Keidas-hanke

Ajankohtaista

Kosteikkoluonto ihastuttaa kävijöitä ympäri vuoden!

 

Logo3 Logo2 Logo1

 

Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
Latokartanonkaari 7 (PO Box 27)
FI-00014 Helsingin yliopisto
SUOMI

Yhteyshenkilö:
Dr. Outi Wahlroos

Hiilipuu

 

 

Tervetuloa matkalle Keidas-projektiin! Usein päivittyvää tietoa löydät vaikutusten seurannan ja viestinnän sivuilta.

Projektin tunnus ja lyhyt nimi: Life+11 ENV/FI/911 Keidas

Projektin kesto: 2012 - 2017

Projektin kokonaisbudjetti: 3,411,690 eur

EUn rahoitusosuus: 1,702,770 eur

Keidas-hankkeen esite (pdf, 13,6 Mt)
(Tulostaessa valitse: käännä lyhyestä reunasta)


PROJEKTIN TAVOITTEET

Keidas-hankkeen tavoitteena on havainnollistaa, kuinka vesiensuojelun huomioivalla maisemarakentamisella ja –maiseman hoidolla voidaan hyödyntää luonnon ekosysteemipalveluja taajamissa. Ekosysteemipalvelut ovat palveluja, joita luonnon toiminnot tarjoavat ihmisille.

Rakennettu maisema taajamassa voi tarjota muun muassa tulvasuojelua, veden puhdistusta ja eroosion hallintaa, sekä luoda elinympäristöjä ja virkistysalueita veden äärellä. Projektissa tarkastellaan erilaisia taajamakosteikkoja ja kasvipeitteisiä painanteita, jotka suunnitellaan luonnon omia toimintoja muistuttaviksi, palauttaviksi ja/tai kompensoiviksi. Taajamakosteikkojen ja painanteiden avulla hallitaan taajamien läpäisemättömiltä pinnoilta poistettavia hulevesiä ja lumia. Näin voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää vesitasapainon muutoksia, elinympäristöjen saastumista ja pirstoutumista, eroosiota, haitallisia leväkukintoja ja rehevöitymistä taajamien puroissa, järvissä ja joissa sekä Itämeressä.

Pilottikosteikkojen ja -painanteiden tarjoamia ympäristövaikutuksia ja ekosysteemipalveluja seurataan ja tuloksia havainnollistetaan monipuolisesti. Seurattavia vaikutuksia ovat muun muassa veden määrä (tulvasuojelu), veden laatu, kasvihuonekaasut (lähde vai nielu) ja biologinen monimuotoisuus (kasvillisuus, sammakkoeläimet, linnusto ja selkärangattomat). Lisäksi seurataan näiden maisemarakenteiden suunnittelun ja toteutuksen vaikutusta niiden toimivuuteen.

Taajamien asukkaiden tietoisuutta ja sitoutumista paikallisen vesiympäristön suojeluun tuetaan. Pilot-alueet suunnitellaan ja toteutetaan niin, että ne toimivat opetuksellisina puistoina. Projektissa toteutetaan myös ympäristökasvatustapahtumia, kuten maisemarakennustalkoita ja lasten kesäkouluja.


ODOTETTAVAT TULOKSET

• Parannetaan taajamien vesiensuojelua rakennettujen toiminnallisten maisemarakenteiden sekä valuma-aluelähtöisen taajamasuunnittelun avulla.

• Saadaan tietoa taajamiin toteutettavien ekosysteemipalvelujen kustannuksista.

• Kehitetään ohjeita rakennettujen taajamakosteikkojen sekä hulevesien ja lumen hallinnan painanteiden suunnitteluun. Tietoa saadaan muun muassa kasvillisuuden perustamisesta, maaseoksista, mitoituksesta ja huollosta.

• Havainnollistetaan maankäytön (taajama vs. maatalous), maisemanhoidon ja rakennettujen maisemien vaikutuksia valuma-alueilta muodostuvan veden määrään ja laatuun. Saadaan tietoa niiden vaikutuksista ekosysteemeille ja vastaanottaville vesistöille (lopulta Itämerelle) neljänä vuodenaikana.

• Havainnollistetaan rakennettujen kosteikkojen hiilen kiertoa niin maaperän, kasvillisuuden, veden kuin ilman osalta.

• Kartutetaan tietoa biologisen monimuotoisuuden merkityksestä, perustamisesta ja ylläpitämisestä taajamamaisemassa.

• Parannetaan taajamien vaikutuspiirissä olevien vesiympäristöjen virkistyskäyttöarvoa.

• Tiivistetään yhteistyötä toiminnallisten taajamamaisemarakenteiden toteutuksessa sekä valuma-aluelähtöisessä taajamasuunnittelussa Itämeren alueella.

• Tulokset ja oppiminen ovat sovellettavissa kaikilla taajama-alueilla Eussa.

 

Päivitetty: 05.06.2017