Finsk-ugriska språk och kultur

Finskugrisk språkforskning

Finsk-ugriska språk och kultur, fennougristiken , undersöker de finsk-ugriska, det vill säga de uralska språkens struktur, historia och användning. Vid sidan av metodiska språkstudier granskar fennougristiken också de materiella och andliga särdragen bland folk som talar finsk-ugriska språk i dag. Som läroämne indelas finsk-ugriska språk och kultur i fyra olika studielinjer: estniska språket och kulturen, finsk-ugrisk språkforskning, sameforskning och ungerska språket och kulturen.

Inom fennougristiken finns det många olika frågor man kan forska i. Dessutom lämpar sig ämnet som biämne till många olika huvudämnen. Ämnet öppnar nya infallsvinklar särskilt för studier i finska och dess släktspråk, men också studier i andra språk-, litteratur- och kulturämnen. Det lämpar sig även för studenter som specialiserar sig på den regionala mångfalden i östra Centraleuropa.

 

Estniska spåket och kulturen

Linjen för estniska språket och kulturen ger studenter grundläggande kunskaper i estniska och en mångsidig språk- och kulturkännedom. En viktig utgångspunkt är interaktionen över Finska viken, och de mångsidiga kulturella förbindelser och samhälleliga kontakter den präglas av. Helsingfors universitet erbjuder det utanför Estland största och mest mångsidiga utbudet av studier i det estniska språket och kulturen.

 

Finsk-ugrisk språkforskning

I studierna på linjen för finsk-ugrisk språkforskning fördjupar sig studenterna i de finsk-ugriska språken och språkminoriteterna och de miljöer där språken talas. Viktiga metoder inom språkvetenskapen är historisk och komparativ lingvistik samt kontrastiva, typologiska och areala infallsvinklar. Ämnet erbjuder aktuella perspektiv på det flerspråkiga och flerkulturella Ryssland. Under de senaste åren har sociolingvistiska frågeställningar blivit allt vanligare inom fennougristiken. Ett annat nordiskt forskningsfält öppnas via de samiska språken. Forskningslitteraturen och forskningsmiljön förutsätter kunskaper i tyska, ryska eller nordiska språk.


Sameforskning

Sameforskning undersöker samerna, deras språk, kultur och historia ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. De samiska språken betraktas särskilt inom ramen för minoritetsfrågor och etnohistoria. Studenterna får goda praktiska kunskaper särskilt i nordsamiska. Studierna tangerar även den arktiska naturen och ekologin i norr, och behandlar samernas traditionella näringar och hur de förändrats. Man fördjupar sig inte bara i den materiella kulturen utan också i den andliga, exempelvis samisk religion, mytologi, konst, folkdiktning och litteratur.

Studenter kan avlägga grund- och ämnesstudier i sameforskning som huvud- eller biämne. Inom magisterstudierna kan huvudämnesstudier i finskugrisk språkforskning avläggasmed särskild inriktning på samiska.

I Finland, Sverige, Norge och Ryssland bor 50 000–100 000 samer. En del av dem bor utanför de egentliga sameområdena, exempelvis i ländernas huvudstäder. Sameforskningsstudier ger en god överblick av det mångkulturella Finland, minoritetskulturer, minoritetsspråk och etnisk identitet. De kunskaper som studierna ger kan utnyttjas i expertuppgifter av olika slag. Ett mål är att förbereda studenter för arbete som kräver kunskap om ursprungsbefolkningar i andra delar av världen.

 

Ungerska språket och kulturen

Linjen för ungerska språket och kulturen är en tvärvetenskaplig specialiseringslinje, där studenterna fördjupar sig i ungerska och ungersk litteratur. Via språket öppnar sig Ungerns mångskiftande kultur, men ungersk litteratur och kultur kan också studeras på finska. Studenterna kan utveckla sina språkfärdigheter och öka sina kunskaper om den ungerska kulturen genom sommaruniversitetsstudier och utbytesstudier i Ungern, något som blivit ett traditionellt inslag i studierna. Goda färdigheter i ungerska och fördjupad kulturkännedom ger möjlighet att söka sig till internationella uppgifter eller fungera som sakkunnig i Finland. Det särskilda förhållandet mellan Finland och Ungern märks i dag i synnerhet som ett kulturellt samarbete mellan länderna.

 

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Unionsgatan 40
Postadress: PB 24, 00014 Helsingfors universitet
Telefon: 02941 40015
E-post: sugl-kanslia(at)helsinki.fi
Personal >> på finska

Mer information >> på finska

facebook