Unkarin kieli ja kulttuuri

Kuva sivulla Suomalais-ugrilainen kielentutkimus
Unkarin kielen ja kulttuurin linjan
tavoitteena on kouluttaa sekä tieteelliseen että käytännölliseen työhön kykeneviä asiantuntijoita. Unkarin kieli ja moni-ilmeinen kulttuuri tarjoavat runsaasti tutkimusaiheita. Unkarin tutkimuksella eli hungarologialla on Suomessa merkittävä perinne. Unkari-Suomi-suhteiden pitkä historia ja itäisen Keski-Euroopan yhteiskuntien muuttuminen ovat luoneet laajan pohjan kahden maan välisen yhteistyön nykyiselle nopealle kehitykselle, joten valmistuneet opiskelijat voivat hakeutua kansainvälisiin tehtäviin julkisella ja yksityisellä sektorilla (mm. erikoisasiantuntijoina, tulkkeina, kääntäjinä, oppaina).

Mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi aineen opiskelijat toisaalta perehtyvät Unkarin kielen suulliseen ja kirjalliseen käyttöön ja tutustuvat Unkarin kulttuurin peruspiirteisiin, toisaalta hankkivat perusteelliset tiedot joltakin valitsemaltaan alalta. Kielitaidon kehittämistä ja valittuun erikoisalaan perehtymistä tukee parhaiten opiskelu Unkarissa. Erilaisten stipendien ja laitoksen opiskelijavaihto-ohjelmien myötä on tarjolla runsaasti opiskelupaikkoja Unkarin eri yliopistoissa opintojen alkuvaiheista alkaen. Unkarissa suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi suomalaisessa tutkinnossa. Aineen valinnaiset opintojaksot ja opinnäytetöiden aihevalinnat antavat opiskelijoille mahdollisuuden erikoistua oman mielenkiinnon mukaan. Opinnäytteiden aiheiden valinnassa on kuitenkin pyrittävä siihen, että opiskelijan sivuaine vastaisi työn metodistisista perusteista.

Suositeltavia teoreettisia sivuaineita ovat mm. yleinen kielitiede, suomen kieli, yleinen kirjallisuustiede, folkloristiikka, jokin historia-aine, sosiologia, taidehistoria, kansantaloustiede, valtiotiede tai vaikkapa naistutkimus. Käytännön työmahdollisuuksien kannalta soveliaita muita sivuaineita ovat mm. käännös- ja puheviestintä, kauppa- ja taloustiede sekä muut itäisen Keski-Euroopan kielet. Vastaavasti Unkarin kieli ja kulttuuri sopii erinomaisesti sivuaineeksi mainittujen alojen pääaineopiskelijoille.

Tenttikirjallisuus on osittain jo aineopinnoissa, mutta etenkin syventävissä opinnoissa huomattavalta osin valinnaista, ja tenttien sisältöä voidaan muokata opiskelijan suuntautuneisuuden mukaan. Kirjatenttien sisältö sovitaan aina vastuuhenkilön kanssa.

Opintojen kulku

Perusopinnot suoritetaan ensimmäisenä lukuvuonna ja aineopinnot kolmen lukuvuoden aikana. Pääaineopiskelijat osallistuvat proseminaariin ja kirjoittavat kandidaatintutkielman kolmantena lukuvuonna. Kahden vuoden mittaiset maisteriopinnot ja syventävät opinnot suoritetaan kandidaatintutkielman jälkeen. Osan syventävistä opinnoista voi aloittaa jo ennen kandidaatintutkielman valmistumista.

Perusopintojen tavoitteena on 1) omaksua unkarin kielen perusrakenteesta tärkeimmät nominien sijamuodot ja keskeiset verbin taivutukset 2) sekä saavuttaa auttava taito puhua kieltä ja ymmärtää yksinkertaisia tekstejä. Tavoitteena on myös saada 3) yleiskäsitys unkarin kielestä suomalais-ugrilaisena kielenä sekä 4) tutustua hungarologian peruskysymyksiin ja 5) unkarilaisen kirjallisuuden ja kulttuurin perusteisiin.

Unkaria äidin- tai kotikielenään puhuvat korvaavat kielikurssit 1.-3. lukemalla unkarin kieltä koskevaa tutkimuskirjallisuutta ja kirjoittamalla referaatin tai esseen sovitusta aiheesta. Asiasta on sovittava erikseen kurssin pitäjän tai perusopinnoista vastaavan opettajan kanssa.

Aineopintojen tavoitteena on 1) kehittää unkarin kielen taitoa, 2) antaa perusteellisempaa tietoa unkarin kielen rakenteesta ja kehityksestä, 3) syventää Unkarin eri kulttuurialojen tietoa, 4) proseminaarissa harjoitella Unkarin kieleen tai kulttuuriin liittyvien kysymysten tieteellistä käsittelyä ja valmistella kandidaattitutkintoon liittyvä työ.

Aineopintojen jälkeen opiskelija pystyy ilmaisemaan itseään jokapäiväisistä teemoista unkariksi suullisesti ja kirjallisesti sekä lukemaan helpompaa tutkimuskirjallisuutta sanakirjan avulla. Unkaria äidin- tai kotikielenään puhuvat korvaavat kielikurssit 4-7. lukemalla kieltä ja kirjallisuutta tai kulttuuria koskevaa ammattikirjallisuutta ja kirjoittamalla referaatin tai esseen. Asiasta on sovittava erikseen kurssin pitäjän tai aineopinnoista vastaavan opettajan kanssa. Pääaineen opiskelijoille proseminaarityön laatiminen on pakollinen. Sivuaineeksi suositellaan omaan erikoistumisalaan liittyviä oppiaineita.

Syventävien opintojen tavoitteena on 1) unkarin kielen ja kulttuurin syventävä tuntemus, 2) käsitys unkarin ja suomen kielen ja kulttuurin yhtäläisyyksistä ja eroista sekä 3) erikoistuminen johonkin hungarologian osa-alueeseen. Tavoitteena on myös 4) kehittää kykyä analysoivaan tutkimukseen ja tiedonhakuun sekä työskentelyyn unkarin kielen ja kulttuurin tuntemusta vaativilla aloilla.


Yhteystiedot

Käyntiosoite: Unioninkatu 40
Postiosoite: PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 40015
Sähköposti: sugl-kanslia(at)helsinki.fi
Oppiaineen henkilökunta

Opiskelua koskevia ohjeita on julkaistu yliopiston intranetissä Flammassa. Flamman käyttö vaatii kirjautumisen Helsingin yliopiston atk-luvalla.