__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

Väitöstilaisuus 18.11.2015
Mikko Virtanen, suomen kieli

Mikko Virtasen väitöskirjan kansikuva

Akateeminen kirja-arvio moniäänisenä toimintana – The academic book review genre as polyvocal interaction

Mikko Virtasen väitöskirjassa tarkastellaan akateemisten kirja-arvioiden moniäänisyyttä ja toiminnallisuutta kolmen kielellisen rakenteen kautta: jäädä-verbin hallitsemien rakenteiden (esim. luku jää irralliseksi), konditionaalin perfektissä olevien rakenteiden (esim. luku olisi voinut olla hieman lyhyempi) sekä alisteisen interrogatiivilauseen sisältävien rakenteiden (esim. voi kysyä, mikä luvun tarkoitus on).

Tarkastelu on rajattu genren ydintoimintoihin: referointiin, evaluointiin, kyseenalaistukseen ja parannusehdotukseen. Moniäänisyydellä tarkoitetaan useamman kuin yhden äänen tai näkökulman samanaikaista läsnäoloa tekstissä.

Tutkimuksessa selvitetään, millaisissa kirja-arviogenren toimintaympäristöissä edellä mainittuja rakenteita käytetään ja mitä niiden ilmaisemalla moniäänisyydellä tehdään suhteessa kirja-arvion paikallisiin (tekstikohtaisiin) ja yhteisöllisiin (genrekohtaisiin) tarkoituksiin.

Tutkimuksessa näytetään, että akateemiset kirja-arviot ovat moniäänisiä tekstejä, joissa on arvioijan näkökulman lisäksi aina läsnä myös teoksen tekijän näkökulma sekä tiedeyhteisön kollektiivinen, ikään kuin yleistetty näkökulma. Teoksen tekijän näkökulma tulee esiin etenkin referoinnin kautta, arvioijan taas erilaisten kantaa ottavien toimintojen kautta. Tiedeyhteisön ääni kuuluu ennen kaikkea kirja-arvion taustalta tiedeyhteisöllisesti jaettuina normeina ja ihanteina, joihin kirja-arvioissa on genren konventioiden mukaista orientoitua teosta evaluoitaessa ja parannuksia ehdotettaessa.

FM Mikko Virtanen väittelee 18.12.2015 kello 10.15 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Akateeminen kirja-arvio moniäänisenä toimintana" (The academic book review genre as polyvocal interaction). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Pieni juhlasali, Fabianinkatu 33 (4. krs) . Vastaväittäjänä on professori Minna-Riitta Luukka, Jyväskylän yliopisto, ja kustoksena on professori Pirjo Hiidenmaa.

Väitöskirjaa myy väittelijä. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa

Väittelijän yhteystiedot:
Mikko Virtanen
mikko.virtanen(a)helsinki.fi