Yleinen teologia
 

 

Kirjoittaja TM Pekka Kärkkäinen

YLEINEN TEOLOGIA/SYSTEMAATTINEN TEOLOGIA

Tämä oppimateriaali johdattaa lukijansa systemaattiseen teologiaan. Systemaattinen teologia on se teologisen tieteen osa, joka tutkii uskonkysymyksiin kohdistuvaa ajattelua lähinnä kristinuskon piirissä. Tähän liittyen sen tutkimuskohteena ovat myös kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen opit, jotka on esitetty uskontunnustuksissa. Systemaattinen teologia eroaa muista teologisista tieteistä ennen kaikkea siinä, että se keskittyy kristinuskon oppien ja käsitysten analysointiin; nimitys "systemaattinen" viittaa tässä yhteydessä lähinnä siihen, että ajattelua analysoidaan pääosin temaattisesti eikä niinkään kronologisesti, kuten esimerkiksi kirkkohistoriassa. Rajat eri oppiaineiden välillä eivät ole tässä suhteessa ehdottomia: esim. eksegetiikkaan kuuluvat Vanhan ja Uuden testamentin teologian oppialat voidaan laskea toisinaan myös systemaattisen teologian alaan; systemaattisen teologian piirissä tehtävä tutkimus voidaan vastaavasti laskea kuuluvaksi myös dogmihistorian tai teologianhistorian alaan, jotka ovat periaatteessa kirkkohistorian oppialoja.

Systemaattinen teologia jakaantuu perinteisesti ainakin kahteen oppiaineeseen, jotka ovat dogmatiikka ja teologinen etiikka. Dogmatiikka tutkii kristillisten kirkkojen oppeja ja yksittäisten ajattelijoiden kristinuskoa koskevia käsityksiä. Teologinen etiikka puolestaan tutkii oikeaa ja väärää koskevia käsityksiä erityisesti kristillisten kirkkojen oppien ja kristillisen teologian yhteydessä. Teologisen etiikan alalla opetetaan ja tutkitaan osittain samoja asioita kuin teologisen tiedekunnan ulkopuolella harjoitettavassa etiikan opetuksessa ja tutkimuksessa.

Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa systemaattisen teologian opetus ja tutkimus on järjestetty niin, että dogmatiikan ja etiikan lisäksi omina oppialoinaan esiintyvät ekumeniikka, uskonnonfilosofia ja sosiaalietiikka.

Näistä ekumeniikka tutkii ekumeniaa eli kristillisten kirkkojen yhteyspyrkimyksiä. Näihin liittyy sekä opillisia että eettisiä kysymyksiä; edellisiä tutkii ekumeeninen dogmatiikka ja jälkimmäisiä ekumeeninen etiikka. Uskonnonfilosofia tutkii uskontoon liittyviä filosofisia kysymyksiä. Sen tutkimuskohteena ovat myös muiden uskontojen kuin kristinuskon käsitykset. Uskonnonfilosofian opetusta ja tutkimusta harjoitetaan myös teologisen tiedekunnan ulkopuolella filosofian laitoksilla. Sosiaalietiikka puolestaan on se etiikan ala, joka tutkii yhteisöllistä käyttäytymistä koskevia arvoja ja normeja.

Tässä oppimateriaalissa tutustutaan kristinuskoa koskevan ajattelun peruskysymyksiin erityisesti siitä näkökulmasta, millaisia teologisia näkemyksiä kustakin opinkohdasta on esitetty ja kuinka eri käsitysten perusteluja voidaan arvioida. Materiaali on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Juha Pihkalan kirjan Johdatus dogmatiikkaan (Weilin+Göös, Tampere, 1992) kanssa. Koska kyseisessä kirjassa esitetään tietty perusnäkemys kristillisen opin kokonaisuudesta, pyritään tässä oppimateriaalissa puolestaan tuomaan esille a) opikäsitysten takana olevia kiistoja teologianhistoriassa ja b) eri kirkkokuntien näkemyksiä yksittäisistä opinkohdista. Tavoitteena on, että lukija oppii itsenäisesti arvioimaan teologisissa teksteissä esiintyviä opinkäsityksiä kiinnittämällä huomion niiden perusteluihin ja sisäiseen johdonmukaisuuteen.

Materiaali on jaoteltu kolmeen päälukuun, joista ensimmäisessä käsitellään fundamentaaliteologiaksi nimitettyä alaa, eli niitä kysymyksiä, jotka edeltävät varsinaista kristillisen opin ja etiikan käsittelyä. Näitä ovat mm. kysymys teologian tieteellisyydestä, uskon ja järjen suhteesta, ilmoituksesta jne. Monet tässä käsitellyistä asioista kuuluvat erityisesti uskonnonfilosofian alaan. Toinen pääluku, jonka nimenä on kristillisen opin pääkohdat, sisältää dogmatiikan alaan kuuluvaa aineistoa. Kolmannessa pääluvussa esitellään teologisen etiikan peruskysymyksiä. Tähän yhteyteen on liitetty myös luku sosiaalietiikasta. Ekumeniikkaa käsittelevää jaksoa ei oppimateriaalissa ole, mutta sen alaan kuuluvia kysymyksiä sivutaan eri teemojen yhteydessä.

Linkkejä

Tieteestä ja tieteenfilosofiasta:
Olli Hallamaa: Johdatus tieteenfilosofiaan ja tieteelliseen ajatteluun, kurssimateriaali

Systemaattisesta teologiasta:
Helsingin yliopiston Teologisen tiedekunnan Systemaattisen teologian osaston kotisivulta kohdasta laitoksen esittely -> Tutkimus ja opetus

Kirjallisuutta

Antti Raunio: Systemaattinen teologia, teoksessa: Teologia - Johdatus tutkimukseen. Toim. Petri Luomanen (Edita, Helsinki 2001).

Käytetyt symbolit

Pihkala, J., Johdatus dogmatiikkaan (248 s.)

lueLue lisää / Kirjallisuutta

   Pohdintatehtävä

Tulostusversiot

Tulostusversiot pdf-muodossa

Pdf-muotoisten dokumenttien lukemiseen tarvitaan Acrobat Reader -ohjelma, jonka voi ladata ilmaiseksi Adoben kotisivuilta.

Yleinen teologia 15 ov -aloitussivuYleinen teologia 25 op - aloitussivulle. Linkki löytyy jokaisen sivun yläosan logosta.

© / Tekijätiedot

 

 

Kirkkohistorian etusivulle Koko kurssin aloitussivulle