Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Spetsforskningsenheten för intersubjektivitet i interaktion har börjat sin verksamhet

Huippuyksikkö

I våras fick Spetsforskningsenheten för intersubjektivitet i interaktion finansiering från Finlands Akademi och vid årsskiftet började enheten sin verksamhet.  Forskningen inom det sexåriga projektet fokuserar på hur intersubjektivitet skapas och upprätthålls i interaktionen mellan människor.

Spetsforskningsenheten för intersubjektivitet i interaktion är tvärvetenskaplig och flerspråklig. Det innebär att den förenar lingvister och forskare i socialvetenskap som är intresserade av temat intersubjektivitet. Sammanlagt arbetar ungefär 45 forskare vid spetsforskningsenheten. Den centrala forskningsmetoden är samtalsanalys (conversation analysis). Dessutom används metoder från  interaktionslingvistik, konstruktionsgrammatik, psykofysiologi och forskning om gester. Projektet är uppdelat på tre team: 1) handlingar, 2) verbala och nonverbala resurser samt 3) emotioner. Varje team har sitt eget forskningssyfte och sin egen syn på intersubjektivitet. Spetsforskningsenheten är en flexibel och dynamisk helhet där olika forskningsområden kompletterar och stöder varandra. Spetsforskningsenhetens arbete resulterar i forskningsresultat som också det omgivande samhället kan dra nytta av för att utveckla sina interaktionsprocesser.

Professor Marja-Leena Sorjonens team närmar sig intersubjektiviteten från ett handlingsperspektiv. Det innebär att de undersöker hur människor når intersubjektivitet i interaktionen genom att konstruera, identifiera och tolka handlingar och handlingssekvenser. Professor Ritva Laurys och professor Jan Lindströms team strävar efter att beskriva hur intersubjektivitet nås genom ett samspel av språkets strukturer, nonverbala resurser och prosodi. Professor Anssi Peräkyläs team betraktar i sin tur hur individens emotioner visar sig i handlingssekvenser och i den sociala interaktionen. Spetsforskningsenheten har en mängd material från olika typer av interaktionssituationer, både audio- och videoinspelningar. Sammanlagt finns det cirka 700 timmar material. Huvudsakligen omfattar det finska och finlandssvenska men det finns också estniskt och engelskt material.

De flesta forskare i spetsforskningsenheten arbetar på Berggatan 3. Under invigningsseminariet i slutet av januari samlades forskarna för att reflektera kring intersubjektivitet och kring riktlinjer för verksamheten. Tyngdpunkten i enhetens verksamhet ligger på internationalitet och tvärvetenskaplighet. Verksamheten under kommande år kommer att omfatta internationella och inhemska gästforskare, seminarier, disputationer samt undervisning i ämnen som hör ihop med enhetens forskning. De som skriver pro gradu-avhandling och de som är intresserade av att forska i intersubjektivitet eller interaktion är också välkomna att ta kontakt med enheten.

Enhetens ledare är professor Marja-Leena Sorjonen (kontaktuppgifter) och professor Anssi Peräkylä (kontaktuppgifter). Som projektkoordinator arbetar Linda Hirvonen.

Ytterligare information:
Hemsida: http://blogs.helsinki.fi/intersubjectivity
Linda Hirvonen (kontaktuppgifter)