Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Disputation 16.6.2015
Leena Hamberg, nordiska språk

Samverkan i och med språket - Systemisk-funktionell analys av språkanvändning i en kommunal gränsaktivitet med nyanlända flyktingar som målgrupp.

Flyktingintroduktionen i Sverige präglas av den s.k. arbetslinjen, dvs. strävan efter ett snabbt inträde på arbetsmarknaden och egen försörjning för de nyanlända. Leena Hambergs avhandling Samverkan i och med språket. Systemisk-funktionell analys av språkanvändning i en kommunal gränsaktivitet med nyanlända flyktingar som målgrupp väcker frågan om inte  ambitionerna med arbetslinjen kan skymma sikten för annat som är bärande för individen och för integrationen. Detta gäller inte minst utvecklingen av det svenska språket hos de nyanlända och de faktiska kraven på språkliga färdigheter som ställs i arbetslivet. Blundar man för de utmaningar som språkutvecklingen innebär finns det risk för att arbetslinjen vänds till en nackdel för de nyanlända. 


Fallstudien som mynnar ut i denna farhåga granskar Resursen, en kommunal gränsaktivitet i Sverige. Gränsaktiviteten formas genom att tre aktivitetssystem – Arbetsmarknadsåtgärder, Flyktingintroduktion och Svenskundervisning för invandrare – bildar nätverk för att genom sina respektive uppdrag bistå en grupp unga nyanlända under målgruppens första tid i Sverige.
Undersökningen tar fasta på tidigare forskning som poängterar vikten av språkanvändning i ett aktivitetssystem och i kontakten mellan flera aktivitetssystem. Med systemisk-funktionell grammatik som metod granskar avhandlingen vad språket faktiskt gör vid etableringen av en gränsaktivitet och hur. Av särskilt intresse är hur bilden av de nyanlända konstrueras och hur målen för respektive aktivitetssystem samsas inom ramen för gränsaktiviteten. Materialet för den lexikogrammatiska analysen består av skriftliga dokument som korsar gränserna mellan systemen och av intervjuer med tjänstemän i gränsaktiviteten.


Det visar sig att bilden av de nyanlända varierar beroende på typ av text. De nyanlända konstrueras dels som en lyckosam grupp som fått chansen att komma närmare arbetsmarknaden i Sverige (marknadsförande informationsbroschyr), dels som en administrativ angelägenhet för de samverkande tjänstemännen (styrdokument) och dels som aktiva görare som formar gränsaktiviteten till en succé (lägesrapport).


Av de tre aktivitetssystemen konstrueras Arbetsmarknadsåtgärder som den dominerande parten. Dominansen blir särskilt tydlig vid formuleringen av målen för gränsaktiviteten där snabbt inträde på arbetsmarknaden och egen försörjning betonas. Bland de tjänstemän som arbetar närmast målgruppen höjs det dock röster för alternativa mål såsom ett självständigt liv och personlig utveckling för de nyanlända. Diskussionen om språkutveckling blir däremot knapphändig och endimensionell. Det svenska språket tas som ett självklart redskap för arbetslinjen, av detta material att döma för självklart för att problematiseras. I de fall frågan kommer upp tenderar den att begränsas till utveckling av det talade språket. Detta riskerar inte bara uppfyllelsen av de breda målen för språkutbildningen. I slutändan kan det motverka även det primära målet med arbetslinjen. Här har språkutbildningen ett uppdrag: att sprida kunskap om språkutvecklingen, om språkets roll vid delaktighet i olika sammanhang och inte minst – om arbetslivets krav på språkliga färdigheter.

 

FL Leena Hamberg disputerar 16.6.2015 kl. 12.15 vid Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet på avhandlingen "Samverkan i och med språket - Systemisk-funktionell analys av språkanvändning i en kommunal gränsaktivitet med nyanlända flyktingar som målgrupp". Disputationen äger rum i Auditorium XIV, Unionsgatan 34. Opponent är docent Per Holmberg, Göteborgs universitet, och kustos är professor Hanna Lehti-Eklund.

Doktorsavhandlingen publiceras i serien Nordica helsingiensia.

Doktorsavhandlingen publiceras också elektroniskt och finns tillgänglig i E-thesis.