Kirsi Saarikangas
Ph.D, Doc., Professor, Project leader

Luonto, materiaalisuus ja aistimellisuus Helsingin seudun lähiöiden eletyissä tiloissa 1950-luvulta 1960-luvulle.

Tutkimuksessani tarkastelen asukkaiden ja ympäristön välisiä suhteita Helsingin seudun lähiöissä 1950-luvulta 1970-luvulle. Eletyn tilan ajatusta analyyttisenä työkaluna käyttäen siinä analysoidaan lähiötilan sukupuolittuneita, ruumiillisia ja aistimellisia merkityksiä. Eletty tila on asukkaiden ja rakennetun ympäristön kohtaamisissa muotoutuva tila, joka on enemmän kuin rakennukset tai asukkaiden kokemukset yhteensä. Painottamalla asukkaiden aktiivista roolia ympäristön merkitysten muotoutumisessa, tutkimus nostaa kysymyksiä toimijuudesta ja tilan tekijöistä.

Analysoin rakennushistoriallista, lähiöiden suunnittelua ja rakentamista koskevaa aineistoa sekä julkista lähiöistä kirjoittamista rinnakkain ja ristikkäin lähiöasumisesta kerättyjen asukkaiden kertomusten kanssa. Tutkimukseni tarkentuu luonnon ja jättömaiden merkityksiin lähiöasumisessa sekä asumisen materiaalisten, ruumiillisten ja aistimellisten ulottuvuuksien analyysiin visuaalisten seikkojen rinnalla.

Asukkaiden kertomuksissa metsiköt ja joutomaat ovat keskeisillä sijalla lähiötilan merkitysten muotoutumisessa ja niitä kuvataan aistivoimaisesti ja lähes käsin kosketeltavan materiaalisina, tuoksuvina ja ruumiillisina tiloina. Rakennetun ympäristön ja asukkaiden kertomusten rinnakkainen tarkastelu korostaa arkkitehtuurin ja metsän, suunnitellun ja suunnittelemattoman välistä suhdetta lähiötiloja muovaavana erityispiirteenä. Tämä tarjoaa, uuden ennen tutkimattoman näkökulman lähiöasumiseen. piirteen. Sen sijaan, että luontoa lähestyttäisiin kulttuurin vastakohtana tai sen ulkopuolella olevana, sen voi ajatella olevan vuorovaikutuksessa sen kanssa ja tuottavan merkityksiä. Toinen keskeinen tekijä on asukkaiden sukupuolen, iän, sosiaalisen ja perhetaustan yhteen kietoutuminen lähiötilan merkityksellistämisessä. Lisäksi kysyn, miten lähiöasuminen sukupuolittuu ja sukupuolittaa. Ja edelleen, miten sukupuoli, ikä, sosiaalinen asema ja perhetilanne rakentuvat suhteessa toisiinsa ja muovaavat lähiötilaa ja sen merkityksiä?


Siilitie 5, Herttoniemi. Photograph by Heikki Havas 1957. Helsinki City Museum.


Munkkivuori, Helsinki. Photograph by C. Grünberg 1960. Helsinki City Museum.

Contact information

Kirsi Saarikangas
Christina Institute for Women's Studies
PL 59 (Unioninkatu 38 E), FI-00014 Helsingin yliopisto

Tel. +358 9 191 22759