__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

Väitöstilaisuus 14.3.2015
Susanna Virtanen, suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

Anna VatanenTransitivity in Eastern Mansi – An Information Structural Approach.

Mansi on suomen etäinen sukukieli, jota puhutaan Länsi-Siperiassa Venäjän federaation Hantien ja mansien autonomisessa piirikunnassa. Kyseessä on erittäin uhanalainen kieli: tutkimuksen kohteena olevat itämurteet ovat jo kuolleet, mutta pohjoismurteilla on vielä parituhatta puhujaa. Koska itämurteista ei ole enää uutta kielimateriaalia saatavilla, väitöskirjatutkimus on toteutettu noin sata vuotta sitten kerättyjen kansanrunousaineistojen avulla. Tutkimus liittyy sekä uralilaisten kielten tutkimukseen että kielitypologiaan.

Väitöskirja koostuu neljästä vertaisarvioidusta kielitieteellisestä artikkelista ja johdanto-osasta. Analyysin lähtökohtana on transitiivisuuden semanttinen määritelmä, johon nojaten luodaan kattava kuvaus transitiivisuuden ilmaisemisen keinoista ja niiden välisestä vaihtelusta mansin kielen itämurteissa. Analyysi jakautuu kolmeen osa-alueeseen: 1) suoran objektin merkintä, 2) ditransitiivirakenteiden välinen vaihtelu sekä 3) aktiivin ja passiivin välinen vaihtelu. Tuloksena luodaan yhtenäinen kuvaus, jossa nämä kolme osa-aluetta muodostavat samoihin informaatiorakenteen periaatteisiin perustuvan kokonaisuuden.

Teoreettisena kehyksenä toimii informaatiorakenteellinen analyysi, erityisesti Lambrechtin näkemykset ja terminologia. Keskipisteessä on kolme pragmaattista funktiota: primaaritopiikki, sekundaaritopiikki ja fokus sekä niiden korrelaatio syntaktisten funktioiden kanssa ja merkintäkategorioiden kanssa. Suoran objektin ilmaisemisen osalta analyysissa sovelletaan lisäksi Differential Object Marking (DOM) -ilmiötä ja erityisesti Iemmolon näkemyksiä.

Transitivity in Eastern Mansi – An Information Structural Approach. FM Susanna Virtasen väitöskirja Transitivity in Eastern Mansi - An Information Structural Approach tarkastetaan Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriossa XII (Unioninkatu 34, 3. krs.) lauantaina 14.3.2015 klo 10. Vastaväittäjänä toimii professori Gerson Klumpp Tarton yliopistosta. Kustoksena professori Ulla-Maija Forsberg.

Väitöskirja on luettavissa elektronisena julkaisuna.
Väitöskirjan painettua versiota myy Kirjapaino Casperin verkkokauppa.

Väittelijän yhteystiedot:
Susanna Virtanen
susanna.s.virtanen(a)helsink.fi