Verksamhet

__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Samhällelig växelverkan

Samhällelig växelverkan

Institutionens personal verkar som sakkunniga i olika organisationer, stiftelser och föreningar samt i arbetsgrupper och kommittéer inom statsförvaltningen. Många av institutionens vetenskapliga publikationer har stor spridning också utanför forskarsamhället. Institutionens lärare och forskare publicerar dessutom flitigt läroböcker och facklitteratur om språk och litteratur, skriver i dagstidningar och framträder i elektroniska medier.

Institutionen utbildar lärare i modersmål och litteratur samt lärare i svenska och finska som andraspråk för grundskolor, gymnasier och andra läroinrättningar. Lärarstudenternas behov beaktas i examensfordringarna och undervisningen. Vid planeringen av undervisningen för lärare i språk och litteratur samarbetar institutionen med yrkesverksamma lärare som utexaminerats från institutionen, liksom med lärarorganisationer och lärarutbildningsinstitutioner. Institutionen har flera forskningsprojekt som är inriktade på undervisning i språk och litteratur i grundskolan. Många personalmedlemmar arbetar i Studentexamensnämnden, som ordinarie eller biträdande medlemmar.

Institutionen medverkar aktivt vid fortbildning av lärare (undervisning i modersmål och litteratur, undervisning i svenska språket, undervisning i finska som andraspråk) i samarbete med Palmenia, Utbildningsstyrelsen och CIMO, med flera.

Många som utexaminerats från institutionen arbetar inom statsförvaltningen, i privata näringslivet och i olika organisationer som översättare, journalister, förlagsredaktörer, informatörer och utbildare. Dessa alumners yrkeskunskap utnyttjas då man planerar arbetslivsstudier och letar efter praktikplatser åt studenter.

Institutionens närmaste samarbetspartner är: