Yleinen teologia

 

1.4. Onko teologia tiedettä?

Tiedettä voidaan pitää eri asioita koskevien tietojen järjestelmänä ja näiden tietojen hankkimiseen tähtäävänä toimintana. Kun tiede on näin määritelty, voidaan kysyä, onko teologia tiedettä. Vastaus määräytyy sen mukaan, mitä ymmärretään toisaalta teologialla ja toisaalta tieteellisyydellä.

Ks. Mitä tiede on? (Olli Hallamaa: Johdatus tieteenfilosofiaan, Yleinen teologia/uskontotiede )

1. Alkukirkossa ja kirkkoisien aikana teologiaa (määritelmän 1 merkityksessä) ei pidetty yleensä tieteenä, vaan se oli osa uskonnon harjoitusta. Tosin kristinuskon opillista esitystä saatettiin pitää filosofiana, jopa ainoana tosi filosofiana. Teologiseen työskentelyyn on kuulunut myös jo varhaiskirkon ajoista asti mahdollisuus johtaa ilmoituksen ym. totuuksista uusia totuuksia ja mahdollisuus perustella rationaalisesti, mitkä käsitykset ovat ristiriidassa ilmoituksen kanssa ja mitkä eivät. Järjen käytön suhde teologiaan on kuitenkin ollut jatkuvasti ongelma kristilliselle teologialle.

2. Keskiajalta lähtien teologiasta (määritelmä 2) tuli osa tieteiden järjestelmää. Tiede ei kuitenkaan tarkoittanut vain rationaalisesti perusteltujen tietojen kokoelmaa, vaan myös ilmoituksen kautta uskotut totuudet saattoivat toimia tieteen peruslauseina. Näistä lauseista johdettiin teologian muut lauseet normaalin tieteellisen toiminnan kautta. Perusteltavuuden vaatimus saatettiin ymmärtää esimerkiksi Tuomas Akvinolaisen tapaan niin, että teologian peruslauseiden todistus tapahtuu Jumalan mielessä olevassa taivaallisessa teologiassa, josta ilmoitetut uskon lauseet ovat peräisin.

3. Modernin tieteenkäsityksen kannalta teologia määritelmän 2 mukaan ei kuulu osana tieteelliseen tutkimukseen, mutta se on teologisen tieteen, erityisesti systemaattisen teologian tutkimuskohde.

Määritelmien 3 ja 4 kuvaama käsitys teologiasta tieteenä siirtää perinteisen teologian (määritelmät 1 ja 2) tutkimuksen kohteeksi. Se on ristiriidassa perinteisen teologian määritelmien kanssa vain sen suhteen, mitä pidetään tieteellisenä. Ne eivät sulje pois teologian mahdollisuutta määritelmien 1 ja 2 mielessä, mutta siirtävät sen tieteellisen teologian suhteen eri tasolle. Huomattakoon että monet modernit teologit eivät pidä näitä tieteellisyyden kriteerejä asianmukaisina (vrt. vastaväite 3a).

edellinen sivu

 

Systemaattisen teologian  etusivulle Koko kurssin aloitussivulle