Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

Tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto

Kevät 1995

Ohjelmassa oli kaksikin pidempää tilaisuutta; perinteinen pitkä seminaari kulki otsikolla "Miten käytän Survoa?". Hieman samalta vivahtavalla otsikolla keskusteltiin myös kaksi vuotta myöhemmin. Toinen pidempi tilaisuus järjestettiin LIST-operaatioiden ympäriltä.

Jouko Manninen oli jalostanut aiempia graafisessa tilassa toimivien sukrojensa kokeiluja kohti tilastollisen aikasarja-analyysin sovelluksia. Armo Heikkilä esitti ehdotuksensa Survon kyselysysteemin suomentamisesta ainakin SURVOS-version toimintojen osalta.

SM kertoi Survon viimeaikaisesta kehityksestä (oltiin versiossa 4). KV esitteli alustavia kokeiluja erikoistyöaiheestaan, taulukoiden automaattisesta tunnistamisesta tekstitiedostoista.

7.2 Armo Heikkilä: Survon kyselysysteemin suomentaminen
14.2 Keijo Ortju: Tekstinkäsittelyn uusia sovelluksia
21.2 (Monimuuttujamenetelmien kurssin laskuharjoitus 1)
28.2 Jouko Manninen: Sukro aikasarjojen graafiseen tarkasteluun
7.3 SM: Survon viimeaikaisesta kehityksestä
14.3 (Monimuuttujamenetelmien kurssin laskuharjoitus 2)
21.3 SM: TABTEST-moduli pienten frekvenssiaineistojen testaamiseen
25.4 Kimmo Vehkalahti: Taulukoiden tunnistus tekstitiedostoista
9.5 klo 13.15 - 18.00: Miten käytän Survoa?
5 min - 1 tunnin mittaisia alustuksia, demoja ja keskusteluja mm. eri työtavoista, työkaluista, käsialasta, käyttötyylistä, virhetilanteista, kikoista, vinkeistä, suosituksista ...
Pääalustajia ovat Juha Valtonen, joka esittelee Liikenneturvan tilastokirjan laatimista Survolla, Kimmo Vehkalahti ja SM. Tilaa on myös muille demoille, joista sovitaan paikan päällä.
16.5 klo 13.15 - 16.00: Tekstitietokantojen käsittely Survossa
Survon editoriaalinen käyttöliittymä tarjoaa luonnostaan sopivan alustan tekstimuodossa olevien aineistojen hallinnalle ja analyysille. Tavanomaisista tekstureista poiketen Survon toimituskenttään kirjoitettuun tai siihen muualta poimittuun tekstiin voidaan tehdä lisämerkintöjä sekä ns. varjomerkkien (värikoodit) että tekstirivien alussa erillään olevan kontrollisarakkeen avulla. Sopivasti valittuina nämä merkinnät eivät mitenkään haittaa tekstin lukemista eikä sen muokkausta esim. tulostusta varten.
     Laajoja tekstikokonaisuuksia (ylärajana vain kovalevytila) hallitaan Survossa "listoina" sen oman LIST-rakenteen avulla. Tällä hetkellä näitä listoja selataan ja niistä tehdään yksinkertaisia hakuja LIST SHOW -komennolla. Merkkijonoja (myös varjomerkein varustettuja) korvataan toisilla LIST REPLACE -komennolla. Listoissa on mahdollista em. merkinnöillä osoittaa myös erityyppisiä ja vapaamittaisia tietojaksoja (havaintoyksiköitä) ja lajitella niitä hierarkisesti eri tavoin merkittyjen avainsanojen, lukujen tai muiden "kenttien" avulla LIST SORT -komennolla.
     Tässä tilaisuudessa on tarkoitus esitellä em. perustoiminnat ja keskustella siitä, millä tavoin Survosta saataisiin tukea esim. kvalitatiivisen analyysin tehtävissä. Sen vuoksi toivotaan, että ne, jotka ovat näitä asioita tutkineet ja harrastaneet viime aikoina, tulisivat paikalle.
     Keskustelun pohjalta on tarkoitus kehitellä Survoon uusia LIST-operaatioita ja muita toimintoja, jotka tukevat tekstimuotoisen tiedon hallintaa ja analyysia.
     Esim. ensi tilassa Survoon kannattaa rakentaa siirto-ohjelma tekstitiedostoista Survon listoiksi ja tiedon koodausta helpottavia aputoimintoja. Samoin on tarpeen luoda siirtomahdollisuudet tekstitietokannasta Survon havaintotiedostoesitykseen, jolloin Survon laskennalliset, tilastolliset ja kuvalliset keinot ovat suoraan saatavilla.
| Seminaarin etusivu |