Eksegetiikka
Raamatun tutkimus ja tulkintaVTUT
http://www.evl.fi/raamattu/

 

 

Uusi testamentti
Osion etusivu
UT:n kaanon
Jeesus 1 2 3 4
UT:n teologiaa

JEESUS NASARETILAINEN

Kun kysytään, kuka Jeesus oli ja mitä hän teki, on päälähteenä UT:n evankeliumit. Evankeliumeissa kuten kaikessa antiikin historiankirjoituksessa, merkkihenkilön historialliseen kuvaukseen kietoutuu kuitenkin myös häneen liitetty myöhempi epähistoriallinen aines. Historiallisia kysymyksiä kysyttäessä on siksi olennaista tehdä ero historiallisen henkilön Jeesus Nasaretilaisen (historian Jeesus) ja hänen seuraajiensa julistaman ylösnousseen Kristuksen (uskon Kristus) välillä.

Historian Jeesuksen tutkimus syntyi muun Raamattua koskevan historiallisen kysymyksenasettelun myötä 1700-luvun lopulla. Vuosikymmenten ja -satojen kuluessa tutkijat ovat päätyneet varsin erilaisiin käsityksiin Jeesuksesta ja tämän elämästä. Koska historiallisissa tiedoissamme on suuria aukkoja, ovat myös nykytutkijat esittäneet varsin erilaisia tulkintoja. Jeesus esitellään milloin viisaana miehenä, milloin lempeänä humanistina, poliittisena vallankumouksellisena tai Galilean maaseudun kyynikkofilosofina. Nykynäkemyksille yhteistä on se, että Jeesus pyritään sijoittamaan oman aikansa ajanhistorialliseen kontekstiin, mm. erilaisia yhteiskuntatieteellisiä malleja hyödyntämällä ja Galilean sosiaalisia ja poliittisia oloja tarkastelemalla.

Nykyistä Jeesus-tutkimusta leimaa periaatteellinen kahtiajakautuminen. Osa tutkijoista näkee Jeesuksen osana juutalaista apokalyptistä virtausta, eli heidän Jeesuksensa on pikaista historian käännettä ja konkreettisen Jumalan valtakunnan saapumista odottava profeetta. Osa puolestaan katsoo Jeesuksen edustavan juutalaisesta viisausteologiasta kumpuavaa linjaa: hän on yhteiskuntakriittinen viisauden opettaja, jonka julistama Jumalan valtakunta haastaa sosiaaliseen vallankumoukseen Galilean köyhtyneissä oloissa tai symboloi kaikkien ihmisten tasa-arvoa.

Tästä kahtiajaosta huolimatta ei voida sanoa, että tutkimus olisi täysin umpikujassa. Aika paljon on myös saavutettu. Tärkeää on esimerkiksi se havainto, ettei historian Jeesusta voi tutkia jättämättä huomioon hänen juutalaisuuttaan ja niitä konkreettisia sosiaalisia ja poliittisia oloja, joissa hän on elänyt. Myös kysymyksessä Jeesus-tutkimuksessa käytettävistä lähteistä on edistytty.

lueAiheesta enemmän
H. Räisänen, "Jeesus-tutkimuksen kaksi vuosisataa" teoksessa R. Uro & O. Lehtipuu (toim.), Nasaretilaisen historia. Kirjapaja, Helsinki, 1997, ss. 8-27.

Elämästä kertovat lähteet

Elämän pääpiirteet

Miksi Jeesus ristiinnaulittiin?

 

Eksegetiikan etusivulle