Tutkimusalat

Taloustieteen laitos kattaa ainoana Suomessa tutkimuskentässään koko elintarvikeketjun pellolta pöytään, mukaan lukien ympäristövaikutukset sekä yhteiskunnalliset vaikutus- ja riippuvuussuhteet. Tiedeperustamme ovat kansantalous- ja liiketalous- sekä management -tieteet ja sovellutusalamme maatalous, elintarviketeollisuus, kotitaloudet ja ympäristöala. Laitoksen oppiaineiden välinen luonnollinen yhteistyö tuo lisäarvoa maa- ja elintarviketalouden tutkimukseen, kun kaikki elintarvikeketjun vaiheet ja toimijat ovat integroituina osaamisalueeseemme.

Yhteistyö tiedekunnan muiden laitosten ja yliopiston tiedekuntien sekä yliopiston ulkopuolisten tutkimuslaitosten kanssa on selvä tavoite. Tällä pyrimme parantamaan tutkimuksemme merkittävyyttä. Taloustieteen laitoksen tutkimusstrategia tukee ja edistää maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan avainarvoja luonnonvarojen kestävässä käytössä.

Tutkimusteemat ja hankkeet

Tutkimusstrategian pääpainopistealue on kestävä elintarvike- ja luonnonvaratalous, joka rakentuu neljän tutkimusteeman varaan:

- liiketoiminta- ja kuluttajaosaaminen

- ympäristö ja luonnonvarat

- elinvoimainen maaseutu

- paikalliset ja globaalit ruokajärjestelmät sekä kehitysmaat

Teemojen alla on tällä hetkellä käynnissä useita erilaisia tutkimushankkeita.

Tutkimus ja opinnäytetyöt eri oppiaineissa:
Elintarvike-ekonomia
Kuluttajaekonomia
Maatalousekonomia
Maaseutuyrittäjyyden tutkimus
Markkinointi
Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia

________________________________________________________________________

Gradujen julkaisumahdollisuuksista laitoksen sarjoissa:

1. Gradu julkaistaan sellaisenaan selvityksiä -sarjassa.

2. Gradusta opiskelijan tekemä 4-5 sivun yleistajuinen artikkeli julkaistaan
gradujen artikkelikokoelmassa selvityksiä -sarjassa, johon on koottu samasta
aihepiiristä gradujemme parhaimmistoa.

3. Gradusta muokataan yhdessä ohjaajan kanssa tieteellinen artikkeli
konferenssiin tai referee -lehteen. Tällöin valmistuessaan artikkeli
kannattaa ensin julkaista laitoksen discussion papers -sarjassa.

4. Yleistajuisesta artikkelista muokataan yhdessä ohjaajan ja tiedekunnan
tiedottajan kanssa lehdistötiedote ja/tai artikkeli yleistajuiseen lehteen.

Ohjeena on, että julkaisuun vaaditaan vähintään magnan arvosana. Ohjaaja voi
kuitenkin tästä poiketa esim. aiheen tärkeyden johdosta. Lisäksi näiden 4
kohdan lisäksi voi tarpeen mukaan julkaista ja tiedottaa graduista
muutenkin, esim. rohkaisemalla opiskelijaa julkaisemaan gradunsa
ethesis.helsinki.fi -sivuilla (täällä tiedekunnan asettama raja on cum laude).