Verksamhet

__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Institutionens uppgift

Om institutionen

Finska, finskugriska och nordiska institutionen har en klar uppgift i det finländska samhället: att producera vetenskaplig kunskap om finskan och svenskan och deras släktspråk samt om litteratur som skrivits på dessa språk. Institutionen tjänar i första hand Finland och dess grannländer, men ger också bidrag till internationell forskning. Institutionen är en väl ansedd expertinstans i språkpolitiska frågor som rör landets två officiella språk och samiska, och arbetar också med nordiska språkfrågor och andra finskugriska språk och deras ställning utanför Finland.

Institutionen har ett särskilt ansvar för att både finskan och svenskan bevarar sin ställning som vetenskapligt språk. Vi undervisar om facklitteratur, vetenskapligt och populärvetenskapligt skrivande.

Institutionen utbildar specialister på språk och litteratur. De kan bland annat verka som lärare, översättare, journalister, informatörer, språk- och textvårdare och forskare. Som utbildare av lärare i finska och svenska är institutionen landets största. Vi har ett riksomfattande ansvar för undervisning och forskning i finskugriska språk, isländska, norska, danska och färöiska. Ett särskilt läroämne är Finska språket och kulturen (Suomen kieli ja kulttuuri), avsett för studenter med grundskoleexamen från ett annat land än Finland. Dessutom svarar vi för undervisning i vetenskapligt skrivande för studenter vid humanistiska fakulteten, undervisning i finska och svenska föröversättarstudenter, och språkundervisning för internationella utbytes- och examensstudenter vid Helsingfors universitet. Institutionen är den enda enheten i landet där man kan studera översättning till och från svenska som huvudämne.

Institutionen samordnar den riksomfattande forskarskolan i litteraturvetenskap och medverkar aktivt i många andra forskarskolor och forskarnätverk (se avsnittet Forskningssamarbete nedan).