Saamentutkimus

Kuva sivulla Suomalais-ugrilainen kielentutkimus
Saamentutkimuksen
opinnot käsittelevät saamelaisia, heidän kieliään, kulttuuriaan ja historiaansa monen tieteenalan näkökulmasta. Saamen kieliä tarkastellaan varsinkin vähemmistökysymysten ja etnohistorian viitekehyksessä.  Erityisesti pohjoissaamessa saavutetaan hyvä käytännön kielitaito. Opinnot sivuavat myös arktisen luonnon ja pohjoisen ekologian kysymyksiä sekä tarkastelevat saamelaisten perinteisiä elinkeinoja ja niiden muuttumista. Aineellisen kulttuurin rinnalla perehdytään henkiseen kulttuuriin, esimerkiksi saamelaisten uskontoon, mytologiaan, taiteeseen sekä kansanrunouteen ja kirjallisuuteen.

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän alueella asuu noin 50 000–100 000 saamelaista. Osa heistä asuu varsinaisten saamelaisalueiden ulkopuolella, esimerkiksi pääkaupungeissa. Saamentutkimuksen opinnot antavatkin hyvän näköalan monikulttuuriseen Suomeen ja erilaisiin vähemmistökulttuurien ja - kielten sekä etnisen identiteetin kysymyksiin. Opinnoissa saavutettua tietoa voidaan hyödyntää eri asiantuntijatehtävissä. Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä vähemmistö- ja alkuperäiskansojen tuntemusta vaativissa työtehtävissä eri puolilla maailmaa.

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, saamentutkimuksen linja

Saamentutkimuksen opiskelijan tavoitteena on tuntea saamen- ja vähemmistötutkimuksen keskeinen tutkimuskirjallisuus ja -historia ja siihen liittyvä monitieteinen metodiikka. Tavoitteena on hyvä pohjoissaamen kielen kirjallinen ja suullinen taito, ja mieluusti opintoja muistakin saamelaiskielistä kuin pohjoissaamesta. Kielten lisäksi perehdytään saamelaiseen kulttuuriin sekä saamelaisten historiaan. Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä erilaisissa vähemmistö- ja alkuperäiskansojen tuntemusta vaativissa työtehtävissä eri puolilla maailmaa.

Oppiaineen koordinaattori ja vastuuhenkilö on perusopintojen saamen kielen lehtori; hän antaa merkinnät perusopinnoista ja sivuaineopiskelijan aineopinnoista, ja hänen kanssaan voi neuvotella opintoihin liittyvissä asioissa. Pääaineopiskelijan aineopintokokonaisuuden ja syventävien opintojen merkinnän antaa suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjan professori.

Saamentutkimuksen opiskelijan tavoitteena on tuntea saamen- ja vähemmistötutkimuksen keskeinen tutkimuskirjallisuus ja -historia ja siihen liittyvä monitieteinen metodiikka. Tavoitteena on hyvä pohjoissaamen kielen kirjallinen ja suullinen taito, ja mieluusti opintoja muistakin saamelaiskielistä kuin pohjoissaamesta. Kielten lisäksi perehdytään saamelaiseen kulttuuriin sekä saamelaisten historiaan. Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä erilaisissa vähemmistö- ja alkuperäiskansojen tuntemusta vaativissa työtehtävissä eri puolilla maailmaa.

Perusopintojen tavoitteena on saavuttaa perustaidot ja yleiskäsitys pohjoissaamen kielestä sekä saamelaiskulttuurista ja saamelaisista alkuperäiskansana. 

 
Aineopintojen tavoitteena on hyvä pohjoissaamen kielen taito, taito laajeneva saamelaiskulttuurin tuntemus, kyky käyttää kriittisesti keskeisiä saamelaiskulttuurin tutkimuksen lähteitä sekä ainakin yhden kielen- tai kulttuurintutkimuksen metodin pääpiirteittäinen tuntemus. 

Syventävissä opinnoissa opiskelija erikoistuu saamelaisiin kieliin ja vastaavaan kulttuuripiiriin. Tavoitteena on saamelaiskielten asiantuntemus sekä yhden tai useamman saamelaiskielen syvällinen hallinta, kyky analysoivaan tutkimukseen ja tiedonhakuun ja taito työskennellä itsenäisesti. Opiskelija perehtyy seminaareissa edelleen kielitieteellisiin metodeihin ja pyrkii soveltamaan niitä saamelaiskielten tutkimukseen saadakseen pohjaa tutkielmalleen. Syventävät opinnot suoritetaan kahdessa vuodessa kandidaatintutkinnon jälkeen. Viimeinen lukukausi on tarkoituksenmukaista varata pro gradu -tutkielmalle, jonka suunnittelu aloitetaan seminaarissa 8. tai 9. lukukautena. Osia syventävistä opinnoista voi suorittaa jo ennen kandidaatintutkinnon valmistumista.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Unioninkatu 40
Postiosoite: PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 40015
Sähköposti: sugl-kanslia(at)helsinki.fi
Oppiaineen henkilökunta

Opiskelua koskevia ohjeita on julkaistu yliopiston intranetissä Flammassa. Flamman käyttö vaatii kirjautumisen Helsingin yliopiston atk-luvalla.

Lisätietoa

Alkuperäiskansojen tieto ja kulttuurit -hankkeen sivusto