Opiskelu

Maaseutuyrittäjyyden opetus

Oppiaineessa käsitellään yrittäjyyden ja yrittäjänä olemisen problematiikkaan erityisesti maaseudulla toimivien yritysten näkökulmasta. Kuitenkin varsinkin perusopintokokonaisuus käsittelee yrittäjyyttä yleisellä tasolla ja se sopii kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille. Opinnot tässä oppiaineessa parantavat valmiuksia ryhtyä itsenäiseksi yrittäjäksi, toimia maaseudun pk-yrityksen palveluksessa ja toimia tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä maaseudun pk-yrityksiä koskevissa kysymyksissä. Yrittäjyyttä tarkastellaan sekä uusien yritysten ja yrittäjien näkökulmasta että jo olemassa olevien yritysten näkökulmasta. Olemassa olevien yritysten strateginen johtaminen ja yritysten jatkuvuus ovat keskeisiä kysymyksiä.

Uusien yritysten tarkastelussa huomio kiinnitetään yritysten syntyprosessiin, niiden elinvoimaisuuden turvaamiseen ja parantamiseen ja yritystoiminnan perustana olevan liikeidean syntymiseen. Olemassa olevien ja myös uusien yritysten tarkastelussa erityinen kohde on strateginen johtaminen ja markkinointi, markkinoiden tuntemus ja laskentatoimen apuvälineiden riittävän hyvä hallinta.

Oppiaineessa yrityksen ja yrittäjän tarkastelukulma on yrittäjälähtöinen, mutta toisaalta myös markkina- ja toimialalähtöinen tarkastelukulma on hyvin esillä. Erityistä huomiota tullaan kohdistamaan kasvavan ja kehittyvän yrityksen strategisen ja taktisen johtamisen kysymyksiin ja liikeidean perusteisiin.

Yrittäjyyden opiskelu antaa valmiuksia oman yrityksen perustamiseen, työskentelyyn maaseudun pk-yritysten johtotehtävissä, markkinoinnin ja tuotannon johtamisessa ja yritysten kehittämisorganisaatioiden palveluksessa. Opiskelu pyrkii antamaan mahdollisimman kattavan ja perusteellisen kuvan maaseudun yritystoiminnasta ja sen erityispiirteistä sekä antaa valmiudet ymmärtää yrittämisen taustalla olevia vaikuttimia ja lainalaisuuksia. Yksi yrittäjyyden opiskelun tärkeimpiä tehtäviä on lisätä myönteistä suhtautumista yrittäjyyteen.

Yrittäjyyden perusopintokokonaisuus on luonteeltaan yrittäjyyden yleisopintoja ja se soveltuu yrittäjyyden perusopinnoiksi kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille. Aineopintokokonaisuudessa joudutaan tekemään valintoja toimialojen välillä ja siinä erikoistutaan jonkin tietyn toimialan osaajaksi. Aineopintokokonaisuudessa on mahdollisuus erikoistua maatalous- ja elintarvikealaan, metsä- ja puualaan tai matkailu- ja tai palvelualoihin. Suuntautumista voidaan tehdä myös markkinoinnin näkökulmasta. Jos kiinnostuksen kohteena ovat kansainväliset markkinat, opintojen painopistettä voidaan suunnata tätä tukevaan opiskeluun.