__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

Suomen Akatemialta rahoitusta digitaalisiin ihmistieteisiin


Suomen kielen professori Taru Nordlundin johtama projekti Tekstin ja rakenteisen tiedon yhdistäminen kielenmuutoksen sosiolingvistisessä tutkimuksessa on saanut Suomen Akatemian Digitaalisten ihmistieteiden haussa 186 259 euron rahoituksen kaudelle 01.01.2016 - 31.12.2019.

Projekti on osa tutkimuskonsortiota, jossa mukana ovat englannin kielen professori Terttu Nevalainen (konsortion johtaja) ja Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yliopistotutkija, dosentti Poika Isokoski.


Yksityiset tekstit ainutkertainen ikkuna menneiden aikojen kielenkäyttöön

Terttu Nevalaisen ja Taru Nordlundin johtamissa projekteissa tarkastellaan suomen- ja englanninkielisen kirjeenvaihdon pohjalta, miten oikeinkirjoitus ja muoto-opilliset valinnat sekä uusi sanasto välittävät sosiaalisia merkityksiä (esim. vaikutusvaltaa tai epämuodollisuutta) ja miten nämä merkitykset muuttuvat

Koska nykyiset työkalut eivät helposti mahdollista tekstin yhdistämistä kielen ulkoiseen tietoon, projektin puitteissa rakennetaan sarja interaktiivisia työkaluja, joiden avulla tutkijat voivat tarkastella kielenkäytön sosiaalista luonnetta yhdistämällä toisiinsa tekstin, metatiedon ja visualisoinnin.

Työkalujen kehitystyössä ovat mukana Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen tutkijatohtori Eetu Mäkelä sekä dosentti Harri Siirtola Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksiköstä.

Projektissa tutkitaan myös lähdetekstien luotettavuutta. Nykyiset kirje-editiot (käytännöllisin lähde mm. historiantutkimuksessa) usein modernisoivat oikeinkirjoitusta. Alkuperäinen muoto on mahdollista tarkistaa käsikirjoituksista – samalla voidaan kartoittaa, mitä piirteitä tyypillisesti muokataan, ja näin tehdä editiot luotettavammiksi kielitieteelliseen tutkimukseen.

 

Projekti kaipaa aineistoa

Onko sinulla tai suvullasi henkilökohtaisia tai institutionaalisia suomenkielisiä kirjeitä aikaväliltä 1800 -1921? Olisitko halukas auttamaan meitä joukkoistamishankkeessa, jossa pyrimme kokoamaan aivan uudenlaista kirjekorpusta suomenkielisistä kirjeistä aikana, jolloin suomea ja Suomea rakennettiin.

Hankkeen suomenkielinen projektiryhmä koostaa nyt suomenkielistä kirjeaineistoa digitaaliseksi korpukseksi. Korpusta varten etsimme vuosina 1800–1921 kirjoitettuja suomenkielisiä kirjeitä. Kirjeissä voi olla mukana myös muita kieliä, mutta kirjeen pääkielen tulisi olla suomi.

Projekti on kiinnostunut kaikenlaisista kirjoittajista professoreista taiteilijoihin, pappeihin, talonpoikiin, lukkareihin, opettajiin, työläisiin ja maattomiin; miehiin ja naisiin. Merkittävien kulttuurivaikuttajien kirjeenvaihtoa on säilynyt arkistoissa tähän päivään asti melko hyvin, mutta tavallisen kansan kirjeitä on vaikeampi löytää. Löytyisikö Sinulta tällaista vanhaa, suomalaista kirjeaineistoa. Digitaalisen korpuksen kokoamisen näkökulmasta erityisen hyviä olisivat digikuvatut ja/tai puhtaaksi kirjoitetut kirjeet. Myös kaikki metatieto eli mahdolliset tiedot näiden kirjeiden kirjoittajista ja vastaanottajista tukisivat tulevaa tutkimustyötämme. Otamme mieluusti vastaan myös vinkkejä paikoista, joista kiintoisaa kirjeaineistoa olisi löydettävissä.    
Hankkeemme tavoitteena on yhdistää tekstiaineistoja kirjoittajiin liittyvään metatietoon, ja uusien digitaalisten työkalujen ja visualisoinnin avulla päästä uudenlaisten kysymysten äärelle. Toivomme saavamme uutta tietoa muun muassa suomen kielen muutoksesta 1800-luvulla sekä kielellisestä ilmapiiristä Suomen modernisaation kynnyksellä.
Pyrkimyksenämme on tallettaa kirjeet alustalle, jolla niitä voisivat hyödyntää kielentutkijoiden lisäksi myös muiden alojen tutkijat ja maallikot. Jokaisen kirjeen mukana tulee kulkemaan linkki kirjeen löytäjään, omistajaan ja sijoituspaikkaan. Otamme luonnollisesti huomioon myös henkilösuojalain, ja osa aineistosta on mahdollista saattaa vain luvanvaraisesti tutkijoille.

Prof. Taru Nordlund, suomen kieli, HY (taru.nordlund@helsinki.fi<mailto:taru.nordlund@helsinki.fi>, puh.
02941 23284 / 050 4482 369)
Tohtorikoulutettava Katja Litola, suomen kieli, HY (katja.litola@helsinki.fi<mailto:katja.litola@helsinki.fi>)

Lisää aiheesta humanistisen tiedekunnan sivuilla: Digitaalisten ihmistieteiden tutkimukselle rahoitusta sekä Suomen Akatemian sivustolta http://www.aka.fi/digihum.