Suomalais-ugrilainen kielentutkimus

Kuva sivulla Suomalais-ugrilainen kielentutkimus

Suomalais-ugrilainen kielentutkimus on tieteenala, joka tutkii suomalais-ugrilaisten kielten rakennetta ja historiaa ottaen huomioon toisaalta yleisen kielitieteen kehittämät metodiset lähtökohdat, toisaalta näiden kielten sekä niitä puhuvien kansojen aineellisen ja henkisen kulttuurin erikoispiirteet. Tässä käytetään termiä suomalais-ugrilainen laajassa mielessä, tarkoittamaan sekä vanhastaan suomalais-ugrilaisiksi nimettyjä kieliä että myös samojedikieliä. Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opinnot antavat pätevyyden lähinnä erilaisiin yksilöllisiin tutkimus-, asiantuntija- ja kulttuuritehtäviin.

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen pääaineopiskelijalle soveltuvia sivuaineita ovat mm. suomen kieli, yleinen kielitiede, Aasian kielet ja kulttuurit, Venäjän kieli ja kirjallisuus, kulttuuriantropologia, suomalais-ugrilainen kansatiede, uskontotiede, folkloristiikka, kirjallisuustiede ja musiikkitiede. Vastaavasti suomalais-ugrilainen kielentutkimus sopii mainiosti sivuaineeksi noiden aineiden opiskelijoille. Erinomaisia sivuainevaihtoehtoja ovat myös Viron kieli ja kulttuuri, Unkarin kieli ja kulttuuri ja saamentutkimus. Tutkintoon sisältyvissä kieli- ja viestintäopinnoissa on erittäin suositeltavaa, että fennougristiikan opiskelija suorittaisi vieraiden kielten opinnot saksassa ja venäjässä. Näiden kielten taito on useimmilla suomalais-ugrilaisen tutkimuksen aloilla välttämätön.

Perusopintojen tavoitteena on saada yleiskuva suomalais-ugrilaisista kielistä ja niiden puhuma-alueesta, perustiedot vertailevasta kielentutkimuksesta ja yleisestä kielitieteestä sekä vähintään yhdestä suomalais-ugrilaisesta kielestä. Perusopinnot on mahdollista suorittaa jo ensimmäisen lukukauden aikana ja suotavaa on niiden valmistuminen ensimmäisenä lukuvuonna.

Aineopintojen tavoitteena on saavuttaa kyky analysoida ja ymmärtää kolmea suomalais-ugrilaista kieltä, joista vähintään yksi on unkari tai viro ja käyttää historiallis-vertailevan kielentutkimuksen menetelmiä yhteisen kieliopillisen ja sanastollisen aineiston ymmärtämiseksi. Lisäksi perehdytään suomen peruskielioppiin sekä suomalais-ugrilaisia kieliä puhuvien kansojen kulttuuriin ja kielialueen muotoutumiseen. Proseminaarin ja siihen valmentavan opintojakson tavoitteena on taito etsiä lähteitä, koota ja esittää tietoja. Aineopinnot suoritetaan pääosin 2.-4. lukukautena ja proseminaari kandidaatintutkielmineen kolmannen opiskeluvuoden aikana.

Syventävissä opinnoissa opiskelija erikoistuu johonkin suomen sukukieleen tai kieliryhmään: itämerensuomalaisiin kieliin saamelaisiin kieliin, mordvaan, mariin, permiläisiin kieliin, ugrilaisiin kieliin tai samojedikieliin ja vastaaviin kulttuuripiireihin. Tavoitteena on suomalais-ugrilaisen kielitieteen asiantuntemus sekä yhden kielen/ kieliryhmän syvällinen hallinta, kyky analysoivaan tutkimukseen ja tiedonhakuun ja taito työskennellä itsenäisesti. Opiskelija perehtyy seminaareissa edelleen kielitieteellisiin metodeihin ja pyrkii soveltamaan niitä suomalais-ugrilaiseen tutkimukseen. Syventävät opinnot suoritetaan kahdessa vuodessa kandidaatintutkinnon jälkeen. Viimeinen lukukausi on tarkoituksenmukaista varata pro gradu -tutkielmalle, jonka suunnittelu aloitetaan seminaarissa 8. tai 9. lukukautena. Osia syventävistä opinnoista voi suorittaa jo ennen kandidaatintutkinnon valmistumista.

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opintojen vastuuhenkilö on aineen professori. Hän neuvoo opintojen suunnittelussa, arvostelee arvosanojen suoritukset ja antaa niistä suoritusmerkinnät sekä kuulustelee useimmat kirjatentteinä suoritettavat opintojaksot. Opintojaksojen suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä opastavat myös ao. kurssien pitäjät.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Unioninkatu 40
Postiosoite: PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 40015
Sähköposti: sugl-kanslia(at)helsinki.fi
Oppiaineen henkilökunta

 

Opiskelua koskevia ohjeita on julkaistu yliopiston intranetissä Flammassa. Flamman käyttö vaatii kirjautumisen Helsingin yliopiston atk-luvalla.