Forskningssamarbete

Forskningssamarbete

Forskningen vid institutionen präglas av tvärvetenskaplighet. Institutionens språk- och litteraturforskare och översättningsforskare har gemensamma forskningsprojekt och samarbete inom forskarutbildningen med representanter för andra språk- och litteraturämnen samt med sociologer, historiker, arkeologer, pedagoger, konsthistoriker och genusforskare.

Inom tyngdpunktsområdena samarbetar institutionen med inhemska universitet och forskningsinstitutioner samt med ansedda europeiska och nordamerikanska universitet. Institutionen medverkar även aktivt i nationella, nordiska och europeiska forskarskolor och forskarutbildningsnätverk. Institutionen har särskilt intensiva kontakter med nordiska, estniska och ungerska universitet. Gemensamma projekt har institutionen bl.a. med universiteten i Freiburg, Linköping, Mainz, Paris (Paris III), Petrosavodsk och Uppsala. Institutionen medverkar i Nordling, det nordiska nätverket för forskarskolor, och PhDNet-Cultural Studies, det europeiska nätverket för forskarutbildning.

Institutionen har täta kontakter för doktorand- och forskarutbyte med bl.a. universiteten i Budapest, Freiburg, Tartu, Tromsø, Uppsala och York samt med INALCO (Paris). I forskarutbildningen utnyttjas Erasmus-avtalen, CIMO- och Fulbright-programmen för finska språket och unga kulturforskare samt stipendiatutbytet inom ramen för frändefolksprogrammet.

Partner inom forskningssamarbetet i Finland:

  • institutioner vid Helsingfors universitet (Institutionen för moderna språk, Institutionen för lärarutbildning, Institutionen för beteendevetenskaper, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning, nstitutionen för socialvetenskaper, Institutionen för politik och ekonomi)
  • Svenska social- och kommunalhögskolan
  • Forskningscentralen för de inhemska språken
  • Universitet i Finland
  • Finska Litteratursällskapet
  • Svenska Litteratursällskapet
  • Suomalais-Ugrilainen Seura
  • Kotikielen Seura.