__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

Väitöstilaisuus 13.6.2015
Lotta Jalava, suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -oppiaine

(In)fininiittisyyden rajoilla: tundranenetsin predikaattirakenteet muutoksessa

Lotta Jalava keskittyy väitöskirjassaan tundranenetsin predikaattirakenteisiin. Siperiassa puhuttava tundranenetsi kuuluu uralilaisen kielikunnan samojedikieliin ja on hyvin kaukaista sukua suomelle. Maailman kaikkien kielien joukossa 25 000 puhujan nenetsi ei kuulu aivan pienimpiin. Uhanalainen se onkin erityisesti siksi, että sillä ei ole varmaa tulevaisuutta seuraavien sukupolvien käyttökielenä.

Jalavan väitöskirja sisältää neljä vertaisarvioitua artikkelia sekä tutkimuksen taustaa ja tuloksia kokoavan johdanto-osan. Väitöskirja käsittelee tundranenetsin kielen predikaattirakenteiden variaatiota ja muutosta. Keskiössä ovat finiittisyyden käsite ja ei-finiittiset verbimuodot kieliopillisten rakenteiden muutoksessa. Tutkimus tarkastelee sellaisia kielen kategorioita, joissa esiintyy sekä verbaalista että ei-verbaalista predikaatiota tai joiden taustalla on ei-finiittisten verbimuotojen muutoksia predikaatiorakenteissa. Osa-artikkeleiden aiheina ovat tundranenetsin adjektiivisanat, erilaiset modaaliset ja evidentiaaliset rakenteet sekä essiivi-translatiivikonstruktiot.

Aineisto koostuu eri-ikäisistä, eri tekstilajeja edustavista nenetsinkielisistä julkaistuista materiaaleista sekä Taimyrin niemimaalla vuonna 2011 nauhoitetusta kenttätyöaineistosta. Tutkimustapoja ovat kielen nykyisyyden, kuvaaminen sekä sen menneisyyden selittäminen. Lähestymistapa on funktionaalis-typologinen ja synkroniaa ja diakroniaa yhdistävä: kieltä tutkitaan sen käyttökontekstit huomioon ottaen, ja sen menneisyyttä selitetään kielen nykyisyydessä havainnoitavan variaation perusteella sekä suhteessa samankaltaisiin rakenteellisiin ja semanttisiin muutoksiin muissa kielissä.

Tutkimus vahvistaa aiemmin esitetyn hypoteesin, jonka mukaan predikaatteina toimivat, subjektin mukaan taipuvat partisiipit voivat kehittyä modaalisiksi ja evidentiaalisiksimuodoiksi, jotka ilmaisevat esimerkiksi puhujan tiedon varmuusastetta ja tietolähdettä. Tutkimus osoittaa kieliopillistumispolut useille partisiipeista kehittyneille modus- ja evidentiaalimuodoille, yhdelle nominista suffiksoituneelle evidentiaalitunnukselle sekä olla-verbin konverbimuodosta kehittyneelle sijasuffiksille. Lisäksi tutkimus analysoi aikaisemmin vähemmän tutkittujen kieliopillisten kategorioiden syntaksia. Tutkimus osallistuu myös laajempaan keskusteluun ei-finiittisten ja finiittisten kategorioiden suhteesta sekä pääsanaluokkien jaosta kielen rakenteiden muutoksessa.

 

FM Lotta Jalava väittelee 13.6.2015 kello 12.15 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Borders of (in)finiteness: Tundra Nenets predication in change". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, sali 5. Vastaväittäjänä on professori Gerson Klumpp, Tarton yliopisto, ja kustoksena on professori Riho Grünthal. Väitös on englanninkielinen.

Väitöskirjaa myy Lotta Jalava: lotta.jalava(a)helsinki.fi.

Artikkeliväitöskirja on myös elektroninen julkaisu, ja sen tiivistelmä ja johdanto-osa ovat luettavissa E-thesis -palvelussa viimeistään 10 päivää ennen väitöstä.

Väittelijän yhteystiedot:
Lotta Jalava
lotta.jalava(a)helsinki.fi