Nordiska språk

  • Pro gradu-avhandlingar

De blåmarkerade titlarna är tillgängliga online i databasen Helda eller som läsexemplar i Kajsa-bibliotekets slutna samling.

 

2016

Katarina Antolainen
”Aldrig jag kommer att prata som värsta svennen” Språkets makt och betydelse i Ett öga rött av Jonas Hassan Khemiri

Lasse Palmu
Svenska språket på HNS. En studie om språkbruk och möjligheter att utveckla sjukskötarnas språkfärdigheter i arbetet

Jaakko Juolahti
På i språkbruket - en korpusundersökning


2015

Cecilia Eklund
"I LOVE YOU, 4-EVER I LOVE YOU, WHATEVER" Stil, språk och gestaltning i Amanda Svenssons roman Välkommen till den här världen:

Sanna-Mari Lassila
Språkinlärning i en naturlig miljö -En studie av hur universitetsstudenter upplever sina språkfärdigheter har förändrats under utbytesstudierna

Jenni Meinilä
Queertrams och svennebananer- Pronomenet hen i  svenskspråkig mediadiskussion under år 2012

Elisa Nyqvist
"De e nu ingen skillnad" Språkval och kodväxling hos tvåspråkiga barn i Lovisa och Kotka

Joonas Koskinen
"Muntligt, muntligt, muntligt, muntligt." En kvalitativ innehållsanalys om gymnasielärares berättelser om undervisning av muntlig färdighet i svenska.

Tiia Loukoila
”Vet du att kommer vi in till Domkyrkan?” En fallstudie av olika språkfel i universitetsstudenters tal

Liisa Ylä-Outinen
Smink, pyssel och tamponger. En innehållsanalytisk undersökning av uppfattningen om kvinnligt i två svenska tjejtidningar, Glitter och Julia.

Maria Berg-Karjalainen
Döden ur en språklig synvinkel i svenska bilderböcker

Hanna Kaisa Hukio
Mellan två språk – Gymnasisternas tankar om språklärarnas användning av L2 och L1 i undervisningen i A-svenska och A-engelska

Laura Karhu
”När det är fråga om de saker som har hjälpt mig i inlärningen så skulle jag kunna säga att jag alltid har varit ganska initiativrik--”En jämförande undersökning av olika bisatstyper och deras användning i uppsatser skrivna av första årets universitetsstuderande och magisterstuderande

Piritta Koskelainen
Universitetsstuderandes skriftliga kunskaper enligt CEFR-nivåerna och nivåerna i processbarhetshierarkin – en jämförande undersökning

Maija Kurjenluoma
Stridshingst och brobyggare. Mediebilden av svenska partiledare i svensk dagspress.

Maria Luoma
Finländska svensklärares uppfattningar om undervisning av högstadieelever med invandrarbakgrund

Sofia Nissilä
Svensklärares och lärarstuderandes relation till det andra inhemska språket – Färdigheter, uppfattningar och utmaningar

Kaarina Ostrow
"Ja sitte mä en vaa suostunu puhumaan sitä" - En narrativ fallstudie om två syskon och deras olika modersmål

Daniela Piipponen
”Fröken Lindqvist helsar och tackar för bref”. Stavningen hos fem brevskribenter under tidigt 1900-tal med hänsyn till stavningsreformerna 1889 och 1906

Kia Savonen
Om studierna i det osynliga nationalspråket – östfinska högstadieelevers tankar om svenska som språk och läroämne samt deras relation till den finlandssvenska kulturen

Karoliina Teikari
Svenska som ett alternativt integrationsspråk. En empirisk studie om invandrare i Helsingforsregionen som integrerats på svenska.

Emmi Toivio
Hur hamna du här: samtalsstarten, topiker och multimodal uppbackning i första samtal

Teemu Toratti
Kontroller i traditionella och elektroniska källor. Informationssökning i samband med översättningsprocessen av en modern svensk novell

Elisa Ylä-Tuuhonen
Smarta redskap i svenskundervisningen? En kvalitativ undersökning av mobilstödd språkinlärning i svenska på B-nivå.

Mirva Rosendahl
Samtal på läkarmottagning. Kommunikationsstrategier i sverigesvenska och finlandssvenska läkare-patientsamtal.

Martina Ollas
”Du frågar för svårt” – En undersökning av frågor och responser mellan vårdare och äldre personer med demens

Laszlo Vincze
Medieanvändningens roll i andraspråkstillägnande och ackulturation bland finskspråkiga unga i Karleby och italienskspråkiga unga i Bozen/Bolzano

Bianca Holmberg
I motvind och gallupuppgång – Hufvudstadsbladets attityder till fyra partier inför risdagsvalet 2015

Anna-Kaisa Kokkala
"Det viktigaste är att få budskapet fram" - Räcker det för god muntlig kommunikation? En kvalitativ analys av bedömning av gymnasisters muntliga prov i svenska med fokus på kommunikation och interaktion

Mikaela Hellstén
Modersmålsämnets utveckling – En komparativ studie av det mångfacetterade modersmålsämnet i de svenskspråkiga gymnasierna i Finland utifrån läroplanerna från 1985 och 2003

Jenna Wackström
Bilden av tonårsflickan. En stilistisk analys av kvinnliga jagberättares språkbruk i tre svenska ungdomsromaner

 

2014

Nina Grönlund
De tio påståendena – om det svenska i Finland

Emmi Kyröläinen
Skandinaviska i produkttexter. En undersökning av hur svenska, norska och danska kombineras i bruksanvisningar

Heidi Strengell
Satsfogning i Äldre Västgötalagen Tjuvabalk

Satu Hemming
Att undervisa elever som är i behov av särskilt stöd i språk. En undersökning om språklärarnas uppfattningar om och upplevelser av inkluderande undervisning.

Kati Häsä
Elektroniska material i svenskundervisning - Hur utnyttjas de möjligheter som informationstekniken erbjuder i elektroniska läromaterial?

Essi Näreharju
”Mä haluun ne nuuu!” -
Kökssamtal och kodväxling i ett tvåspråkigt parförhållande

Hanna-Maaria Saarinen
”För mig har dyslexin snarare varit en bromskloss än ett hinder!”: Dyslektiska universitetsstuderande som språkinlärare

Eva Funck
Abiturienter argumenterar - en studie i argumenterande studentexamensuppsatser

Jenni Hurri
Vems röst hör du? Effekten av översättarens strategier på personkarakteristiken vid översättning av litterärt talspråk

Jaana Jaako
Språkbad i Helsingfors – lågstadielärares erfarenheter och tankar kring språkbad

Patricia Karlsson
Klarspråk och begriplighet i multimodal myndighetstext. En jämförande multimodal och sytemisk-funktionell analys av Folkpensionsanstaltens och Försäkringskassans webbtexter

Suvi Lindström
Språkbadselevers ordförråd
En jämförande studie av språkbaselevers och tvåspråkiga elevers ordförråd

Roxane Paulussen
Kasusbruket vid til i Eufemiavisorna - En undersökning av kasusbruket vid prepositionen til i tre 1300talsverstexter

Jenni Raappana
Språkfrågan i Norden - Vad är det frågan om?: en undersökning om den nordiska språkgemenskapen

Jessica Rosenberg
Hen finns redan här
– Om olika användningssätt av det könsneutrala pronomenet hen i svenskan i Finland

Sara Rönnqvist
"De tusinde kameraers land". Systemisk-funktionell analys av finlandsbilden i danska konstrecensioner

Hanna Salokaarto
Fiktivt tal ur en översättningssynvinkel
Talspråksmarkörer i Anna-Leena Härkönens roman Ei kiitos och Nej tack i svensk version

Sofia Wallgren
Kungens ord. En retorisk analys av H.M. Konung Carl XVI Gustafs talekonst utifrån två tal

Terhi Ahonpää
Den nordiska populärkulturen i svenska läroböcker

Laura Hanste-Asikainen
Den hållbara utvecklingen i textböcker i A-och B-svenska på högstadie- och gymnasienivå

Riina Alhonen
Få blodad tand, intressera sig för eller bli intresserad av –
Idiomatiska flerordsuttryck i skriftlig språkanvändning hos andraspråksinlärare av svenska

Laura Kovanen
De e fika på goLvet. Språklig anpassning och språklig identitet i dialektala sverigesvenska och finlandssvenska samtal

Katja Koskinen
På tal om kön: talutrymme, uppbackningar, skratt och könsuppfattningar i ungdomssamtal

Sanna Lanki
Engelska direktlån i dagstidningarna Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter

Joonas Huotari
Vacklande tregenussystem. Essebors uppfattning om sitt dialektala språkbruk

Elisa Gylling
Sfär eller klot? En jämförande studie av finlandssvenska och sverigesvenska
läromedel i geometri för gymnasiet.

Mira Kainulainen
Om du behöver vård - en språklig analys av hur HNS närmar sig besökaren på sina webbsidor

Outi Ropanen
"Vi gör ditt liv enklare" : en deskriptiv undersökning av Aktias, Nordeas och Ålandsbankens svenskspråkiga Private Banking-webbsidor

 

Äldre avhandlingar:

Lärdomsprov i Nordiska språk vid HU

Lärdomsprov vid HU

HU:s biblioteksdatabas Helka

HU:s digitala arkiv Helda