Systemaattinen teologia

Yhteystiedot

Teologinen tiedekunta
Systemaattinen teologia
PL 4
(Vuorikatu 3)
00014 Helsingin yliopisto

Käyntiosoite: Vuorikatu 3:n ja
Fabianinkatu 24:n yhdistävän
sisäpihan kautta

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
teol-info at helsinki.fi

Puh. 02941 911 (vaihde)

Tiedekunnan puhelinluettelo
Hae yhteystietoja

Tutkimus ja opetus

Kuva_pylvaat_opetus/tutkimus


Systemaattisen teologian osastolla on neljä oppiainetta

Systemaattisen teologian oppiaineita ovat dogmatiikka, ekumeniikka, teologinen etiikka ja sosiaalietiikka sekä uskonnonfilosofia. Ekumeniikan vastuualueeseen kuuluu missiologia eli kirkkojen lähetystyön tutkimus, joka liittyy kiinteästi myös kirkkohistorian ja käytännöllisen teologian laitoksiin.

Dogmatiikka tutkii kirkkojen oppisisältöjä ja niitä koskevaa teologista ajattelua
Kristillisessä teologiassa dogmatiikka selvittää kristillisen opin kehkeytymistä, miten yksittäiset opinkappaleet eli dogmat ovat syntyneet, eri kirkkokuntien oppeja sekä yksittäisten teologien tai teologisten koulukuntien näkemyksiä. Dogmatiikka voi tutkia minkä tahansa uskonnon oppia. Tieteenä dogmatiikka ei ota kantaa tutkimiensa oppien puolesta tai niitä vastaan.

Dogmatiikan tutkimus palvelee kirkkoa harjoittamalla sen tradition objektiivista ja kriittistä tutkimusta. Dogmatiikan tutkimuksesta koituu hyötyä myös koko yhteiskunnalle. Ovathan kristillinen kirkko ja sen oppi syvällisesti vaikuttaneet länsimaiseen kulttuuriin sekä Euroopan ja koko maailman kehitykseen. Tämä vaikutus jatkuu edelleen.

Ekumeniikka tutkii kirkkojen ykseyspyrkimysten taustalla olevaa teologista ajattelua ja kirkkojen tunnustuksia
Ekumenian tavoitteena on kristillisen kirkon ykseyden toteutuminen. Ekumeniikka puolestaan tarkoittaa ekumenian sekä siihen liittyvien ilmiöiden tieteellistä tutkimusta. Ekumeniikka on syntynyt ekumeenisen liikkeen myötä.

Keskeinen ekumeniikan ala on luterilaisen ekumeniikan perusteiden ja Lutherin teologian tuntemus. Ekumeniikan tutkimusaiheina ovat muun muassa ekumeeniset liikkeet, ekumeeninen teologia ja kirkkojen tunnustukset, kirkkojenväliset oppikeskustelut sekä ekumenian edellytysten selvittely. Lisäksi ekumeniikassa tutkitaan kirkkojen yhteistä sosiaalieettistä toimintaa sekä pohditaan mm.  kehityksen ja oikeudenmukaisuuden ongelmia, rauhaa ja ihmisoikeuksia sekä niiden suhdetta kirkkojen elämään ja oppiin. Myös missiologia eli kirkkojen lähetystyön tutkimus sisältyy ekumeniikan oppiaineeseen.

Teologisessa etiikassa ja sosiaalietiikassa tarkastellaan etiikan teorioita ja moraaliseen käyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä
Teologisen etiikan opetuksen ja tutkimuksen kirjoon kuuluu etiikan historia antiikista ja kristinuskon alusta alkaen, muun muassa aristotelinen hyvetraditio, augustinolainen tahdon teoria sekä skolastiikan ja reformaation ihmistä sekä oikeaa ja väärää koskevat teoriat.

Tutkimuksen kohteena ovat eettiseltä kannalta merkittävät maailmanlaajuiset ongelmat. Sosiaalietiikka, soveltava etiikka, bioetiikka sekä lääketieteen ja talouden eettiset kysymykset ovat myös osa teologisen etiikan aineista

Uskonnonfilosofia tutkii uskontoon liittyviä filosofisia kysymyksiä ja käsityksiä  
Uskonnonfilosofiassa lähestytään uskonnollisia ja teologisia kysymyksiä filosofisin välinein. Näitä aiheita käsitellään sekä historiallisista että moderneista näkökulmista. Keskeisiä uskontoon liittyviä filosofisia kysymyksiä ovat esimerkiksi usko ja järki, uskonnollinen kieli ja kokemus, uskonto ja kulttuuri.

Oppiaine soveltuu hyvin niille, jotka ovat kiinnostuneita filosofisista ja käsitteellisistä ongelmista erityisesti uskonnon alueella. Aihepiirit kattavat laajan alan koko länsimaisen ajattelun ja kulttuurin kentästä. Uskonnonfilosofia opettaa monipuolisesti ymmärtämään länsimaisen kulttuurin piirissä syntyneitä ajattelutapoja ja aatevirtauksia.

Ajankohtaiset tiedot opetuksesta päivitetään tiedekunnan Flammaan ja WebOodiin (vaativat yliopiston käyttäjätunnuksen).

Lisätietoja osaston tutkimuksesta TUHAT-tietokannassa.