__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

Disputation 20.2.2015
Anna Biström, nordisk litteratur

Anna VatanenAtt göra äkthet. Skapandet av “Eva Dahlgren” i pressens rockjournalistik och i Dahlgrens rocktexter åren 1980–2000

I avhandlingen analyseras hur bilder av den svenska musikern och sångerskan Eva Dahlgren (född 1960) skapas – eller ”görs” – i ett pressmaterial och i ett urval av Dahlgrens egna framförda rocktexter under åren 1980–2000.

Studien visar också på ett görande av autenticitet, alltså äkthet. Dahlgren beskrivs och skapas nämligen ofta som en autentisk och unik ”author”, skapare av eller ursprungskälla till hennes musik och texter.

Avhandlingen ger ny kunskap om Dahlgrens rocktexter och artistkarriär, men är också ett bidrag till forskningsdiskussioner kring autenticitet och ”authorship”, särskilt vad gäller rockkulturen. Traditionellt utesluts kvinnliga artister ofta ur föreställningar om ”sann” eller ”autentisk” rockmusik, vilket gör att studien också är ett inlägg i diskussionen kring de kvinnliga artisternas position i rockkulturen.

I avhandlingen görs huvudsakligen tematiska analyser av texter, där texterna studeras mot bakgrund av centrala sammanhang som har att göra med rockkulturen. Studien bekräftar att Dahlgrens konstnärskap präglas av en ständig strävan efter autenticitet.

Det intressantaste resultatet är ändå att det ”autentiska” kommer till uttryck på olika, ibland rentav motstridiga sätt. De varianter av autenticitet som sätts i spel är inte unika i sig, utan motsvarar konventionella föreställningar inom rockkulturen. Vad som är mera uppseendeväckande är att Dahlgrens autenticitet huvudsakligen accepteras och hyllas av rockjournalister, trots de utmaningar hon mött som kvinnlig artist, i strävan att övertyga publik och medier om sin äkthet. Även om hennes insats som självständig konstnär ibland förhandlas och ifrågasätts, hyllas hon ofta som en unik author som har kontroll över sitt eget skapande. Ibland beskrivs hon rentav på sätt som får henne att framstå som ett romantiskt konstnärsgeni.

Den autenticitetstanke som ligger under ytan i görandet av Dahlgren kan ses i samband med frågor kring identiteten och självet i den senmoderna kulturen som Dahlgren och hennes lyssnare ingår i. Trots att Dahlgrens texter och presentationerna av henne i pressen ställvis avslöjar det konstruerade i autenticiteten och i det ”äkta jaget”, bygger de i hög grad på föreställningen om en äkta kärna i jaget.

 

Anna Biström disputerar fredagen den 20.2.2015 kl. 12 vid Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet. Disputationen äger rum i universitetets huvudbyggnad, auditorium XII.Opponent är Professor Anna Williams, Uppsala universitet, kustos är Professor Ebba Witt-Brattström.

Doktorsavhandlingen har publicerats elektroniskt i E-thesis.

Disputandens kontaktuppgifter:
Anna Biström
anna.bistrom(a)helsinki.fi

Foto: Fredrika Biström