Svensk översättning

  • Pro gradu-avhandlingar

De blåmarkerade titlarna är tillgängliga online i databasen Helda eller som läsexemplar i Kajsa-bibliotekets slutna samling.

 

2016

Tuulikki Päivinen
Evalueringar och attityder i politiskt språk. En
appraisalteoretisk analys av finska och svenska valbroschyrer 2012 och 2015 i original och översättning – en multimodal synvinkel


2015

Ville Punsar
Skönlitteratur i finsk översättning i det finska litterära polysystemet under perioden 1900–1999.
Hurdana översättningsnormer kan rekonstrueras ur översättningskritiken i tidskriften Valvoja och dess efterträdare under 1900-talet

Maija Åstrand
Översättandets effekter på läsbarhet. Läsbarhet i översätta och icke översätta finskspråkiga självhjälpsböcker.

Kaisa Asikainen
”Arbetar freudvoll und leidvoll”. Språkmöten – deras form, innehåll och funktion i Jean Sibelius Dagbok 1909–1944. En språk-, litteratur- och översättningsvetenskaplig synvinkel

Piia Kostamo
Läsbarhet ur ett klarspråksperspektiv i översatta myndighetstexter om ebola. Svenska texter granskade med de två diagnosinstrumenten Klarspråkstestet och läsbarhetsindexet lix.

Maikki Merilehto
Modevetenskapens terminologi: En terminologisk analys av modevetenskaplig litteratur på svenska och engelska

Anna Taipale
Författaren som sin egen översättare. En översättningsanalys av ett skönlitterärt verk

 

2014

Marie-Christine Dalton
Reklamöversättning : En multimodal analys av reklam

Maija Eerikäinen
Synlig eller osynlig? En deskriptiv studie av översättarens och översättningens synlighet i bokrecensioner i ett nordiskt dagstidningsmaterial

Pirita Johansson
Ord och bild i samspel i ordlekar
En multimodal översättningsanalys av bilderboken Tatun ja Patun Suomi och dess svenska översättning Det här är Finland

Pauliina Katajamäki
Globala produkter blir lokala. En empirisk studie av översättningens möjligheter och begränsningar i lokalisering av en webbplats

Kati Karhu
Från talat ungdomsspråk till undertexter. Textningsstrategier i två ungdomsfilmer.

 

Äldre avhandlingar:

Lärdomsprov i Svensk översättning vid HU

Lärdomsprov vid HU

HU:s biblioteksdatabas Helka

HU:s digitala arkiv Helda