__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

Väitöstilaisuus 22.8.2015
Heini Lehtonen, suomen kieli

Tyylitellen. Nuorten kielelliset resurssit ja kielen sosiaalinen indeksisyys monietnisessä Helsingissä.

Heini Lehtonen tarkastelee väitöstutkimuksessaan nuorten kieltä ja vuorovaikutusta kahdessa itähelsinkiläisessä yläkoulussa, joiden oppilaat puhuvat noin kahtakymmentä eri ensikieltä.
Lehtonen selvittää tutkimuksessaan, miten nuoret asemoivat itseään ja muita suhteessa etnisyyteen, sukupuoleen ja tyyliin ja erityisesti sitä, miten nuoret hyödyntävät kielellisiä resursseja sosiaalisessa asemoinnissa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös nuorten asenteita liittyen monikielisyyteen ja suomen kielen osaamiseen.

Lehtosen väitöstutkimus osoittaa, että nuoret orientoituvat ”suomalaisten” ja ”ulkomaalaisten” kategorioihin, mutta näiden kategorisointien merkitys ei välttämättä vastaa sitä, miten ”suomalaisista” ja ”ulkomaalaisista” puhutaan julkisessa keskustelussa, vaan rakentuu koulujen toimintayhteisöjen paikallisissa tyylillisissä käytänteissä.

Tutkimuksen nuorilla etnisyys, sukupuoli ja rekisteriytyneet tyylit, kuten hip hop, kietoutuvat toisiinsa niin, että samaistuminen johonkin paikalliseen tyyliin saattaa suoda yhtä vahvan tai vahvemman omistajuuden tiettyjä kielellisiä resursseja kohtaan kuin etninen tausta.

Kysymyksiä siitä, kuka ”osaa” tai ”ei osaa” suomea, nuoret käsittelevät sekä eksplisiittisesti että implisiittisesti. Eräs implisiittinen asemoinnin keino ovat niin sanotut tyylitellyn ”huonon suomen” performanssit, joissa nuoret karnevalisoivat ”ei-suomalaisuuteen”, ”ulkomaalaisuuteen” ja maahanmuuttajiin liitettyjä stereotypioita.

Mitä on monikielisyys Suomessa?

Lehtosen tutkimuksen tavoitteena on osallistua globalisaation sosiolingvistiikassa meneillään oleviin keskusteluihin monikielisyyden olemuksesta. Laajemmin tutkimus liittyy maahanmuuttoon ja myös toisen kielen omaksumiseen, joita tarkastellaan sosiolingvistisestä näkökulmasta.

Lehtosen tutkimuksen keskiössä on kielen sosiaalinen indeksisyys, joka tarkoittaa sitä, että kielenpiirteellä voi vuorovaikutuksessa herättää kuviteltavissa oleviin sosiaalisiin ryhmiin tai ilmiöihin liittyviä assosiaatioita. Sosiaalinen indeksisyys syntyy sosiohistoriallisissa rekisteriytymisprosesseissa, kun kielenpiirteitä käytetään ja kommentoidaan aina uusissa vuorovaikutustilanteissa.

Sosiaalisina indekseinä voivat toimia kaikenlaiset kielenpiirteet (foneettiset, prosodiset, morfofonologiset, syntaktiset, leksikaaliset), ja rekisteriytymistä nopeuttaa ja vahvistaa, jos piirre esiintyy puheessa taajaan, erottuu jotenkin muista kielellisistä resursseista ja jos sillä on erityinen merkitys siinä, millaiseksi vuorovaikutuksen osallistujien suhde rakentuu. Tutkimuksessa tarkastellaankin esimerkiksi sellaisia leksikaalisia resursseja kuin wallahi ’vannon Jumalan nimeen’, mä vannon, mä lupaan, waryaa ’hei sinä’, veli sekä tiettyjä persoonapronominien muotoja.

Lehtosen on kerännyt tutkimusaineistonsa sekä tarkkailemalla nuorten spontaania käyttäytymistä koulupäivän aikana että haastattelemalla nuoria. Tutkimusaineisto koostuu kenttämuistiinpanoista ja -päiväkirjasta, 37 nuoren yksilö-, pari- tai ryhmähaastatteluista, koulupäivän spontaanien vuorovaikutustilanteiden ääni- ja videotallenteista sekä retrospektiivisistä haastatteluista.

 

FM Heini Lehtonen väittelee 22.8.2015 kello 10 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Tyylitellen - Nuorten kielelliset resurssit ja kielen sosiaalinen indeksisyys monietnisessä Helsingissä". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Metsätalo, luentosali 1, Unioninkatu 40. Vastaväittäjänä on professori Sirpa Leppänen, Jyväskylän yliopisto, ja kustoksena on professori Jyrki Kalliokoski.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Helda-palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:
Heini Lehtonen
heini.lehtonen(a)helsinki.fi
puh: 0405389719