Finska språket

Finska språket

Studierna i finska språket är inriktade på språket i olika former: särdrag i och skillnader mellan talad och skriven finska, finska som modersmål och andraspråk, finska i jämförelse med andra språk. Studierna behandlar även de många regionala, sociala och situationsbetingade varieteterna av modern finska, Finland som språkgemenskap, samt språklig interaktion. Under studierna har studenterna möjlighet att söka sig till internationell arbetspraktik och studentutbyte bl.a. via Erasmus-programmet.

Studenterna utbildas till språkexperter och professionella språkbrukare, med en mångsidig vetenskaplig uppfattning om språket, dess betydelse för människan och dess ställning i kulturen och samhället. I arbetslivet arbetar magistrar i finska språket bland annat som lärare i modersmål och litteratur, lärare i finska som andraspråk, journalister, informatörer, forskare och språkkonsulter.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabiansgatan 33
Postadress: PB 3, 00014 Helsingfors universitet
Telefon: 02941 24342
Personal >> på finska

Mer information >> på finska

facebook