__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

Väitöstilaisuus 29.8.2015
Ilona Rauhala, suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

Ilona Rauhala

Uralilaiset adjektiivit – Sanaluokan historian hahmottelua

Ilona Rauhalan väitöskirja käsittelee uralilaisten kielten adjektiiveja etymologisesta, morfologisesta ja semanttisesta näkökulmasta. Se koostuu viidestä artikkelista ja johdannosta, joka taustoittaa tutkimuksen motiiveja ja esittää kootusti artikkeleiden tulokset.

Tutkimus on historiallis-vertaileva ja painotus on leksikologis-semanttinen. Aiempi keskustelu uralilaisista adjektiiveista on ollut morfosyntaktinen, mutta tässä tutkimuksessa painotetaan sanastollista osuutta ja myös sanojen semantiikkaa. Toisin kuin muissa kategorioissa, adjektiivikategorian määrittämisessä johtomorfologialla on tärkeä rooli. Tutkimus soveltaa typologista, erityisesti adjektiivikategorian universaaliutta koskevaa teoriaa ja keskeisenä kysymyksenä on, voidaanko uralilaiseen kantakieleen palauttaa adjektiivit omaksi sanaluokakseen. Tutkimus käsittelee myös adjektiivikategorian reuna-alueita käsittelemällä sanan *para ’hyvä’ (> suomen parempi, paras) ominaisuuksia ja sitä, miten se poikkeaa muista ominaisuussanoista uralilaisissa kielissä.

Tutkimus tuo esiin myös sen, miten lainasanat sopeutetaan tiettyyn johdostyyppiin. Tässä tarkastellaan lainasanoja suomen ja pohjoissaamen johdostyypissä *-(e)TA. Tuloksena on, että lainasanojen tutkimus on avain johdostyypin ja johtimen produktiivisuuden muutoksen tarkasteluun kielissä, joilla ei ole pitkää kirjoitettua historiaa.

Tässä työssä käytetyn teoreettisen lähestymistavan tuloksena on, että uralilaiseen kantakieleen on palautettavissa adjektiivikategoria ja se on ollut nomininkaltainen, todennäköisesti avoin kategoria. Aineiston käsittely osoittaa,  että uralilaiseen kantakieleen palautettujen adjektiivien semantiikkaa leimaa tunnusmerkkisten adjektiivien puuttuminen. On todennäköistä, että tunnusmerkkisiä adjektiiveja on ollut jo uralilaisessa kantakielessä, mutta ne ovat kadonneet ja korvattu uusilla. Kyseinen ilmiö selittyy affektisanojen taipumuksella uusiutua usein. Semanttinen tunnus-merkkisyys rinnastuukin affektiin ja tabusanoihin.

 

FM Ilona Rauhala väittelee 29.8.2015 kello 10.15 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Uralilaiset adjektiivit - Sanaluokan historian hahmottelua". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Metsätalo ls 2, Unioninkatu 40. Vastaväittäjänä on professori Johanna Laakso, Wienin yliopisto, ja kustoksena on professori Riho Grünthal.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Helda-palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:
Ilona Rauhala
ilona.rauhala(a)helsinki.fi