Viron kieli ja kulttuuri

Viron kieli ja kulttuuri
Viron kielen ja kulttuurin linja
tarjoaa peruskoulutuksen mm. niille, jotka valmistautuvat toimimaan erilaisissa Viron tuntemusta vaativissa tehtävissä esim. matkailun, kulttuurielämän ja kaupan alalla, samoin viron kielen ja kulttuurin opettajiksi ja tutkijoiksi aikoville.

Perusopintojen tavoitteena Viron kielen ja kulttuurin linjalla on pohjan luominen viron kielen käytännölliselle taidolle ja sen teoreettiselle tuntemukselle sekä tutustuminen virolaisen kirjallisuuden ja kulttuurin peruspiirteisiin. Aineopinnoissa opiskelija kehittää edelleen viron kielen suullista ja kirjallista taitoaan, taustatietoja suomen kielen ja yleisen kielitieteen alalta, perehtyy viron kielen kieliopilliseen rakenteeseen, täydentää virolaisen kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemustaan. Syventävissä opinnoissa saavutetaan sujuva viron kielen kirjallinen ja suullinen taito ja valitaan vähintään yksi neljästä erikoistumisvaihtoehdosta: viron kielen, historian tai kirjallisuuden kulttuurin perusteellinen tuntemus tai soveltava kielikokonaisuus - ammattiviestintä ja kääntäminen.

Opintojen kulku

Perusopinnot suoritetaan ensimmäisenä ja aineopinnot toisen ja kolmannen lukuvuoden aikana. Pääaineopiskelijoille tarkoitetut proseminaari ja kandidaatintutkielma suoritetaan kolmantena lukuvuotena. Syventävien opintojen suorittaminen kestää kandidaatintutkinnon jälkeen kaksi vuotta. Osan syventävistä opinnoista voi aloittaa jo ennen kandidaatintutkinnon valmistumista kolmantena opiskeluvuotena.

Perusopintojen tavoitteena on saada yleiskäsitys virosta suomalais-ugrilaisena kielenä, perustiedot Viron kulttuurista ja historiasta; pystyä lukemaan ja kääntämään yksinkertaisia vironkielisiä tekstejä, käyttämään viron kieltä tavallisimmissa viestintätilanteissa.

Aineopintojen tavoitteena on saada yleiskuva viron kielen rakenteesta, erikoistumisesta riippuen kielen tai kulttuurin kehityksistä, sekä aktiivinen suullinen kielitaito; pystyä käyttämään vironkielistä aineistoa tieto- ja tutkimuslähteenä.

Syventävien opintojen tavoitteena on saavuttaa Viron kielen ja kulttuurin tuntemus, käsitys viron ja suomen kielen ja kulttuurin yhtäläisyyksistä ja eroista; viron kielen sujuva suullinen ja kirjallinen taito; kyky analysoivaan tutkimukseen ja tiedonhakuun sekä työskentelyyn viron kielen ja kulttuurin tuntemusta vaativilla aloilla. Pääaineopintojen minimilaajuus on 80 op (sisältää yhden erikoistumisvaihtoehdon). Jos opiskelija suorittaa kaikki maisterinopinnot pääaineesta, hän valitsee useampia erikoistumisvaihtoehtoja.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Unioninkatu 40
Postiosoite: PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 40015
Sähköposti: sugl-kanslia(at)helsinki.fi
Oppiaineen henkilökunta

Opiskelua koskevia ohjeita on julkaistu yliopiston intranetissä Flammassa. Flamman käyttö vaatii kirjautumisen Helsingin yliopiston atk-luvalla.