Forskning och forskarutbildning

Forskning och forskarutbildning

Vid institutionen bedrivs forskning som är högkvalitativ och väl ansedd. Årligen utges flera avhandlingar och tiotals pro gradu-arbeten (se Avhandlingar).

Vårt mål är att inom den närmaste framtiden stärka läroämnenas gemensamma forskningsområden, forskningsprojekt och metodologiska samarbete. Särskilt viktigt är att stärka samarbetet mellan pågående forskningsprojekt och bygga nya gemensamma projekt som överskrider gränserna mellan läroämnena och språken. Den fortsatta utbildningen och de internationella kontakterna utvecklas fortlöpande.

Undervisningen vid institutionen är forskningsbaserad. Forskare som arbetar i forskningsprojekten ger också undervisning, och periodsystemet erbjuder möjlighet till forskningsperioder för undervisningspersonalen. Forskarstudenternas och post doc-forskarnas expertis utnyttjas inom undervisningen och vid handledning av avhandlingsarbeten.

Forskningen präglas av tvärvetenskaplighet och internationell verksamhet. Institutionens samarbetspartner på forskningsområdet presenteras på sidan Forskningssamarbete.

Institutionen har egna betydande språkmaterial. Bland de viktigaste av dessa är arkivet för morfologi i finska dialekter (Muoto-opin arkisto) samt materialen om samtalsspråk på finska (Keskusteluntutkimuksen arkisto) och svenska (NorDiga). Institutionen har satsat på digitalisering av materialet (se t.ex. DMA, det digitala arkivet för morfologi).