Forskningens tyngdpunktsområden

Forskningens tyngdpunktsområden

Språkforskningens tyngdpunktsområden är:

 • interaktionell grammatik och samtalsanalys
 • kognitiv språkforskning och konstruktionsgrammatik
 • språktypologi och historisk lingvistik
 • flerspråkighet och variation (minoritetsspråk och språkkontakter, dialekter och variation i talspråket, forskning i inlärning och användning av andraspråk, flerspråkighet och språkpolitik)
 • det skrivna språket (etableringen av skriftspråksnormer, nutida texter, skrivande).

Språkforskning under utveckling:

 • kontaktfenomen inom språk och dialekter
 • namnforskning (med utgångspunkt i förändringar i språkanvändning och bosättning)
 • fennistikens, fennougristikens och nordistikens historia.

Forskningen i grammatik och samtalsanalys representeras av institutionens FiDiPro-projekt (2010–2013). Projektet genomförs i samarbete med de övriga institutionerna för språkämnen vid Helsingfors universitet samt med fakulteten för beteendevetenskaper (fonetik och logopedi, lärarutbildningsinstitutionen) och Forskarkollegiet vid universitetet. I projektet arbetar en FiDi-professor, en samordnare och två forskarstudenter. Det har kopplingar till många andra forskningsprojekt vid institutionen.

Samarbetet mellan forskare inom samtalsanalys och kognitiv språkforskning är internationellt sett mycket aktuellt och institutionen representerar den internationella toppen inom denna sektor.

Litteraturforskningens tyngdpunktsområden är:

 • modernism
 • genreforskning.

Litteraturforskning under utveckling:

 • ny litteraturhistoria och (själv)biografisk litteratur
 • ekokritik, beskrivningar av tid och rum
 • omvärdering av poetikens och retorikens grundbegrepp
 • populärlitteraturens genrer.

Litteraturforskning pågår inom läroämnena inhemsk litteratur och nordisk litteratur. Dessutom bedrivs forskning i estnisk och ungersk litteratur. Olika skeden och inriktningar inom modernismen, uppfattad i bred bemärkelse, undersöks ända från dess uppkomst (litteraturen vid slutet av 1800-talet) fram till dagens (post)modernism i flera olika projekt: i projektet Program och praktik i tidig finlandssvensk litteratur inom ämnet nordisk litteratur, i flera projekt inom ämnet inhemsk litteratur (t.ex. Styles of Mimesis och Modernismen i prosan) samt projektet Modernismens poetik i tvärkonstnärlighetens ljus inom ämnet finskugrisk litteraturforskning. Modernismrelaterade forskningsprojekt drivs av enskilda forskare och forskarstudenter inom alla läroämnen. Genreforskningen omfattar såväl en livlig lyrikforskning som forskning i genrehistoria och poetik inom enskilda genrer. Projekt för att ge ut kritiska upplagor av finsk- och svenskspråkiga klassiker förenar läroämnena vid institutionen och ger uppslag till forskning.

Översättningsforskningens och översättningsspråkforskningen tyngdpunktsområden är:

 • semiotik och översättning, multimodal översättning, översättningsteori (etablerade tyngdpunktsområden)
 • forskning i översatt språk, i anslutning till institutionens språk- och litteraturforskning (under utveckling).

För översättningsforskningen erbjuder samarbetet mellan översättnings-, språk- och litteraturforskare och den nya institutionens många undervisningsspråk nya möjligheter att utveckla forskning i översatt språk, särskilt inom språk- och litteraturforskningens tyngdpunktsområden.