Teologisen tiedekunnan tohtoripromootio 27.5.2011

Promootio 2011

Ilmoittautuminen ja juhlallisuudet

Promovoitavat

 

Yhteystiedot

Teologinen tiedekunta
Promootio 2011
PL 33 (Aleksanterinkatu 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Kaikissa promootioon liittyvissä kysymyksissä voi lähettää sähköpostia osoitteella teol-promootio@helsinki.fi

Promootiosihteeri Elina Kuusisto, puh (09) 191 23859
 

Promovendit

Ahteenmäki-Pelkonen  Leena
Ahvio Juha
Alhanen  Kai
Antila Jaakko
Aro-Heinilä  Irja
Behm  Janne
Björklund  Liisa
Buchert  Maria
Chen Xun
Dhima  Sari
Erämaja  Tapani
Ghiselli  Anja
Hallamaa Olli
Hallikainen  Olli
Hanhimäki Eija
Heikkerö  Topi
Heimola  Minna
Hermonen  Merja
Hietamäki Minna
Hirvonen Heidi
Hirvonen  Riitta E
Hjelm  Titus
Holma  Juhani
Huang  Paulos
Hukari  Ari
Häkkinen  Seppo
Jaakkola Pasi
Jalovaara  Ville
Jokiranta  Jutta
Juntunen  Katja
Kallunki  Valdemar
Karppela  Lasse
Kauhanen  Tuukka
Kitanov  Severin V.
Krapu  Jenni
Kuhalampi Harri
Kuokkanen Aleksi
Kuusisto Elina
Latvala  Piia
Leppänen  Risto
Lindgård Fredrik
Lund  Pekka
Malinen  Ben
Bastubacka Johan
Meriläinen  Juha
Molari  Juha
Molina  Seija
Nickels  Brita-Liisa
Niemelä Jussi
Nikkinen Janne
Nisula Timo
Nokelainen  Mika
Nyrövaara Eeva
Näreaho  Leo
Ojell  Ari
Pajunen  Mika
Pesonen  Anni
Pikkarainen  Matti
Poteri  Juha
Poutiainen  Olli
Pruuki Heli
Päivänsalo  Ville
Rahkala-Simberg  Mari-Johanna
Rasimus  Tuomas
Raunu  Jukka
Rinne  Heimo
Ruokanen  Katariina
Ryhänen  Timo
Räsänen  Niilo
Salmesvuori Päivi
Salmi  Pontus
Saukkonen  Juhana
Savuoja  Ari
Sinikara  Kaisa
Sipilä  Seppo
Sorsa  Leena
Spännäri  Jenni
Tala  Yrjö
Toivio  Heikki
Valtonen  Minna
Varkemaa Jussi
Wirilander Matti
Virolainen  Marja Leena
Visala  Aku
von Weissenberg   Hanne
Wright  Elina
Vuori Timo
Väisänen  Matti
Yli-opas Antti