Eksegeettisiä lähestymistapoja

ARKEOLOGIA JA VANHA TESTAMENTTI
Kirsi Valkama ja Merja Alanne

Tässä osiossa esitellään Israelin ja Palestiinan alueen arkeologiaa (Israel–Palestiinan arkeologia) ja erityisesti sen suhdetta Vanhan testamentin tutkimukseen. Aihetta käsitellään kolmessa artikkelissa. Ensimmäisessä artikkelissa selvitetään aluksi muutamia arkeologian peruskäsitteitä, minkä jälkeen luodaan yleiskatsaus Israel–Palestiinan arkeologian historiaan. Katsaus valottaa nykytutkimuksessa havaittavien suuntausten välisiä eroja, sillä arkeologian ja Raamatun välistä suhdetta voidaan tulkita monella tavalla.

Arkeologian ja Vanhan testamentin tutkimuksen suhteeseen syvennytään lähemmin toisessa ja kolmannessa artikkelissa, jotka liittyvät Israelin ja Juudan kuninkaiden aikaan. Toisessa artikkelissa kuningasaikaa lähestytään poliittisen historian näkökulmasta. Kolmannessa artikkelissa näkökulma on enemmän uskonnonhistoriallinen. Artikkeleissa kuvataan, millaista lähdeaineistoa tutkimuksella on käytettävissä, ja annetaan siitä esimerkkejä. Lisäksi tuodaan esiin niitä jännitteitä, joita syntyy arkeologian ja Vanhan testamentin tekstien tutkimuksen välille, kun pyritään luomaan kuvaa muinaisesta historiasta.

Arkeologinen evidenssi on niin sanottua mykkää lähdeaineistoa, jossa tulkinnalla on keskeinen sija. Usein tulkinnan apuna on käytetty Vanhan testamentin tekstejä, koska muita kirjallisia lähteitä ei juuri ole ollut. Nykytutkimuksen valossa monet tällaiset tulkinnat ovat osoittautuneet virheellisiksi. Niissä ei ole otettu huomioon Vanhan testamentin tekstien myöhäistä muotoutumista eikä raamatuntutkimuksen ja arkeologian metodista erilaisuutta. Raamatun ja arkeologian suhteesta keskusteltaessa on tärkeintä ymmärtää, että arkeologisia löytöjä on tutkittava arkeologian menetelmin ja Raamattua raamatuntutkimuksen menetelmin. Näiden menetelmien tuloksista voidaan keskustella, mutta itse tutkimusmenetelmiä ei tulisi sekoittaa keskenään.

EMOn artikkelien lisäksi kannattaa huomata videosarja eksegetiikan osastoja tiedekunnan virtuaalipajan vuonna 2007 tekemä Israelissa kuvattu videosarja Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret: arkeologian näkökulmia. Sarjan jaksoihin viitataan myös artikkeleiden lopussa tarkemmin.

Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret: arkeologian näkökulmia

Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret: arkeologian näkökulmia