Laitos Yhteystiedot

(PL 27) Latokartanonkaari 5
00014 Helsingin yliopisto
faksi 02941 58096

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fiYliopiston puhelinluettelo
Mainari henkilöhakemisto
Kartta

Ajankohtaista

 

Public Lecture:
The Material Self: A History of Humans and Things, Fifteenth-Century to the Twenty First


Professor Frank Trentmann, Birkbeck College, University of London 

(attachment)


22nd September, 12 o’clock (the event ends in at 2 o’clock p.m. at the latest), University of Helsinki, Metsätalo 1 (University of Helsinki, Metsätalo, Unioninkatu 40, 1st floor). Welcome!


Organizers: Consumer Economics (Dept. of Economics and Management), Finnish Association of Consumer Research, Consumer Society Research Centre, Doctoral Programme in Political, Societal and Regional Change

 

 

Taloustieteen laitoksen pääaineista muodostuu 1.8.2017 alkaen ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelma, josta voi hakea maisterin tutkinnon suorittamisoikeuta mm. Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmaan tai Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelmaan. Ennen vuotta 2017 yliopistoon sisäänpäässeet opiskelijat voivat suorittaa tutkintoaan 31.7.2020 asti vanhojen tutkintovaatimisten mukaan tai siirtyä uusien koulutusohjelmien opetusohjelmiin, jotka julkaistaan kesällä 2017.

Lisätietoa kandidaatin koulutusohjelmaan hakemisesta ja hakukohteista löytyy opintopolusta.

 

 

Kipsikäsittelyn innovaatiotutkimus menestyi Itämeriprojekti-kilpailussa

Palkittu kilpailuprojekti tarkastelee peltojen kipsikäsittelyä innovaationa, josta on tavoitteena kehittää toimiva, erilaisille tiloille soveltuva ja yleisesti hyväksytty vesiensuojelukeino. Projekti analysoi SAVE-hankkeessa koottua aineistoa ja viljelijöiden kanssa kerrytettyä kokemusta. Tavoitteena on luoda selkeä kuva innovaatioprosessista ja selvittää yhteistyön merkitystä innovaation kehittelyssä ja sen sosiaalisen hyväksyttävyyden edistämisessä. Kipsin käyttöä edistävistä ja sitä vaikeuttavista tekijöistä saadaan tutkimuksen kautta lisätietoa, jonka avulla kipsikäsittelystä saadaan mahdollisimman suuri hyöty eli vähenemä maatalouden fosforikuormituksessa.

Palkinnon ojensi Ålandsbankenin Suomen liiketoiminta-alueen johtaja Anne-Maria Salonius (oik.) ja sen vastaanottivat professori Markku Ollikainen ja projektikoordinaattori Eliisa Punttila. Photo: Teemu Moisio/PTB-Creative

 

 

Nordean Maataloussäätiöltä 28 stipendiä

Nordean Maataloussäätiö jakoi 28 stipendiä maa- ja metsätalouden sekä niihin läheisesti liittyvien alojen korkeakouluopiskelijoille.

 

 

 

Itämeren suojelun ekonomian profesuurille jatkokausi (25.11.2016)

 

Valtava määrä kipsiä voi pelastaa Saaristomeren (7.11.2016)

 

 

Aino Immonen väitteli aiheesta Essays on emotional influences in consumer food choice - Understanding emotional intricacies in consumers’ price vs. ethicality trade-off decisions, and perceptions of genetically modified food products". 27.11.2015

 

Taloustieteen laitos muutti maaraskuussa 2015 uusiin tiloihin Viikin C-rakennukseen (latokartanonkaari 5, 3 krs.) ja laitekeskusiipeen (DK-siipi, latokartanonkaari 5).

 

Kyösti Arovuori väitteli 4.9.2015 aiheesta "Political effectiveness of agricultural policies - An empirical analysis

MML Kyösti Arovuori väitteli 4.9.2015 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Political effectiveness of agricultural policies - An empirical analysis" (Empiirinen analyysi maatalouspolitiikan vaikuttavuudesta).

Vastaväittäjänä toimi Associate Professor, Ph.D. Eirik Romstad, Norwegian University of Life Sciences, ja kustoksena on professori Antonios Rezitis.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa PTT julkaisuja. Väitöskirjaa myy Pellervon taloustutkimus PTT, Eerikinkatu 28A, 00180 Helsinki, ptt@ptt.fi.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:
Kyösti Arovuori

kyosti.arovuori@ptt.fi

 

Osuuskunnat ja kestävä kehitys” –kirja julkaistiin 24.2

Erkki Tuomioja uutuuskirjassa: ”Osuuskuntien asemaa ei pidä tieto­sesti heikentää”

Nykyajan kvartaalitaloudessa lyhyen aikavälin edun tavoittelu sivuuttaa monesti pitkän aikavälin ekologisen tasapainon edellyttämät rajoitteet.

Osuuskunnissa on mahdollista yhdistää ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. ”Osuuskunnat ja kes­tävä kehitys” –julkaisu käsittelee osuustoiminnan ja kestävän kehityksen ulottuvuuksia monista eri näkökulmista. Julkaisun artikkeleissa ovat esillä osuuskuntien kehitys ja kilpailuedut yritysmuotona.

Valtaosa maailman elintarvikkeiden jalostuksesta tapahtuu tuottajaosuuskuntien kautta. Euroopassa yli 60 prosent­tia maataloustuotteista jalostetaan osuuskunnissa. Useissa kehitysmaissa osuuskunnat ovat merkittävässä asemassa köyhyyden vähentämisessä ja kansalaisyhteiskunnan rakentamisessa.

”EU:n sisämarkkinaperiaatteita on sovellettava tavalla, joka ei johda osuustoiminnan aseman tietoiseen tai tahatto­maan heikentämiseen. Tämä tulee ottaa huomioon sekä Suomessa että Euroopan unionissa elinkeinoelämää ohjaa­vassa lainsäädännössä ja kilpailupolitiikan soveltamisessa”, ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.) toteaa artikkelis­saan.

Tuomiojan mukaan yltiöliberalistisen markkinalogiikan vierastamien osuustoimintaperiaatteiden soveltamiselle on oltava tunnustettu asema.

”Aito vapaaehtoinen yhteistyö ja siihen perustuva keskinäisyys ei voi olla kiellettyä”, muistuttaa Tuomioja.

Osuuskuntien merkitys yhtiömuotona EU:n taloudessa on huomattava. Ne työllistävät yli 5 miljoonaa ihmistä ja noin yksi kolmesta EU-kansalaisesta on osuuskunnan jäsen.

Osuuskunnan jäsenistö voi asettaa etusijalle tärkeiksi katsomansa asiat, vaikka ne eivät olisi markkinatalouden näkökulmasta kaikkein kannattavimpia lyhyellä aikavälillä.

Osuuskunnat edistävät ruokaturvaa kehitysmaissa

”Osuustoimintaa ei pidä eristää muusta taloudesta ja yhteiskunnasta irralliseksi teemaksi, joka ei saavuttaisi laajaa kiinnostusta. Selvää on esimerkiksi se, että liiketaloustieteen oppikirjoissa tulisi käsitellä myös osuustoimintaa”, Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola kirjoittaa.

Liiketaloustieteen oppikirjoissa tulisi hänen mielestään käsitellä myös osuustoimintaa ja pohtia, miten osuustoiminnalli­set yritykset toimivat ja mitä ne voisivat tarjota nykyisessä taloustilanteessa.

”Maatalousosuuskunnat tarjoavat hyvän organisatorisen pohjan ruokaturvan edistämiselle ja kehittämiselle maissa, joissa yhteistoiminta vielä hakee muotoaan”, arvioi maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Suomessa osuustoiminnalla on pitkä ja kunniakas historia. Se on ollut osa paitsi maaseudun myös kaupunkien elämää yli sata vuotta.

Se on Husu-Kallion mukaan osaltaan edistänyt Suomen vastuunkantoa omasta ruokahuollosta. Samalla olemme olleet osallisina maailman ruokaturvan varmistamisessa.
”Tässä suomalaisten osaamista ja kokemusta tarvitaan edelleenkin.”

”Osuuskunnat ja kestävä kehitys” –kirjan kirjoittajina ovat Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola, ulkoministeri Erkki Tuomioja, MMM:n kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, professorit Visa Heinonen, Tapani Köppä, Petri Ollila ja John Sumelius, Pellervo-Seuran toimitusjohtaja Sami Karhu sekä tutkijat Sara Lindberg, Shimelles Tenaw, Pekka Hytinkoski ja Eliisa Troberg. Kirjan julkaisijoina toimivat Pellervo-Seura ja Helsingin yliopiston taloustieteen laitos. Kirja sopii yliopisto- ja korkeakoulukurssien materiaaliksi.

Lisätietoja toimitusjohtaja Sami Karhu sami.karhu@pellervo.fi, puh. 0400 545 989.

Kirjaa voi ostaa 25 eurolla ( + postimaksu) taloustieteen laitokselta. Yhteydenotot: outi.o.pajunen(at)helsinki.fi

 

 

Natalia Kuosmanen väitteli aiheesta Applying insights from production theory and frontier estimation to sustainability assessment in agriculture

Natalia Kuosmanen väitteli 24.10.2014 aiheesta "Applying insights from production theory and frontier estimation to sustainability assessment in agriculture".

Vastaväittäjänä toimi Professor Alfons Oude Lansink, Wageningen University, ja kustoksena professori John Sumelius.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa MTT Science. Väitöskirjaa myy MTT Agrifood Research Finland, FI-31600 Jokioinen, julkaisut@mtt.fi.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Lisätietoja väitöksestä (MTT:n tiedote)

 

 

MMM Kimmo Ollikka väitteli 15.4.2014 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Essays on auction mechanisms and information in regulating pollution".

Vastaväittäjänä toimi professori Juan-Pablo Montero, Ponticia Universidad Católica de Chile, ja kustoksena professori Markku Ollikainen.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa VATT Publications.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:
Kimmo Ollikka
kimmo.ollikka@vatt.fi

 

ETL Leena Alakoski väitteli 21.3.2014 aiheesta "Yritysasiakkaan arvon muodostuminen luontomatkailupalvelusta – palvelukeskeisen liiketoimintalogiikan näkökulma".

Vastaväittäjänä toimi professori Raija Komppula, Itä-Suomen yliopisto, ja kustoksena professori Markku Koskela.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Taloustieteen laitoksen julkaisu.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:
Leena Alakoski
leena.alakoski@laurea.fi

 

Master of Social Sciences Janne Helin väitteli 13.12.2013 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Cost-efficient nutrient load reduction in agriculture - a short-run perspective on reducing nitrogen and phosphorus in Finland" (Maatalouden ravinnekuormituksen kustannustehokas vähentäminen - lyhyen aikavälin näkökulma typen ja fosforin vähentämiseen Suomessa).

Vastaväittäjänä toimi Associate professor Eirik Romstad, Norwegian University of Life Sciences, ja kustoksena professori Markku Ollikainen.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa MTT Science. Väitöskirjaa myy MTT, Media and Information services, FI-31600 Jokioinen, +358-295300700, julkaisut@mtt.fi.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:
Janne Helin

janne.helin@mtt.fi

 

MMM Janne Artell väitteli 15.11.2013 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Recreation Value and Quality of Finnish Surface Waters - Revealed Preferences, Individual Perceptions and Spatial Issues" (Suomen pintavesien virkistysarvo ja laatu - Paljastetut preferenssit, kansalaisten näkemykset ja spatiaaliset kysymykset).

Vastaväittäjänä toimi professori Jeffrey Englin, Arizona State University, ja kustoksena on professori Markku Ollikainen.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa MTT Tiede. Väitöskirjaa myy MTT Agrifood Research Finland, Media and Information services, FI-31600 Jokioinen, phone +358 29 5300 700, e-mail julkaisut@mtt.fi.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:
Janne Artell

janne.artell@mtt.fi

 

Osuuskunnat ja kestävä kehitys -seminaari 20.11.2013


Tervetuloa Helsingin yliopiston taloustieteen laitoksen järjestämään ”Osuuskunnat ja kestävä kehitys” -seminaariin seuraamaan esityksiä ja paneelikeskustelua osuustoiminnan roolista kestävän kehityksen edistäjänä!

Seminaarin tavoitteena on käsitellä kysymystä, onko osuustoiminta eräänä vaihtoehtoisena yritysmuotona pystynyt toteuttamaan tavoitteita, jotka toisten yritysmuotojen on hankala toteuttaa? Missä tilanteissa osuuskunnat ovat toimivampia tai sopivampia kuin esimerkiksi osakeyhtiöt? Missä olosuhteissa ne eivät ole sitä? Vastaako osuustoiminta maaseudun kestävän kehityksen haasteisiin tulevaisuudessa? Mikä on Suomen mahdollinen lisäpanos maan vahvan osuustoimintaperinteen pohjalta.

Lisätietoja seminaarista, ohjelma ja ilmoittautuminen:

http://blogs.helsinki.fi/osuuskunnat-kestavakehitys/

 

MMM, FM Pauli Lappi väitteli 30.8.2013 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Emissions trading under market imperfections".

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:
Pauli Lappi
pauli.lappi@helsinki.fi

 

 

MML Anna-Maija Heikkilä väitteli 17.8.2013 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Replacement decisions on Finnish dairy farms – toward better economic performance with novel technology and sustainable herds".


Väitöskirja julkaistaan sarjassa MTT Science. Väitöskirjaa myy MTT Agrifood Research Finland, Media and Information services, FI-31600 Jokioinen, phone +358 29 5300 700, e-mail julkaisut@mtt.fi.
Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa osoitteesta: http://hy.etapahtuma.fi/ www.mtt.fi/mtttiede/.
Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:
Anna-Maija Heikkilä
anna-maija.heikkila@mtt.fi

 


 

ETM Riikka Sievänen väitteli 22.5.2013 aiheesta "Exploring the drivers of responsible investment in European pension funds".

ETM Riikka Sievänen väittelee 22.5.2013 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekun­nassa aiheesta "Exploring the drivers of responsible investment in European pension funds".


Väitöskirja julkaistaan sarjassa Taloustieteen laitoksen julkaisuja.
Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.
Väittelijän yhteystiedot:
Riikka Sievänen

riikka.sievanen@helsinki.fi

 

 

MMM Piia Aatola väitteli 22.3.2013 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Putting a Price on Carbon – Econometric Essays on the European Union Emissions Trading Scheme and its Impacts".

Väitöskirja julkaistaan sarjassa VATT Publications.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:
Piia Aatola
piia.aatola@vatt.fi

 

 

MML Leena Erälinna väitteli 15.2.2013 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Liikesuhteen ulottuvuuksien väliset vaikutussuhteet maataloustarvikekaupassa" (The Connections between Dimensions of the Business-to-Business Relationship in Agricultural Supplies Trade).

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Taloustieteen laitoksen julkaisuja.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Lisätietoja väitöksestä: http://www.helsinki.fi/mmtdk/esittely/uutiset/2013/130205_eralinna.html

 

 

MMM Tuulikki Parviainen väitteli 5.12.2012 kello 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Role of Community Forestry in Rural Livelihood and Poverty Alleviation in Ohangwena and Caprivi Regions in Namibia (Yhteisömetsätalouden merkitys maaseudun elinkeinona ja köyhyyden vähentäjänä Ohangwenan ja Caprivin lääneissä Namibiassa). Väitöskirja on luettavissa verkossa E-thesis -palvelussa.

Lisätiedot: Tuulikki Parviainen tuulikki.parviainen (at) helsinki.fi

 

 

MMM Juho Soirinsuo väitteli 30.11 aiheesta: Growth and profitability of logging and transportation in wood procurement companies in Finland - What strategies and entrepreneurs are needed for profitable growth?

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Department of Economics and Management Publications.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:
Juho Soirinsuo

juho.soirinsuo(at)helsinki.fi