Eksegetiikka

Yhteystiedot

Teologinen tiedekunta
Eksegetiikka
PL 4
(Vuorikatu 3)
00014 Helsingin yliopisto

Käyntiosoite: Vuorikatu 3:n ja
Fabianinkatu 24:n yhdistävän
sisäpihan kautta

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
teol-info at helsinki.fi

Puh. 02941 911 (vaihde)

Tiedekunnan puhelinluettelo
Hae yhteystietoja

Tutkimusprojektit

kuva


Tällä sivulla esitellään eksegetiikan osaston tutkimushankkeita. Sivulta pääset myös tarkastelemaan päättyneitä projekteja.

Lisätietoa eksegetiikan osaston tutkimusprojekteista TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

Eksegetiikan osaston tutkimushankkeita

 • Kinneretin ja Horvat Kurin kaivaukset
  1998– , vastuuhenkilö: dos. Juha Pakkala ja dos. Raimo Hakola

  Kinneretin kaivaukset (Kinneret Regional Project) on arkeologinen kaivausprojekti, jonka tarkoituksena on tutkia Pohjois-Israelissa sijaitsevaa Kinneretin rauniokumpua, erityisesti sen hyvin säilyneitä varhaisrautakautisia rakenteita. Kaivausprojekti toteutetaan Helsingin, Bernin, Mainzin, Leidenin ja Tarton yliopistojen välisenä yhteistyönä, ja projektia johtaa Stefan Münger, dos. Juha Pakkala ja prof. Jürgen Zangenberg.

  Projektin on tutkinut vuodesta 2007 Horvat Kurin roomalais- ja bysanntilaisaikaista asutusta. Kaivaukset ovat keskittyneet bysanttilaisen synagogan tutkimuksiin.

  Projektin kotisivu Kinneret Excavations

Päättyneitä tutkimusprojekteja

 • Galilea rautakaudella: arkeologia, tekstit ja historia
  1.9.2012–31.8.2016, vastuuhenkilö: prof. Martti Nissinen

 • Pyhän tradition muutosprosessit
  01.08.2007–31.07.2012, vastuuhenkilö: dos. Juha Pakkala

  P
  rojektissa tutkitaan Vanhan testamentin tekstien syntyprosesseja. Erityisesti tutkijoita kiinnostaa tekstiä kopioineiden ja toimittaneiden kirjurien suhtautuminen vanhempaan tekstiin. Ovatko he pitäneet sitä pyhänä ja mitä se on merkinnyt toimittajien asenteeseen suhteessa tekstin muuttamiseen?

  Projektin kotisivu: Pyhän tradition muutosprosessit
 • Toisen temppelin ajan juutalaisuus murroksessa: uusia näkökulmia Qumranin teksteistä

  2011–2013, vastuuhenkilö: TT Jutta Jokiranta

  Projektissa tarkastellaan Qumranin tekstien avulla Toisen temppelin ajan loppupuolen murrosta ja niitä muutoksia, joita tällöin tapahtui, erityisesti profetiaa ilmiönä, suhtautumista lopunaikoihin, suhtautumista Jumalan tekoihin historiassa sekä rituaalisia muutoksia.

  Projektin kotisivu Toisen temppelin ajan juutalaisuus

 • Septuagintan tekstikritiikki

  2004–2006, 2009–2012, vastuuhenkilö: prof. Anneli Aejmelaeus

  Projektin tutkimustyö kohdistuu Septuagintan tekstihistoriaan, käännöstapaan ja
  tytärkäännöksiin sekä Septuagintan käyttöön VT:n tekstikritiikissä erityisesti 1.(-2.)
  Samuelin kirjassa. Työn alla on useita väitöskirjoja sekä 1. Samuelin kirjan
  Septuaginta-tekstin kriittinen editio. Projektin työskentelyssä sovelletaan
  tekstikriittisen metodin lisäksi myös suomalaisen Septuaginta-tutkimuksen kehittämää ns. käännösteknistä metodia

  Projektin kotisivu Septuagintan tekstikritiikki

 • Sukupuoli, sosiaaliset roolit ja ammatit varhaiskristillisyydessä
  2009–2012, vastuuhenkilö: prof. Antti Marjanen

  Projektissa tutkitaan neljää varhaisen kristinuskon sosiaalihistoriaan liittyvää teemaa, jotka eivät ole tähän mennessä herättäneet ansaitsemaansa huomiota. Teemoina ovat naiset, joiden kodeissa kristityt kokoontuivat, kauppiaiden rooli ja asenteet heitä kohtaan
  varhaisessa kristinuskossa, kristittyjen asenteet sotilaita kohtaan ja kristityt sotilaat sekä Jeesuksen maskuliinisuus kreikkalais-roomalaisen ja juutalaisen miesihanteen valossa.
  Tutkimusten yhteinen lähtökohta on kunkin ilmiön sosiaalihistoriallisen kontekstin kartoittaminen ja kristillisten lähdetekstien arviointi sen valossa.

  Projektin kotisivu Sukupuoli, sosiaaliset roolit ja ammatit varhaiskristillisyydessä

 • Viholliskuvaa synnyttämässä: toiseus ja varhaiskristillisen identiteetin muodostuminen
  2010-2013, vastuuhenkilö dos. Raimo Hakola

  Tutkimushanke pyrkii selittämään, miten varhaiskristillisissä lähteissä kuvataan niitä, joiden ymmärretään olevan ”toisia”. Tutkimusryhmän soveltama tieteidenvälinen lähestymistapa antaa mahdollisuuden tutkia sitä, kuinka toiseuden kuvat rakentavat ja vahvistavat kehittyvää kristillistä identiteettiä. Ryhmän käyttämät sosiologiset ja sosiaalipsykologiset tutkimusmenetelmät auttavat ymmärtämään entistä paremmin sekä Uudessa testamentissa että sen jälkeen kirjoitetuissa kristillisissä lähteissä esiintyvien sosiaalisten stereotypioiden ja ennakkoluulojen syntyä ja merkitystä kristilliselle itseymmärrykselle. Näin on mahdollista saada entistä puolueettomampi kuva niistä ryhmistä, joita vastaan lähteissä hyökätään ja jotka lähteiden kirjoittajat pyrkivät marginalisoimaan.
  Projektin johtaja, Raimo Hakola, tutkii Johanneksen evankeliumin juutalaiskuvan reseptiota varhaiskristillisissä teksteissä. Tutkimusryhmän muut jäsenet käsittelevät sellaisia kristinuskon kehittymiselle keskeisiä kysymyksiä kuten kiistoja ylösnousemuksesta osana varhaiskristillisen identiteetin muotoitumista (Outi Lehtipuu), Paavalin vastustajien roolia ja merkitystä kirjeessä Filippiläisille (Nina Pehkonen), identiteetin ja ennakkoluulojen kehittymistä Paavalin jälkeisessä kristillisyydessä (Minna Shkul), kuvauksia kristityistä varhaisissa roomalaissa lähteissä (Niko Huttunen) ja kristillisen juutalalaisvastaisuuden kehittymistä Uuden testamentin kaanonin ulkopuolisessa Pietarin evankeliumissa (Mika Hynninen)

  • Identiteetit vastakkain: Sosiaaliset ja uskonnolliset identiteetit Qumranin löydöissä 1.1.2008–31.12.2010, vastuuhenkilö: prof. em., dos. Raija Sollamo

   Projektin tarkoitus on lisätä tietojamme toisen temppelin ajan juutalaisuuden eri ryhmistä, niiden itseymmärryksestä, mahdollisista sisäisistä jännitteistä ja suhtautumisesta muihin ryhmiin. Hanke yhdistää perinteisen tekstitutkimuksen metodit toisaalta sosiaalitieteen menetelmiin, toisaalta arkeologian tutkimukseen.
  • Varhaisten juutalaisten ja kristillisten liikkeiden selittäminen: rituaali, muisti ja identiteetti
   1.1.2007-31.12.2010, vastuuhenkilö: dos. Petri Luomanen

   Tutkimusryhmä tutkii varhaisia juutalaisia ja kristillisiä uskonnollisia liikkeitä hyödyntämällä sekä kognitiivisia että sosiaalipsykologisia selitysmalleja ja teorioita. Olemme kiinnostuneita erityisesti siitä, miten juutalaisten ja kristillisten ryhmien syntyä ja uskonnonharjoitusta voidaan selittää aivojen toiminnan ja rakenteen näkökulmasta sekä missä määrin niiden syntyyn ovat vaikuttaneet yleiset sosiaalisen kanssakäymisen ja yhteisönmuodostuksen säännönmukaisuudet.

   Projektin kotisivu Varhaisten juutalaisten ja kristillisten liikkeiden selittäminen

    

   Gnostilaisuus ja kristinuskon muotoutuminen
   1.1.2007–31.12.2011, vastuuhenkilö: prof. Ismo Dunderberg

   Projektin tavoitteena on täsmentää uusien lähteiden valossa kuvaa gnostilaisen kristinuskon tulkinnan vaikutuksesta kristinuskon muotoutumiseen 100–300-luvuilla jKr. Projektin työskentelyn lähtökohtana ovat uudet koptinkieliset tekstilöydöt, jotka ovat peräisin 300-luvulta jKr., erityisesti Nag Hammadin kirjasto sekä Codex Tchacos sekä gnostilaisia kristittyjä vastaan suunnatut varhaiskristilliset tekstit.

   Projektin kotisivu Gnostilaisuus ja kristinuskon muotoutuminen