Jaana Hallamaa

Opponentin muistilista

Tieteen tunnusmerkkeihin kuuluu julkisuus ja tulosten alistaminen kritiikille. Jokainen tutkija, olipa hän aloittelija tai maailmanlaajuisesti tunnustettu kuuluisuus, joutuu tuomaan oman tutkimuksensa tulokset tiedeyhteisön tarkastettavaksi ja arvioitavaksi. Seminaari on tiedeyhteisö pienoiskoossa, esitelmän pitäminen merkitsee tutkimuksen julkistamista. Opponentti on nimetty tutkimustulosten ja niiden esittämismuodon kriitikoksi. Myös muut seminaarin osanottajat osallistuvat kriittiseen keskusteluun. On tärkeätä muistaa, että kritiikki ei tarkoita vain virheiden etsimistä ja korjausehdotusten tekemistä. Kritiikkiin kuuluu myös tunnustuksen antaminen ja kannustaminen.

Opponentin tärkein tehtävä on auttaa esitelmän pitäjää eteenpäin tämän työssä. Opponentin toiseksi tärkein tehtävä on oppia itse lisää tutkimuksen tekemisestä ja tutkielman laatimisesta. Esitelmän kirjoittajalla on työhön ryhtyessään mielessään jokin kysymys, jonka hän tekee esitelmänsä pohjaksi valitsemalleen aineistolle. Esitelmä on vastaus, jonka kirjoittaja kysymykseensä antaa. Opponentti saa käsiinsä valmiin esitelmän, vastauksen. Hänen tehtävänsä on kulkea kirjoittajan tekemä matka vastakkaiseen suuntaa, vastauksesta kysymykseen ja lähdeaineistoon. Opponentti tutkii, antaako lähdeaineisto esitettyyn kysymykseen todella sen vastauksen, josta esitelmä raportoi. Hänen tehtävänsä on ottaa selvää, onko esitelmässä toteutettu tehtävä lähdeaineiston kannalta mielekäs ja tärkeä ja onko kirjoittajalta mahdollisesti jäänyt huomaamatta jokin tärkeä asioiden välinen yhteys tai tutkittavan asian kannalta merkittävä näkökohta. Opponentti puuttuu myös tutkimuksen raportoimista koskeviin muodollisiin seikkoihin. Opponentin työn päämääränä on, että esitelmän pitäjä voisi opponentin puheenvuoron jälkeen kirjoittaa esitelmästään uuden, entistäkin paremman version.

Seuraavaan luetteloon on koottu asioita, joihin opponentin kannattaa esitelmää tarkastaessaan kiinnittää huomiota. Ne ovat luonnollisesti myös asioita, joita viisas esitelmän kirjoittaja tarkkaa jo ennen kuin hän luovuttaa työnsä opponentin käsiin. Ja viisas tutkielman laatija pitää gradua kirjoittaessaan mielessä, että tutkielman tarkastaja arvostelee työn opponentin muistilistan ilmaisemin kriteerein.

Opponentin muistilista:

I Tutkimuksen suorittamiseen liittyvät seikat
1. Esitelmän nimi ja tutkimustehtävä

Vastaako esitelmän nimi sen sisältöä? Onko esitelmän alussa ilmoitettu tehtävä ilmaistu selvästi? Onko tehtävä mielekäs ja perusteltu?

2. Tarkasteltavien kysymysten hahmottaminen

Miten tehtävään liittyvät kysymykset on ymmärretty? Onko jotain olennaista sivuutettu? Ovatko kaikki esitetyt kysymykset tehtävän kannalta tarpeellisia? Kuinka esitettyjä kysymyksiä on käsitelty esitelmässä?

3. Metodi

Kuinka käytetty metodi on ilmaistu? Vastaako asian käsittely ilmoitettua metodia?

4. Lähteiden ja kirjallisuuden valinta

Mihin lähteisiin esitelmä perustuu? Onko lähteiden valinta käsiteltävän tehtävän kannalta perusteltu? Puuttuuko lähteistä jotain aiheen kannalta olennaista? Millä perusteella kirjallisuus on valittu? Puuttuuko kirjallisuudesta jotain tärkeätä?

5. Lähteiden käyttäminen

Onko lähteitä ymmärretty ja tulkittu oikein? Onko jotain tutkimustehtävän kannalta olennaista jäänyt huomaamatta lähdeaineistosta?

6. Kirjallisuuden käyttäminen

Kuinka aikaisempaa, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta on käytetty? Millä tavoin kirjoittaja käy keskustelua muiden tutkijoiden kanssa kirjallisuuden välityksellä?

7. Esitelmän jäsennys

Onko käytetty jäsennys esitetyn tehtävän ja tutkimuksen tulosten esittämisen kannalta tarkoituksenmukainen? Eteneekö jäsennys johdonmukaisesti? Tekeekö jäsennys esitelmästä tasapainoisen vai saako jokin teema suhteettomasti huomiota?

8. Johtopäätösten tekeminen

Etenevätkö asiat esitelmässä johdonmukaisesti? Onko kirjoittaja ilmaissut kaiken tehtävänsä ymmärtämisen kannalta olennaisen esitelmässään? Seuraavatko esitelmässä esitetyt johtopäätökset siinä esitellyistä premisseistä? Olisiko kirjoittaja voinut tehdä aineistonsa pohjalta vielä muita johtopäätöksiä? Ovatko kirjoittajan johtopäätökset tutkimusaineiston kannalta liian rohkeita tai liioiteltuja?

9.Viitteet

Onko viitteissä esitetty dokumentaatio riittävää? Vastaako viitteisiin valittu aineisto asian esittämistä korpustekstissä? Ovatko viitteissä annetut tiedot -- sivunumerot, vuosiluvut, teosten nimet -- oikeita?

II Tutkimuksen esittämiseen liittyvät seikat
1. Esitelmän kieli ja tyyli

Onko käytetty tyyli esitelmän tarkoitukseen sopiva? Onko esitys kieliopillisesti moitteetonta ja sujuvaa? Onko ilmaisu täsmällistä ja yksiselitteistä?

2. Viitteet

Onko viitteiden merkitsemisessä käytetty johdonmukaisesti samaa merkintätapaa? Onko viitteiden merkintätapa riittävä ja selkeä? Vastaavatko viitteiden merkinnät lähde- ja kirjallisuusluettelon merkintöjä?

3. Lähde- ja kirjallisuusluettelo

Onko lähde- ja kirjallisuusluettelossa mainittu kaikki käytetty aineisto? Ovatko käytetyt merkintätavat selkeitä, yksiselitteisiä, johdonmukaisia ja riittäviä?

4. Lainaukset ja käännökset

Ovatko viitteisiin ja korpustekstiin kirjoitetut lähdetekstin suorat lainaukset sanatarkkoja? Ovatko kirjoittajan lähdeteksteistä ja kirjallisuudesta tekemät käännökset ymmärrettäviä ja virheettömiä?Takaisin sisällysluetteloon


Siirry seuraavaan lukuun