Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

 

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja taloustieteen laitoksen yhteiskunnallinen vaikutta­vuus perustuu ensisijaisesti tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen yhteiskunnalliseen relevanssiin sekä tutkijoiden ja opettajien tuottamiin erillisiin asiantuntijapalveluihin.

Taloustieteen laitoksen erityisvahvuuksia ovat:
- luonnonvarojen kestävän käytön ja siitä riippuvan ihmisen hyvinvoinnin korostuminen muuttu­vassa maailmassa
- valtakunnallinen vastuu monilla koulutusaloilla
- monitieteinen ongelmanratkaisuvalmius ja -kyky
- laaja ja tiivis sektoritutkimuslaitosyhteistyö sekä
- pitkäaikainen neuvottelukuntakäytäntö sidosryhmien sitouttamiseksi tiedekunnan kehittämiseen.

Lähitulevaisuudessa selvitetään laitostasoisen neuvottelukunnan perustamista ja toimintamallia sekä tarkastellaan mahdollisuuksia perustaa laaja toimikunta yhdessä mm. Luonnonvarakeskuksen ja muiden sektoritutkimuslaitosten kanssa (esim. SYKE, KTK).

Korkeatasoisen kansainvälisen tutkimusyhteistyön ja verkostojen kautta taloustieteen laitos  toteuttaa merkittävää kansainvälistä yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja yhteiskuntavastuuta. Globaalista yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja vastuusta rakennetaan tavoitteellisesti tiedekunnan ja taloustieteen laitoksen erityinen vahvuusalue, jonka pohjana ovat uusiutuvien luon­nonvarojen kestävä käyttö ja ihmisten hyvinvoinnin edistäminen sekä tiedekunnan monitietei­syys, monialaisuus ja monivaikutteisuus.

Taloustieteen laitoksen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat sektoritutkimuslaitokset ja muut korkeakoulut kansallisesti ja kansainvälisesti, elinkeinoelämä, valtio ja aluehallinto sekä alumnit. Aktiivisia yhteyksiä alumneihin pyritään parantamaan (AVARA) suunnitelmakaudella. Kehitty­vien maiden tutkimukseen keskittyvän VITRI:n ja sen tuottama RakeDEVE-net -verkosto tun­nistetaan laitoksella yhdeksi merkittäväksi yhteistyöympäristöksi. Niin ikään kestävän kehityk­sen opetukseen ja tutkimukseen liittyvä UNIPID-hanke on yhteistyökumppanimme.

Laitos myös kehittää edelleen alueellista yhteistyötään mm. Helsingin kaupungin lahjoittaman "Itämeren suojelun ekonomia" -professorin viran, tiedekunnan tutkimusasemien ja koetilojen, Ruralian, maakuntayliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä laajan sektoritutki­muslaitosyhteistyömme kautta. Laitos toimii myös pohjoismaisessa NOVA-yliopistoverkostossa (The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network).

Hyödyntäen ainutlaatuista oppiainekokonaisuuttaan taloustieteen laitos on aktiivinen yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttaja.