi hakija valitsee samalla sen tohtoriohjelman, johon hän haluaa kuulua.

 

Tiedekunta päättää ennen 31.12.2013 jatko-opinto-oikeuden saaneiden sijoittumisesta tohtoriohjelmiin.

 

Teologian tohtoriohjelma

huiput

Perustiedot
Kuvaus tohtoriohjelman toiminnasta

Perustiedot

Teologian tohtoriohjelma on teologisen tiedekunnan koordinoima ohjelma, johon osallistuvat sen kaikki osastot ja pääaineet (eksegetiikka, kirkkohistoria, systemaattinen teologia, uskontotiede ja käytännöllinen teologia). Teologian tohtoriohjelma kuuluu Helsingin yliopiston Humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tutkijakouluun. Humanistinen tiedekunta ja käyttäytymistieteellinen tiedekunta ovat kumppaneina mukana tohtoriohjelmassa.

Teologian tohtoriohjelma toimii kansallisessa yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan Teologian tohtoriohjelman sekä Doktorandprogrammet vid teologiska fakulteten -ohjelman (Åbo Akademi) kanssa. Kansainvälisesti ohjelma tekee koulutus- ja tutkimusyhteistyötä muun muassa Heidelbergin teologisen tiedekunnan koordinoiman Global Network of Research Centers for Theology, Religious Studies and Christian Studies -verkoston sekä Center of International and Disciplinary Teology -keskuksen kanssa. Lisäksi se jatkaa pohjoismaista yhteistyötä Nordic network for Doctoral Training in Theology and Religion -hankkeen puitteissa. Oppiainekohtaista yhteistyötä tehdään esimerkiksi Emory Universityn (Atlanta, USA) kanssa.

Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta on sijoittunut kärkipäähän Helsingin yliopiston tutkimuksen arvioinneissa vuosina 1999, 2005 ja 2011. Viimeksi toteutetussa vuosia 2005−2010 koskevassa arvioinnissa tiedekunnan seitsemästä tutkimusyhteisöstä neljä palkittiin tutkimusrahoituksella. Kaikki seitsemän yhteisöä saivat arvioinnissa korkeat pisteet (20,5−23,5 /25 p.). Tässä arvioinnissa erityistä kiitosta keräsi tiedekunnan ja sen tutkimusyhteisöjen tohtorikoulutus. Teologisessa tiedekunnassa toimi 1995−2005 eksegetiikan huippuyksikkö ja siellä toimii edelleen Simo Knuuttilan johtama uskonnonfilosofian huippuyksikkö sekä tällä hetkellä yksi akatemiaprofessori (Elina Vuola). Vuosina 2014−2019 tiedekunnassa toimii kaksi Suomen Akatemian valitsemaa huippuyksikköä (johtajina prof. Martti Nissinen ja prof. Risto Saarinen).

Tiedekunta on aktiivinen esimerkiksi LERU- yliopistojen uskonnon tutkimuksen laitosten verkostossa sekä Global Network for Research Centers for Theology Religious Studies and Christian Studies -tutkijankoulutusverkostossa. Tiedekunnassa on jo pitkään toiminut valtakunnallinen teologian tutkijakoulu/tohtoriohjelma ensin Eila Helanderin ja nyttemmin Martti Nissisen johtamana. Siitä valmistuneet lukuisat tohtorit ovat sijoittuneet hyvin työelämään ja edenneet osin jo professoreiksi saakka (esim. Taneli Kukkonen, Anne Birgitta Pessi, Ville Päivänsalo).

Tiedekunta on viime vuosina hankkinut ulkopuolista tutkimusrahoitusta noin 25 % kokonaisbudjetistaan. Teologisesta tiedekunnasta on viimeisen viiden vuoden aikana valmistunut keskimäärin 14 tohtoria vuodessa ja sen väitöskirjoja ilmestyy vuosittain merkittävillä kansainvälisillä kustantajilla. Teologisen tiedekunnan professorit ja yliopistonlehtorit ovat kansainvälisesti erittäin hyvin verkostoituneita ja julkaisuaktiivisia tutkijoita, joilla on laaja kokemus tohtorikoulutuksesta.

Tiedekunnassa toimi lukuvuonna 2012 tohtorikoulutuksen kehittämistyöryhmä, jonka laatimat toimenpidesuositukset muun muassa tohtoriopiskelijoiden sitouttamiseksi ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi otetaan tohtoriohjelman toiminnan käytännön toteutuksessa huomioon.

Tohtoriohjelmassa tulee olemaan noin 250 tohtorikoulutettavaa. Siihen siirretään teologisessa tiedekunnassa tällä hetkellä kirjoilla olevat jatko-opiskelijat. Vuosittain valmistuvien tohtoreiden lukumäärä on noin 13−15.

Kuvaus tohtoriohjelman toiminnasta

Tohtoriohjelman teema, vahvuusalueet ja tutkimuksen painoala

Teologian tohtoriohjelma kattaa kaikki teologian tutkimusalat (eksegetiikka, kirkkohistoria, systemaattinen teologia, uskontotiede ja käytännöllinen teologia) ja pitää yllä alansa tohtorikoulutuksen yhteistyöverkostoa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Teologinen tiedekunta on määritellyt tutkimuksen painoaloikseen ”Länsimaisen uskonto- ja aateperinnön juuret”, ”Kristillisen aatehistorian kehitys ja sisältö” sekä ”Uskonto Suomessa ja lähialueilla”. Nouseviksi aloiksi on määritelty ”Uskonto kulttuurin rakenteissa”, ”Etiikan ja arvokeskustelun uudet haasteet” sekä ”Uskonto Euroopassa”. Tohtoriohjelman vahvuusalueet liittyvät näihin.

Helsingin yliopiston painoaloista teologian tohtoriohjelmalle keskeisin on ”Kieli ja kulttuuri”, mutta tutkimusta on myös ”Ajatteleva ja oppiva ihminen” sekä ”Yhteiskunnan oikeudenmukaisuus” -painoaloilta.

Merkitys alan koulutukselle

Teologian tohtoriohjelma on alansa merkittävin tohtorikoulutusorganisaatio ja tohtorikoulutuksen kehittämisen suunnannäyttäjä. Valtakunnallista yhteistyötä koordinoidaan Helsingistä käsin. Teologian tohtoriohjelma vahvistaa Helsingin yliopiston asemaa eurooppalaisena monitieteisenä tutkimusyliopistona. Ohjelman monipuolinen kotimainen ja kansainvälinen koulutusyhteistyö sopii yliopiston verkottumispyrkimyksiin. Helsingin Teologian tohtoriohjelmalla on yhdessä Itä-Suomen yliopiston Teologian tohtoriohjelman kanssa koulutusvastuu alan suomenkielisestä tohtorikoulutuksesta. Teologian alan yhteenlaskettu tohtorikoulutustarve Suomessa on vuodessa OKM:n ohjeistuksen mukaan 20 tohtoria, joista Helsingissä koulutetaan 70 %.

Tohtoriohjelman toiminnan organisointi (mukana olevat tahot ja niiden rooli)

Teologinen tiedekunta pitää tohtoriohjelmaa keskeisenä strategiansa kannalta; tohtoriohjelma on keskeinen toimija vuonna 2012 aloitetun tohtorikoulutuksen kehittämistyön toteuttamisessa. Tiedekunnan tutkimusinfrastruktuuri, ohjausresurssit ja kansainväliset kontaktit ovat tohtoriohjelman käytettävissä, samoin tarvittavat tilat, laitteistot sekä tutkimuksen tukipalvelut.

Tohtoriohjelmalla on vastuullinen johtaja, varajohtaja sekä johtoryhmä, joka koostuu tiedekunnan osastojen sekä tohtorikoulutettavien edustajista.

Johtoryhmän kokoonpano kaudella 2014-2017 on:

  • professori Antti Räsänen (tohtoriohjelman johtaja)
  • professori Martti Nissinen
  • akatemiaprofessori Elina Vuola (18.8.2014-31.3.2015 sijaisena yliopistonlehtori (ma) Janne Nikkinen)
  • professori Tuula Sakaranaho
  • professori Jouko Talonen
  • sekä kaudella 18.9.2013−31.12.2015 TM Jussi Junni (varalla TM Suvi Saarelainen)

Toiminnan organisoinnissa noudatetaan Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun linjauksia. Vuoteen 2015 toimiva Valtakunnallinen teologian tohtoriohjelma sulautuu Helsingin osalta uuteen tohtoriohjelmaan.

Suunnitelma tohtoriohjelman koulutustarjonnasta

Tohtorikoulutettavat osallistuvat aktiivisesti pääaineensa professorin johtamaan jatkokoulutusseminaariin, jossa käsitellään kunkin koulutettavan väitöstutkimuksen tekstejä. Seminaarit kokoontuvat noin kerran kuussa. Myös tohtoriohjelmassa toimivat huippuyksiköt ja akatemiahankkeet järjestävät omaa koulutustaan.

Koulutustarjontaa järjestetään systemaattisesti yhteistyössä Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun kanssa. Tohtoriohjelma jatkaa tiedekunnassa hyödylliseksi koetun vuosittaisen tohtorikurssin järjestämistä. Sen opetussisällöt määritellään siten, etteivät ne ole päällekkäisiä tutkijakoulun koulutuksen kanssa.

Tohtoriohjelma järjestää Valtakunnallisen teologian tohtoriohjelman tapaan joka syksy teemallisen symposiumin, jonka pääpuhujat kutsutaan kansainvälisten yhteistyökumppanien joukosta ja jossa tohtoriopiskelijat esittelevät tutkimustyötään. Tohtoriohjelman jäsenet osallistuvat myös kansainvälisten yhteistyökumppanien järjestämiin koulutuksiin. Lisäksi tohtorikoulutettavat hyödyntävät tiedekunnan maisteriopintoihin sisältyvää luentotarjontaa.

Tuki tohtorikoulutettavien opintojen ja väitöskirjatyön valmistumiselle neljän vuoden tavoiteajassa

Aktiiviset jatkokoulutusseminaarit tarjoavat jatkuvan tuen väitöskirjaprosessille ja mahdollisuuden saada ohjaajan antaman ohjauksen lisäksi vertaisohjausta. Tohtoriohjelmassa ovat käytössä tiedekunnan määrittelemät ohjauksen periaatteet. Kunkin tohtorikoulutettavan opintojen vuosittaiselle etenemiselle määritellään ja asetetaan tavoitteet, jotka hän kirjaa opintosuunnitelmaansa. Ohjaaja valvoo niiden toteutumista. Rahoituksen hankkimista tohtoriohjelman tutkijapaikkojen lisäksi tuetaan muun muassa informaatiota lisäämällä ja kouluttamalla tohtoriopiskelijoita rahoitushakemusten tekemisessä. Tohtorikoulutettavien yhteisöllisyyden vahvistaminen edesauttaa jatko-opintojen edistymistä.

Tohtorikoulutettavien sitoutuminen ja yhteisöllisyys

Tohtorikoulutettavien sitoutumista ja yhteisöllisyyttä pyritään tukemaan muun muassa parantamalla tiedonkulkua (kootaan jatko-opiskelijoita koskeva informaatio selkeästi yhteen paikkaan). Tohtoriohjelma ja tiedekunta kannustavat tohtoriopiskelijoita omaehtoiseen sosiaaliseen vertaistoimintaan. Tutkijoiden tilajärjestelyissä on pyritty tukemaan eri oppiaineiden välisen yhteistyön syntymistä tohtoriopiskelijoiden välillä.

Tohtorikoulutettavien esimies käy joka toinen vuosi työsuhteisten tohtorikoulutettavien kanssa yksityiset kehityskeskustelut sekä apurahatutkijoiden kanssa ryhmäkehityskeskustelun. Tohtoriohjelma suunnittelee yhdessä alan tieteellisten seurojen kanssa toimenpiteitä teologisen yhteisön vahvistamiseksi ja tohtorikoulutettavien integroimiseksi siihen.

Tohtorikoulutettavien kansainvälistyminen ja liikkuvuus

Teologian tohtoriohjelman keskeinen tavoite on integroida tohtorikoulutettavat osaksi kansainvälistä tiedeyhteisöä siten, että jokainen tohtorikoulutettava tunnistaa paikkansa siinä tutkimusaiheesta riippumatta. Tähän pyritään muun muassa kartoittamalla olemassa olevat kansainväliset verkostot  ja suhteet sekä luomalla aktiivisesti uusia kontakteja ulkomaisten korkeakoulujen ja tutkimusyhteisöjen sekä ulkomailla toimivien suomalaisten tiedeinstituuttien kanssa. Tässä lähtökohtana ovat edellisen tohtoriohjelman puitteissa luodut kansainväliset verkostot, joiden kanssa tehtyä yhteistyötä tiivistetään. Kansainvälinen toiminta integroidaan osaksi opetusohjelmaa.

Tohtoriohjelman yhteistyö paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

Teologian tohtoriohjelma osallistuu aktiivisesti Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun toimintaan. Åbo Akademin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa sillä on kiinteää koulutus- ja ohjausyhteistyötä. Niiden kanssa järjestetään myös vuosittainen symposiumi, jossa on kansainvälisiä yhteistyökumppaneita mukana. Tohtoriohjelma on mukana teologian alan tieteellisten seurojen tutkimus- ja koulutustapahtumissa ja osallistuu aikaisemmin mainittujen kansainvälisten tohtorikoulutusverkostojen toimintaan. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään tohtoriohjelman puitteissa oppiaine- ja projektikohtaisesti (esim. tohtoriseminaarien yhteisistunnot videokonferensseina, tutkimus- ja opetusvierailut, tohtoriopiskelijoiden vaihto, ohjausyhteistyö, Cotutelle-sopimukset).